Croeso i'ch swydd newydd ym Mhrifysgol Abertawe!

Ymsefydlu yw’r broses o ymgyfarwyddo â'r Brifysgol, ei diwylliant, ei strwythur, ei safonau a sut y mae'n gweithredu. Gall rhaglen ymsefydlu effeithiol bennu pa mor gyflym y bydd staff newydd yn ymgartrefu yn y sefydliad a pha mor gyflym y byddant yn datblygu i gyrraedd eu potensial llawn. Mae'n rhan annatod o berthynas lwyddiannus a hirdymor rhwng y Brifysgol a'n haelodau staff newydd. Er mwyn helpu'r staff i ymgartrefu'n gyflym ac yn llwyddiannus i'w swyddi newydd, mae'r Brifysgol wedi datblygu Polisi Ymsefydlu Aelodau Staff Newydd.

Rhan bwysig o'r broses hon yw'r sesiwn ymsefydlu yn y Coleg / Adran briodol, pan ddylid:‌ 

Cwblhau'r Rhestr Wirio Ymsefydlu (Hydref 2018)

a'i dychwelyd i'r Gwasanaethau Datblygu a Hyfforddiant yn ystod eich wythnos gyntaf:- dts@abertawe.ac.uk

Ar lefel leol bydd ymsefydlu'n helpu staff newydd i ddeall:

  • eu rôl benodol
  • disgwyliadau a safonau
  • rôl eu tîm
  • y cymorth sydd ar gael iddynt i'w helpu i gyflawni eu dyletswyddau'n effeithiol
  • nodau allweddol y tîm / Coleg / Adran
  • gweithdrefnau gweithredu safonol ac arferion gweithio diogel

Yn ogystal â'ch sesiwn ymsefydlu leol, disgwylir i’r holl staff fynychu Seminar Ymsefydlu'r Brifysgol, a'r Digwyddiad Croeso gan yr ls-ganghellor. Bydd cwrdd ag aelodau staff newydd eraill sy'n dechrau yn y Brifysgol yn Seminar Ymsefydlu'r Brifysgol a chlywed am amcanion strategol Prifysgol Abertawe yn Nigwyddiad Croeso'r Is-ganghellor hefyd yn eich helpu i ddeall sut y mae'ch rôl yn rhan o'r darlun mawr. Bydd hyn yn eich galluogi i ddeall yn well sut y gallwch ddatblygu’ch gyrfa yn y Brifysgol yn y dyfodol.

I gadw lle yn y digwyddiadau hyn, defnyddiwch y modiwl 'Fy Nghyrsiau' yn ABW Self Service. Mae Canllaw i Ddefnyddwyr ar gael ar dudalen fewngofnodi ABW.

I drefnu dod i Seminar Sefydlu yn y Gymraeg, chwiliwch am '610' yng nghatalog ABW.

Hyfforddiant Ar-lein Statudol a Hanfodol

Fel rhan o'ch cyfnod Ymsefydlu, mae angen i chi gwblhau'r hyfforddiant ar-lein statudol a hanfodol hwn. Gweler y Polisi Dysgu a Datblygu Staff.

Y Celfyddydau a’r Dyniaethau – 445

Y Gwyddorau Cymdeithasol ac Ymddygiadol – 446

Peirianneg a Thechnoleg – 447

Y Gwyddorau Naturiol a Ffisegol – 448

Y Gwyddorau Biofeddygol – 449

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwch yn gallu cwblhau’r hyfforddiant o dan Hyfforddiant Staff, ar dudalen hafan eich Blackboard (noder y gall gymryd hyd at 24 awr i ymddangos yn Blackboard).

Mae gwefan y Brifysgol yn cynnwys llawer o wybodaeth ddefnyddiol i staff newydd ar dudalennau'r Brifysgol a'r tudalennau i staff, megis: 

Gwybodaeth am y Llyfrgell

Y Ganolfan Chwaraeon

Cynaliadwyedd

Prifysgol Iach

Gobeithiwn y bydd y wybodaeth a ddarparwyd ar y dudalen hon yn ddefnyddiol yn ystod eich diwrnodau cynnar yn Abertawe. Mae pob croeso i chi gysylltu â ni yn DTS@abertawe.ac.uk os oes angen esbonio unrhyw beth am y wybodaeth uchod.