Cwestiynau Cyffredin am Gyllid Myfyrwyr

Cwestiynau Cyffredin am Gyllid Myfyrwyr

Dwi ddim yn siŵr beth yw fy newis cyntaf o gwrs/prifysgol - ddylwn i aros i gyflwyno fy nghais am Gyllid Myfyriwr?

Na ddylech - mae angen cyflwyno cais cyn gynted â phosib, gan ddefnyddio'ch dewis cyntaf ar y pryd. Mae hyn yn caniatáu i'r asesiad gael ei gynnal ynghyd â gwiriadau perthnasol am bethau megis eich hunaniaeth ac incwm eich aelwyd. Os bydd manylion eich cwrs yn newid, mae'n hawdd diweddaru hyn ac mae'n annhebygol o effeithio ar yr asesiad ariannol.

Os ydych yn aros nes derbyn eich canlyniadau cyn gwneud cais, bydd eich rhandaliad cyntaf o gyllid myfyriwr yn sylweddol hwyr, a bydd hyn yn effeithio ar eich misoedd cyntaf yn y brifysgol.

Dwi wedi ceisio gwneud cais am gyllid myfyrwiwr ond nid yw fy nghwrs ar y system, beth dylwn i ei wneud?

Weithiau, gall manylion cyrsiau gael eu cyflwyno'n hwyr i gronfa ddata'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr, a fyddai'n golygu byddai'n rhaid i chi aros cyn gallu cyflwyno'ch cais. I wirio manylion eich cwrs ac i holi a oes oedi wrth gyflwyno manylion eich cwrs, ffoniwch y swyddfa cyllid myfyrwyr ar 01792 602700.

Ar hyn o bryd, rwy'n derbyn Lwfans Cynhaliaeth Addysg (EMA), a fydd hyn yn effeithio ar sut rwy'n gwneud cais am gyllid?

Os oes gennych gyfrif cyllid myfyriwr at ddiben derbyn EMA, mae'n  RHAID  i chi wneud cais gan ddefnyddio'r cyfrif hwn. Os nad ydych yn gwneud hyn, caiff eich cais ei ganslo a bydd y rhandaliad cyntaf o'ch cyllid myfyriwr yn hwyr iawn.

Nid yw fy asesiad yn hollol gywir, beth dylwn i ei wneud am lofnodi'r datganiad?

Dylech chi lofnodi'ch datganiad a'i ddychwelyd at Gyllid Myfyrwyr cyn gynted â phosib. Bydd modd diwygio'ch cais yn ddiweddarach, gan eich bod yn llofnodi'r datganiad i gytuno i amodau a thelerau cyllid myfyrwyr yn unig, yn hytrach na chytuno i'r cyfanswm a nodir yn eich asesiad.

 NI FYDDWCH yn derbyn unrhyw gyllid myfyriwr nes bod Cyllid Myfyrwyr wedi derbyn a phrosesu eich datganiad wedi'i lofnodi.

Sut rydw i’n gwneud cais am y Bwrsariaethau ar Sail Incwm?

Does dim proses gwneud cais swyddogol a chaiff y fwrsariaeth ei hasesu ar sail y cyfanswm incwm sydd wedi'i gyflwyno i Gyllid Myfyrwyr. Os yw'ch incwm o fewn un o'r amrediadau incwm perthnasol ac rydych wedi cytuno ar eich ffurflen gais am gyllid myfyriwr i'ch gwybodaeth gael ei rhannu â'r Brifysgol, byddwch yn derbyn y fwrsariaeth yn awtomatig.

Caiff bwrsariaethau eu talu mewn 2 randaliad, ym mis Chwefror a mis Mai yn y flwyddyn academaidd berthnasol.

Myfyriwr annibynnol ydw i, sut bydd hyn yn effeithio ar fy nghyllid?

  • Tybir eich bod yn fyfyriwr annibynnol os ydych yn bodloni un neu ragor o’r meini prawf canlynol:
  • Rydych yn 25 oed neu'n hŷn cyn dechrau'r flwyddyn academaidd gyfredol
  • Rydych wedi priodi neu wedi dechrau partneriaeth sifil cyn dechrau’r flwyddyn academaidd hon
  • Rydych yn gofalu am blentyn neu blant
  • Rydych wedi'ch cynnal eich hun yn ariannol am o leiaf 3 blynedd cyn dechrau eich cwrs
  • Nid oes gennych rieni sy’n fyw neu rydych wedi  ymddieithrio’n  barhaol oddi wrth eich rhieni 
  • Rydych yn Gadael Gofal

Fel myfyriwr annibynnol, caiff eich hawl i gyllid myfyriwr ei hasesu ar sail eich incwm chi (a'ch partner) yn hytrach nag incwm eich rhieni.

Hoffwn i wybod cyfanswm y cyllid mae gennyf hawl iddo?

Bydd cyfanswm yr arian mae gennych hawl iddo yn dibynnu ar amgylchiadau megis ble rydych yn byw, pa gwrs rydych yn ei astudio ac incwm eich aelwyd. I gael syniad gwell o'r cyfanswm y gallwch ei dderbyn ar sail eich amgylchiadau, ewch i'n  tudalennau cyllid myfyrwyr.