Emma Frearson-Emmanuel, Cyfarwyddwr Cynorthwyol

null

Mae Prifysgol Abertawe yng ngwaed Emma, a hithau'n gyn-fyfyrwraig â graddau mewn Astudiaethau Americanaidd a Daearyddiaeth ac MPhil mewn Astudiaethau Americanaidd. Roedd ymhlith y myfyrwyr cyntaf o'r Brifysgol i fynd ar ymweliad cyfnewid ag UDA, lle bu'n astudio am flwyddyn ym Mhrifysgol Talaith Louisiana. Wedi hynny enillodd y swydd gyntaf fel cynorthwyydd graddedig mewn Astudiaethau Americanaidd i gydlynu rhaglenni cyfnewid ac astudio dramor ar y cyd ag ymchwil.

Ar ôl helpu i ddatblygu rhaglenni cyfnewid ac astudio dramor y Brifysgol yn yr UD, i greu un o'r rhwydweithiau mwyaf yn y DU, symudodd Emma i'r Swyddfa Ryngwladol lle bu'n gyfrifol am recriwtio a marchnata mewn nifer o farchnadoedd, gan gynnwys India, Nigeria, Gogledd America, Japan a Norwy. Yn 2008, fe'i penodwyd yn Bennaeth y Swyddfa Ryngwladol ac adeiladodd tîm  newydd o recriwtwyr a marchnatwyr rhyngwladol. Yn fuan wedi hynny, bu Emma'n ymwneud yn agos â sefydlu'r Swyddfa Datblygu Rhyngwladol a gyfunodd raglenni symudedd myfyrwyr y Brifysgol a gweithgarwch recriwtio rhyngwladol dan ymbarél y Strategaeth Ryngwladoli.

Yn ystod y blynyddoedd diweddar, rôl Emma fel Cyfarwyddwr Cysylltiol Ymgysylltu Byd-eang fu darparu arweinyddiaeth a chyfeiriad i'r Brifysgol gyfan ym maes recriwtio a derbyn myfyrwyr a rhyngwladoli. Mae hi wedi chwarae rôl ganolog wrth ddatblygu Y Coleg, Prifysgol Abertawe, ac mae'n ymwneud â gweithgareddau Diwylliannol, Celfyddydol a Rheoli Newid y Brifysgol.

Y tu allan i'r gwaith, mae Emma yn mwynhau marchogaeth ym Mannau Brycheiniog pryd bynnag y bo modd a gwneud amrywiaeth o waith ar eu tyddyn. 

Yn bennaf, rôl Emma yw darparucyfarwyddyd ar draws gwaithrecriwtiomyfyrwyr, derbynmyfyrwyr a rhyngwladoli’r Brifysgol.

Mae Emma wedi bod mewn amrywiaeth o swyddi rhyngwladol yn y Brifysgol, sydd wedi rhoi profiad eang iddi o astudio a gweithio dramor, marchnata a recriwtio rhyngwladol, a datblygu rhaglenni.

Mae ei swyddogaethau eraill yn cynnwys Ymgysylltu â’r Celfyddydau a Rheoli Newid.

Martyn Edwards, Cyfarwyddwr Cynorthwyol

null

Cafodd Martyn ei fagu yn Llansawel a'i addysgu yng Ngholeg Castell-nedd. Mae ei chwaer a'i gefndryd hefyd yn gyn-fyfyrwyr Abertawe, felly mae ganddo gysylltiadau cryf â'r Brifysgol a'r ddinas. Yn gynnar yn ei yrfa, roedd Martyn yn ystyried newyddiaduraeth fel proffesiwn a chwblhaodd interniaethau gyda'r Evening Post a'r Western Mail wrth iddo astudio am radd Baglor mewn Cyfathrebu ym Mhrifysgol Caerdydd. Fodd bynnag, ei swydd gyntaf ar ôl graddio o Gaerdydd oedd fel aelod o dîm recriwtio rhyngwladol y Brifysgol ac yma y cafodd ei angerdd dros farchnata addysg uwch ei danio. Yn ddiweddarach, dychwelodd i Ysgol Fusnes Caerdydd i gwblhau gradd Meistr mewn Marchnata Strategol.

Daeth Martyn i Brifysgol Abertawe o Brifysgol De Cymru lle bu'n Gyfarwyddwr y Swyddfa Ryngwladol; bu'n gweithio'n agos gyda'r Is-ganghellor ac yn arwain gweithgareddau recriwtio rhyngwladol, marchnata, partneriaethau a symudedd. Cyn hynny, bu Martyn yn Bennaeth Marchnata a Datblygu Busnes yn IDP Education Ltd, yr asiantaeth recriwtio myfyrwyr hynaf a mwyaf yn y byd. Yn IDP bu'n gyfrifol am weithgarwch ymgysylltu â chleientiaid a rhanddeiliaid yn y DU a'r UD, gan gynnwys holl weithgareddau digidol a sefydlu rôl IDP fel arloeswyr yn y maes ar sail eu hymchwil marchnata a'u hadnoddau gwybodaeth. Bu Martyn hefyd yn rhan o weithgor byd-eang â chyfrifoldeb am ysgogi trawsnewidiad digidol IDP ac ailfrandio corfforaethol yn sgil caffael y grŵp Hotcourses.

Mae gan Martyn brofiad helaeth iawn yn y sector addysg uwch, gan gynnwys cyflwyno platfformau digidol newydd a marchnata awtomeiddio i wella taith y myfyriwr. Bu ganddo amrywiaeth o uwch swyddi marchnata a recriwtio ym Mhrifysgol Nottingham a Phrifysgol Loughborough a chyda'r Cyngor Prydeinig, lle bu'n Bennaeth Marchnata a Chyfathrebu ar gyfer Partneriaeth Addysg y DU fel yr oedd ar y pryd. Yn ystod ei gyfnod gyda'r Cyngor, cwblhaodd Martyn gymhwyster ôl-raddedig arall mewn rheoli a datblygu adnoddau dynol rhyngwladol ym Mhrifysgol Manceinion.

Y tu allan i'r gwaith, mae Martyn yn gweithio fel chauffeur i'w ddau fab ifanc, mae'n mwynhau gwylio rygbi pan gaiff y cyfle ac mae'n chwarae golff yn wael.