Mae timau Recriwtio Myfyrwyr yn cynnal ymgyrchoedd ar ddiwrnodau agored ysgolion a cholegau, mewn cynadleddau, ac ar-lein i ddenu’r ymgeiswyr israddedig ac ôl-raddedig gorau i’r Brifysgol.

Rydym yn cynnal sawl Diwrnod Agored i Israddedigion ac i Ôl-raddedigion ar ddau gampws y Brifysgol gyda chymorth cydweithwyr yn y Colegau ac Ymgysylltu Byd-eang.

Mae’r tîm yn darparu gwybodaeth allweddol am gyrsiau, ariannu, gyrfaoedd, llety, bywyd myfyrwyr a’r Brifysgol i ddarpar fyfyrwyr, eu hathrawon a’u rhieni.

Rydym yn gweithio’n agos gyda thimau Marchnata Recriwtio a Marchnata Digidol i redeg ein hymgyrchoedd recriwtio. Rydym hefyd yn alinio’n agos â’r tîm Derbyn Myfyrwyr ac yn gwneud defnydd effeithiol o ymchwil Deallusrwydd Marchnata.

Defnyddiwn ein harbenigedd i helpu i lunio Strategaeth Recriwtio Myfyrwyr y Brifysgol i gyrraedd targedau cofrestru heriol ar gyfer 2020 a’r tu hwnt.

Ein Harbenigeddau

  • Recriwtio Israddedig yn y Deyrnas Unedig

Ystod o ymgyrchoedd ar-lein, print ac wyneb i wyneb i ddenu darpar fyfyrwyr

  • Recriwtio Ôl-raddedig yn y Deyrnas Unedig

Ystod o ymgyrchoedd ar-lein, print ac wyneb i wyneb i ddenu myfyrwyr ôl-raddedig

  • Arddangosfeydd, Ffeiriau a Diwrnodau Agored

Brolio’r Brifysgol a darparu gwybodaeth allweddol am fyw ac astudio yma

  • Cyswllt ag Ysgolion

Gweithio i gynyddu ceisiadau o grwpiau a chymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol er mwyn cefnogi Cynllun Strategol y Brifysgol

 

Dysgwch ragor

www.swansea.ac.uk/cy/israddedig

www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig