Cyfarwyddyd - Adroddiad arweinyddiaeth 360

Cyfarwyddyd - Adroddiad arweinyddiaeth 360

‌Cynhelir Adborth Arweinwyr 360 bob blwyddyn, ac mae wedi cael ei ymestyn i arweinwyr sydd â chyfrifoldeb rheoli pobl ar radd 9 neu’n uwch.

 

Cliciwch yma am yr hyn a ddisgwylir gan arweinwyr yn Abertawe:   ADBORTH ARWEINYDDIAETH 360 PRIFYSGOL ABERTAWE  

2018

Bydd Adroddiad adborth arwain wedi ei deilwra ar gyfer unigolion sy’n cymryd rhan mewn adborth 360 yn 2018 yn cael ei uwchlwytho’n awtomatig yn eu PDR.

  

Mae eich Adroddiad 360 unigryw, sydd wedi'i liflinio ac sydd â ffocws, yn cynnwys tair rhan: 

i.    crynodeb o'r graddau;

ii.   crynodeb o un cryfder allweddol/un maes i'w ddatblygu;

iii.  Camau gweithredu a lefel ymroddiad yr arweinydd, wedi'i gadarnhau, ar raddfa o 1-10

 

Mae’r adroddiad adborth 360 wedi ei gloi i mewn i’r PDR yn yr adran “Uwchlwytho Dogfen” ac felly ni ellir ei olygu na’i ddileu.

Dylid cadw camau a gytunwyd arnyn nhw o ganlyniad i’r adborth hwn yn tab “Amcanion Presennol” y PDR, yn yr adran “Amcanion Adborth”. Mae disgwyl y bydd o leiaf un o’r Amcanion PDR y cytunwyd arnyn nhw ar gyfer y cyfnod PDR sydd i ddod o ganlyniad i’ch adborth.

 

Adborth Blaenorol:

Gwelir amcanion cytûn yr unigolion a gymrodd ran yn yr adborth arwain 360 yn 2017 sy’n gysylltiedig â’r adborth hwn yn tab “Amcanion Blaenorol” y PDR, yn yr adran “Amcanion Adborth”. Gan ddefnyddio opsiynau “Cyflawnwyd”, “Ni Chyflawnwyd” neu “Amherthnasol” y gwymplen, gallwch ddiweddaru eich statws am bob amcan. Dylid rhoi tystiolaeth ategol yn y rhan testun ‘Nodiadau ar Gynnydd’. Gellir dod o hyd i adborth 2017 drwy glicio ar “adborth llynedd”.

 

Yn achos y ddwy ran, gallai fod o gymorth ystyried y canlynol:

Ymateb Cychwynnol– Beth sydd wedi eich plesio'n arbennig? Beth oedd yn syndod i chi? Ynghylch beth cawsoch chi gadarnhad?

Cysondeb Adborth– Pa adborth sy'n gyson ar draws y grwpiau adborth?Beth yw eich cryfderau a'ch meysydd i'w datblygu (sy'n parhau'ngyson)?

Gwahanol Ganfyddiadau – Ble mae'r gwahaniaethau mwyaf yn yr adborth o'ch grwpiau Graddio? Ble mae'r bwlch mwyaf rhwng sut rydych chi'n eich gweld eich hun a sut mae eraill yn eich gweld chi? Pa resymau gallwch chi feddwl amdanynt i esbonio hynny?

 

Diolch i Bobl am eu Hadborth

Fel mater o gwrteisi sylfaenol, ond hefyd i annog adborth yn y dyfodol, mae'n bwysig diolch i bobl am roi o'u hamser i gwblhau eich adborth arweinyddiaeth 360. Byddem yn awgrymu eich bod yn gwneud hyn cyn gynted ag y bo modd ar ôl derbyn yr adborth. Os ydych yn bwriadu rhannu peth o'r adborth a/neu'r camau gweithredu a ddewiswyd, gallwch nodi pryd rydych chi'n gobeithio gallu gwneud hynny.