Ein gwerthoedd a’n Safonau

Rydym yn broffesiynol – gan ddefnyddio datrysiadau creadigol i arddangos y Brifysgol a diwallu anghenion a disgwyliadau cwsmeriaid, gan gynnig prosesau sydd wedi’u hintegreiddio i gefnogi darparu gwasanaeth effeithlon.

Rydym yn cydweithio - mewn partneriaeth â chydweithwyr i gytuno ar negeseuon a blaenoriaethau a sicrhau cysondeb o ran darparu gwasanaethau. Rydym yn credu mewn urddas, tegwch a pharch i bawb ac yn mabwysiadu ymagwedd gadarnhaol, meddwl agored a hyblyg.

Mae ots gennym ni – gan ymgysylltu â’n cwsmeriaid, datblygu systemau effeithiol ac effeithlon a gwybodaeth gywir, hygyrch, amserol a chlir i ddiwallu eu disgwyliadau.

Ymrwymiadau a safonau

Mae Adran Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol Prifysgol Abertawe yn ceisio rhoi’r safonau gwasanaeth uchaf posib i ddefnyddwyr yn amodol ar gyfyngiadau yn ymwneud â’n cyllideb. Ein nod yw bod o leiaf 80% o gwsmeriaid yn teimlo bod eu disgwyliadau naill ai wedi’u diwallu neu fod y gwasanaeth eu bod yn ei brofi neu’r wybodaeth eu bod yn ei derbyn wedi rhagori ar eu disgwyliadau. Byddwn yn ceisio cynyddu’r canran hwn bob blwyddyn, gan ddyheu at raddfa fodlonrwydd o 90% ym mhob maes erbyn 2020.

Mae’r ymrwymiadau canlynol yn amlinellu’r lefel wasanaeth y gellwch chi ei disgwyl gennym ni:

 • Datblygu a gweithredu polisïau ac ymgysylltu sy’n seiliedig ar y cwsmer
 • Hysbysu staff am y eu rhan nhw o ran sicrhau safonau gwasanaeth a gwobrwyo’r rhai sy’n mynd y tu hwnt i’r disgwyl
 • Trin pawb yn deg, yn sensitif a gyda pharch yn unol â gwerthoedd gwasanaethau proffesiynol y Brifysgol
 • Ymateb i ymholiadau, sylwadau a chwynion yn gyfeillgar, yn gwrtais a chan ddefnyddio agwedd gadarnhaol sy’n fodlon i helpu
 • Cadw gwybodaeth yn briodol ac yn gyfrinachol
 • Sicrhau bod ein cyfathrebiadau yn glynu at safonau hygyrchedd, ac wedi’u rhannu mewn modd hygyrch, ar lafar ac yn ysgrifenedig
 • Defnyddio brand corfforaethol cyson a gwybodaeth gywir, ddiweddar gan gynnwys manylion cyswllt clir
 • Defnyddio gwybodaeth i fagu hyder a hwyluso gweithredoedd llwyddiannus fel ceisiadau, cofnodion am newidiadau mewn amgylchiadau, ayyb. 

Byddwn ni'n

 • Cynnal derbynfeydd effeithiol, hyfryd a chroesawgar sydd â’r lefel briodol o staff ar gyfer gwasanaethau sy’n ymwneud â chwsmeriaid  
 • Ymgymryd â derbyn atborth cyson gan gwsmeriaid i hogi ein gweithgareddau a’n cynlluniau busnes
 • Dadansoddi a chyhoeddi canlyniadau gweithgarwch ymgysylltu â’r gynulleidfa
 • Datrys ymholiadau a phroblemau yn gyflym ac yn effeithiol trwy ymdrin â chwsmeriaid ar y pwynt cyswllt cyntaf, ymateb i ymholiadau o fewn 2-3 diwrnod gwaith o dan amgylchiadau arferol, hysbysu cwsmeriaid pe bai oedi’n digwydd a chofnodi, monitro a hyrwyddo gweithredu’n effeithiol
 • Defnyddio technegau cyfathrebu da drwy gydol y broses ymholi fel ateb y ffôn o fewn 5 caniad, trosglwyddo galwyr i berson mwy addas os oes angen, gwirio bod y person mwy addas ar gael i ateb y galwad cyn ei drosglwyddo a chynnig ffonio’r person yn ôl os nad oes atebion ar gael yn syth
 • Cynnig gwasanaeth dwyieithog – trefnu i ymholwr sydd am gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg gael ei drosglwyddo i gydweithiwr priodol
 • Ymateb i gwynion yn unol â pholisïau perthnasol 

Byddwn yn falch o glywed eich barnau ar ein gwasanaeth. Anfonwch e-bost at Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol