Swansea University - Cyd-Uned Archwilio Mewnol

Croeso

Mae'r Uned Archwilio Mewnol ar y Cyd (JIAU) yn swyddogaeth annibynnol sy'n darparu gwasanaeth archwilio mewnol i dîm rheoli a Chyngor prifysgolion Abertawe a Chaerdydd.


Gwneir hyn drwy adolygu gweithredu effeithiol y systemau ariannol a gweithredol.
DATGANIAD CENHADAETH
Darparu gwasanaeth archwilio o'r radd flaenaf yn seiliedig ar gyflawni proffesiynoldeb ac arbenigedd o safon uchel wrth ddarparu gwasnaethau, ac i ennill cydnabyddiaeth o hyn o fewn y sector addysg uwch.
COD MOESEG
Bydd pob aelod o dîm yr Uned Archwilio Mewnol ar y Cyd yn dangos:
" Uniondeb drwy gymhwyso ac arddangos safonau priodol o onestrwydd a didwylledd personol a phroffesiynol wrth gyflawni ei ddyletswyddau a'i gyfrifoldebau.
" Gwrthrychedd drwy asesu'r holl amgylchiadau perthnasol yn gytbwys, a chwblhau hyn heb adael i fuddiannau personol nac eraill ddylanwadu'n ormodol.
" Cyfrinachedd drwy barchu gwerthoedd a pherchnogaeth y wybodaeth a gesglir, a gofyniad i beidio â datgelu gwybodaeth heb awdurdod priodol.
" Proffesiynoldeb y mae'n rhaid ei gynnal bob amser wrth gyflawni ei ddyletswyddau a'i gyfrifoldebau.
" Cymhwysedd drwy gymhwyso gwybodaeth a phrofiad priodol, a chyfrifoldeb wrth gyflawni ei ddyletswyddau.
Lleoliad
Rydym wedi ein lleoli yn yr Adeilad Cyllid ger ffin Ogledd-Orllewinol y campws.Adeilad 1 ar fap campws y Brifysgol.campus map
Manylion Cyswllt
Uned Archwilio Mewnol ar y Cyd
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP
Ffôn: +44 (0)1792 295431
Ffacs: +44 (0)1792 295771