Cyfarwyddyd - Gwasanaethau Proffesiynol – Ein Gwerthoedd

Cyfarwyddyd - Gwasanaethau Proffesiynol – Ein Gwerthoedd

‌Cynhelir adborth gwerthoedd bob blwyddyn ar gyfer staff Gwasanaethau Proffesiynol sydd â gwerthoedd yn eu disgrifiad swydd ond nad ydyn nhw eisoes yn cymryd rhan yn adborth arwain 360.

 

Cliciwch  yma ar gyfer y gwerthoedd a ddisgwylir yn Abertawe:    Ein Gwerthoedd

 

Adborth 2018

 

Gweler yma wybodaeth am amserlen a chymryd rhan yn adborth 2018

 

Bydd Adroddiad adborth wedi ei deilwra ar gyfer unigolion sy’n cymryd rhan yn yr adborth gwerthoedd yn cael ei uwchlwytho’n awtomatig yn eu hadran ‘uwchlwytho dogfen’ PDR. I’r rheiny sydd ar brawf, caiff copi o’r adroddiad ei anfon atyn nhw a’u rheolwr llinell erbyn 1 Medi.

 

Mae eich adroddiad gwerthoedd yn cynnwys eich hunanasesiad ac asesiad eich rheolwr llinell ar gyfer disgwyliad pob gwerth o ran pa mor dda rydych chi’n credu ei fod yn cael ei arddangos yn y gweithle:

 

 

Dim tystiolaeth

Angen datblygu

Gweddol effeithiol

Effeithiol

Eithriadol

 

 

Er mwyn paratoi at eich PDR dylech ddechrau ystyried sut y gallwch chi drosglwyddo eich meddyliau am eich adborth i mewn i gamau go iawn. Wrth greu eich camau, ystyriwch sut i gyfoethogi cryfderau sydd eisoes gennych yn ogystal â meysydd sydd â photensial i’w datblygu ac, er mwyn annog newid parhaol, canolbwyntiwch ar y manteision y bydd eich camau arfaethedig yn eu creu i chi, i eraill ac i’r Brifysgol.

 

Dylid cadw camau y cytunwyd arnyn nhw o ganlyniad i’r adborth gwerthoedd yn tab  “Amcanion Adborth” eich PDR. Mae disgwyl y bydd o leiaf un o’r Amcanion PDR y cytunwyd arnyn nhw ar gyfer y cyfnod PDR sydd i ddod o ganlyniad i’ch adborth. Wrth greu’r rhain, awgrymwn eich bod yn meddwl am gyfoethogi cryfderau sydd eisoes gennych chi yn ogystal â llenwi bylchau posibl yn eich perfformiad. Bydd eich adroddiad adborth hefyd ar gael yn yr adran hon drwy glicio ar “Adborth Gwerthoedd”

 

Wrth ystyried eich adroddiad adborth, efallai y byddai meddwl am y canlynol yn ddefnyddiol:

 

•             Ymateb Cychwynnol -  Beth sydd wedi eich plesio chi’n arbennig? Beth sydd wedi eich synnu chi? Beth sydd wedi cael ei gadarnhau?

 

Cysondeb yr Adborth – Pa adborth ydych chi a’ch rheolwr llinell yn cytuno arno? Beth yw eich cryfderau (cyson) a’r meysydd sydd angen eu datblygu?

 

•             Gwahanol Ganfyddiadau – Beth yw’r gwahaniaethau mwyaf yn yr adborth rhyngoch chi a’ch rheolwr llinell? Ble mae’r bwlch mwyaf rhwng sut rydych chi’n ystyried eich hun a sut mae ef/hi yn eich ystyried? Pa resymau sy’n esbonio hyn?

 

Adborth 2017

 

Gwelir amcanion cytûn yr unigolion a gymrodd ran mewn adborth gwerthoedd  yn 2017 sy’n gysylltiedig â’r adborth hwn yn tab “Amcanion Blaenorol” y PDR, yn yr adran “Amcanion Adborth”. Dylech dreulio amser yn myfyrio ar eich perfformiad yn ôl yr amcanion hyn. Gan ddefnyddio opsiynau “Cyflawnwyd”, “Ni Chyflawnwyd” neu “Amherthnasol” y gwymplen, gallwch ddiweddaru eich statws am bob amcan. Dylid rhoi tystiolaeth ategol yn y rhan testun ‘Nodiadau ar Gynnydd’. Gellir dod o hyd i adborth 2017 drwy glicio ar “adborth llynedd”.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am adborth ar y gwerthoedd, cysylltwch â valuesfeedback@abertawe.ac.uk.