Gwasanaethau datblygua hyfforddiant - fideo dysgu

fideo dysgu

fideo Bitesize

Defnyddio Dull Hyfforddi yn y PDR i helpu Amcanion Eglurder

Defnyddio Dull Hyfforddi yn y PDR i helpu Amcanion Eglurder

Mae cytuno ar ganlyniadau eglur a sut i fesur llwyddiant yn ganolog i’r broses Adolygu Datblygiad Personol. Mae rhan hon y PDR yn troi trafodaeth i mewn i rywbeth llawer mwy ystyrlon, ac yn gosod y fframwaith ar gyfer adolygu a rhoi adborth. Mae canlyniadau sydd wedi eu gosod yn eglur yn:

  • Rhoi eglurder

  • Gwella ffocws ac ymrwymiad

  • Sicrhau bod aelodau staff yn gweithio tuag at bortffolio cytbwys o weithgareddau sy’n addas i’w swydd

  • Sicrhau bod blaenoriaethau strategol a rhai’r Coleg / Ysgol / Swyddogaeth yn cael eu cyflawni.

  • Helpu staff i ddatblygu eu gwybodaeth, eu harbenigedd a’u gallu’n barhaus a chefnogi datblygiad gyrfa.

Cwestiynau defnyddiol i’w gofyn wrth osod canlyniadau

Er mwyn iddo fod yn effeithiol, rhaid i ganlyniad fod yn ystyrlon ac yn gyflawnadwy; nid oes diben mewn gosod amcanion sydd mor fawr neu aneglur fel na allan nhw gael eu cyflawni. Felly, wrth gytuno ar ganlyniadau gydag unigolion mae gofyn y cwestiynau canlynol yn ddefnyddiol:

         Sut mae swydd yr unigolyn yn cefnogi’r blaenoriaethau strategol a phrif amcanion y  Coleg / Ysgol / Swyddogaeth?

         Pa ganlyniadau sy’n addas ar gyfer swydd yr unigolyn?

         Pa ganlyniadau sy’n addas fel canlyniad i’r adborth (e.e. o ffynonellau fel adborth arwain / gwerthoedd)

         Beth yw’r gofynion o ran adnoddau?

         Sut maen nhw’n effeithio ar ganlyniadau pobl eraill?

         Sut gellir mesur y canlyniadau? Pa ffynonellau o dystiolaeth, data ac adborth sydd ar gael i sicrhau adolygiad parhaus?

         Pa heriau a ddisgwylir wrth geisio cyflawni’r canlyniadau hyn?

         Pa gefnogaeth y gallai fod ei hangen er mwyn gallu cyflawni’r canlyniadau?

         Pe bai angen, sut gellid blaenoriaethu’r canlyniadau?

         Os ydyn nhw’n rhai mawr iawn, sut gellir torri’r canlyniadau i adrannau llai, eglur a  chyflawnadwy?

Gallai dull hyfforddi fod yn ddefnyddiol i roi eglurder a pherchnogaeth gan ei fod yn galluogi’r unigolyn i ystyried ei amcanion a’i ganlyniadau’n fwy trylwyr. Mae defnyddio Fframwaith Hyfforddi OSCAR yn rhoi cyfeiriad a ffocws i’r sgwrs hon:

Canlyniad: Dyma pryd rydych chi’n helpu’r person sy’n cael ei adolygu i egluro ei ganlyniadau.

Esiamplau: Beth yw eich canlyniad? Beth fyddai llwyddiant i chi?

Sefyllfa: Dyma pryd y cewch chi eglurder am sefyllfa bresennol y person sy’n cael ei adolygu.

Esiamplau: Beth yw’r sefyllfa bresennol? Beth sydd wir yn digwydd?

Dewisiadau a Chanlyniadau: Dyma pryd rydych chi’n helpu’r person sy’n cael ei adolygu i feddwl am gymaint o ddewisiadau eraill â phosibl a chodi ymwybyddiaeth am ganlyniadau pob dewis posibl.

Esiamplau: Pa ddewisiadau sydd gennych chi? Pa opsiynau allwch chi eu hystyried? Beth yw canlyniadau pob dewis? Gan ba ddewisiadau mae’r canlyniadau gorau?

Camau: Dyma pryd rydych chi’n helpu’r person sy’n cael ei adolygu i egluro ei gamau nesaf a chymryd cyfrifoldeb dros ei gynllun gweithredu.

Esiamplau: Pa gamau rydych chi’n mynd i’w cymryd? Pryd rydych chi’n mynd i wneud hynny? Pwy wnaiff eich cefnogi wrth i chi weithredu? Ar raddfa o 1 i 10 pa mor barod ydych chi i gymryd y camau hyn?

Adolygu: Mae’r cam hwn yn creu proses barhaus o adolygu a gwerthuso. Dyma pryd rydych chi’n helpu’r person sy’n cael ei adolygu i sicrhau’n barhaus ei fod ar y trywydd iawn.

Esiamplau: Pa gamau wnewch chi eu cymryd i adolygu eich cynnydd? Pryd ydyn ni’n mynd i gwrdd er mwyn adolygu cynnydd? A ydy’r camau’n cael eu gweithredu? A ydy’r camau’n eich symud yn nes at eich canlyniad?