Yr Amgylchedd a Chynaladwyedd

Un o'r 10 Prifysgol Orau yn y DU o ran cynaladwyedd

Nid oes unrhyw le gwell am addysg ym maes yr amgylchedd a chynaladwyedd na Phrifysgol Abertawe. Mae gennym leoliad unigryw a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig sy'n cael ei reoli mewn modd cynaliadwy a'i ddefnyddio fel adnodd dysgu ac addysgu. Mae ein hymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol, rhagoriaeth ein haddysgu a'n cyfleusterau arbenigol yn caniatáu i ddysgwyr dderbyn addysg ryngweithiol yng nghwmni gwyddonwyr o safon fyd-eang. Mae buddsoddiad cynaliadwy a gwelliannau i isadeiledd ac adnoddau yn sicrhau profiad dysgu rhagorol wrth i ni barhau i dyfu. Mae'r amgylchedd yn bwysig i ni ac rydym yn un o'r deg prifysgol fwyaf ystyriol o'r amgylchedd yn y DU yn ôl pleidlais. Rydym yn ymrwymedig i reolaeth amgylcheddol, ailgylchu, teithio cynaliadwy a chyfoethogi bioamrywiaeth ar ein dau gampws, ynghyd ag ymgysylltu â staff a myfyrwyr i gynyddu ymwybyddiaeth o gynaladwyedd a'r amgylchedd.

Hyfforddiant DPP

Mae cyrsiau DPP yn y meysydd hyn yn cael eu cwblhau ar hyn o bryd. Os hoffech gael gwybodaeth am y cyrsiau y gallem eu cynnig, neu os hoffech greu cwrs pwrpasol, ffoniwch ni ar 01792 606477 neu e-bostiwch apdenquiries@abertawe.ac.uk