Ffioedd Dysgu

A ydych chi’n barod

Mae pecynnau cymorth ariannu gwahanol ar gael i ddysgwyr sydd am astudio’n llawn-amser neu'n rhan-amser. Dewch o hyd i ba gymorth ariannol yr ydych yn gymwys i'w dderbyn cyn i chi ymrestru a gwnewch gais o fewn y dyddiadau cau a osodir i sicrhau bod eich cymorth ariannol yn ei le erbyn i chi gyrraedd. Mae'r hyn yr ydych yn gymwys i'w dderbyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau unigol, ble yr ydych yn byw, beth yr ydych yn ei astudio, ac ar ba lefel.

Costau Ffioedd Dysgu 2018/19

Byw yng Nghymru

Cyfanswm eich ffioedd Dysgu yn 18/19 fydd £9000 y flwyddyn ond gall gynyddu yn y blynyddoedd dilynol o astudio yn unol â swm chwyddiant a bennir gan Lywodraeth Cymru. Os ydych yn astudio am eich gradd gyntaf ni fydd rhaid i chi dalu’r ffioedd dysgu ymlaen llaw, a gan eich bod yn fyfyriwr o Gymru byddwch yn gymwys i gael:

 • benthyciad ffioedd dysgu y mae angen ei ad-dalu o £9,000
 • I gael gwybodaeth am ba help sydd ar gael tuag at eich costau byw cliciwch  yma

I gael rhagor o wybodaeth a gwybodaeth am sut i ymgeisio am gymorth myfyrwyr ewch i www.studentfinancewales.co.uk

Ar gyfer myfyrwyr cyfredol a ddechreuodd eu cwrs cyn 2018/19, bydd y ffioedd canlynol yn daladwy:-

 • Llawn amser safonol = £9000
 • Modiwlau cylchol = £750 am bob 10 credyd a wneir eilwaith
 • Blwyddyn mewn Diwydiant = £1800
 • Blwyddyn Dramor = £1350 

Sylwch, bydd myfyrwyr cyfredol (cyn 2018/19) yn parhau i fod yn gymwys am y grant ffi ddysgu (a osodwyd ar £4800 am raglen llawn amser safonol) yn ogystal â’r benthyciad ffi ddysgu. 

 • Sicrhewch eich bod yn rhoi’r costau Ffioedd Dysgu cywir ar eich cais Cyllid i Fyfyrwyr 18/19
 • I gael gwybodaeth am gofrestru ar gyfer 2018/19 ewch i’n tudalennau cofrestru israddedig

Byw yn Lloegr (neu rywle arall yn y DU)

Cyfanswm eich ffioedd Dysgu yn 18/19 fydd £9000 y flwyddyn ond gall gynyddu yn y blynyddoedd dilynol o astudio yn unol â swm chwyddiant a bennir gan Lywodraeth Cymru. Os ydych yn astudio am eich gradd gyntaf ni fydd rhaid i chi dalu’r ffioedd dysgu ymlaen llaw, a gan eich bod yn fyfyriwr o Gymru byddwch yn gymwys i gael:

 • benthyciad ffioedd dysgu y mae angen ei ad-dalu o £9,000
 • I gael gwybodaeth am yr help sydd ar gael tuag at eich costau byw cliciwch yma

I gael rhagor o wybodaeth a gwybodaeth am sut i ymgeisio ewch i:

Myfyrwyr o Loegr: www.gov.uk/student-finance

Myfyrwyr o Ogledd Iwerddon: www.studentfinanceni.co.uk

Myfyrwyr o’r Alban: www.saas.gov.uk 

Ar gyfer myfyrwyr cyfredol a ddechreuodd eu cwrs cyn 2018/19, bydd y ffioedd canlynol yn daladwy:-

 • Llawn amser safonol = £9000
 • Modiwlau cylchol = £750 am bob 10 credyd a wneir eilwaith
 • Blwyddyn mewn Diwydiant = £1800
 • Blwyddyn Dramor = £1350

Sicrhewch eich bod yn rhoi’r costau Ffioedd Dysgu cywir ar eich cais Cyllid i Fyfyrwyr 18/19

 

Byw yn yr UE (y tu allan i'r DU)

Cyfanswm eich ffioedd Dysgu yn 18/19 fydd £9000 y flwyddyn ond gall gynyddu yn y blynyddoedd dilynol o astudio yn unol â swm chwyddiant a bennir gan Lywodraeth Cymru. Os ydych yn astudio am eich gradd gyntaf ni fydd rhaid i chi dalu’r ffioedd dysgu ymlaen llaw, fel myfyriwr UE byddwch yn gymwys i gael:

 • benthyciad ffioedd dysgu y mae angen ei ad-dalu o £9,000
 • I gael gwybodaeth am ba help sydd ar gael tuag at eich costau byw cliciwch  yma

PWYSIG: Ni fydd myfyrwyr yn wynebu newidiadau yn nhelerau eu cyllid os bydd y DU yn gadael yr UE yn ystod eu cyfnod astudio

I gael rhagor o wybodaeth a gwybodaeth am sut i ymgeisio am gymorth myfyrwyr ewch i www.studentfinancewales.co.uk

Ar gyfer myfyrwyr cyfredol a ddechreuodd eu cwrs cyn 2018/19, bydd y ffioedd canlynol yn daladwy:-

 • Llawn amser safonol = £9000
 • Modiwlau cylchol = £750 am bob 10 credyd a wneir eilwaith
 • Blwyddyn mewn Diwydiant = £1800
 • Blwyddyn Dramor = £1350 

Sylwch, bydd myfyrwyr cyfredol (cyn 2018/19) yn parhau i fod yn gymwys am y grant ffi ddysgu (a osodwyd ar £4800 am raglen llawn amser safonol) yn ogystal â’r benthyciad ffi ddysgu. 

 • Sicrhewch eich bod yn rhoi’r costau Ffioedd Dysgu cywir ar eich cais Cyllid i Fyfyrwyr 18/19
 • I gael gwybodaeth am gofrestru ar gyfer 2018/19 ewch i’n tudalennau cofrestru israddedig

Byw y tu allan i'r UE (Rhyngwladol)

Mae manylion ffioedd dysgu eich rhaglen ar gael ar dudalennau cyrsiau israddedig

I gael rhagor o wybodaeth ewch i’r adran Ffioedd Rhyngwladol.

 

Rhaglenni Gwaith Cymdeithasol, Meddygaeth i Raddedigion, Nyrsio a Diplomâu i Rad

 

 • Gwaith Cymdeithasol a Meddygaeth Fynediad i Raddedigion: Bydd y Ffioedd Dysgu yn £9,000.
 • Nyrsio, Bydwreigiaeth, Gwyddor Barafeddygol a chyrsiau Gofal Iechyd: Os ydych yn derbyn cyllid gan y GIG byddant yn eu talu eich ffioedd yn llawn. Os nad ydych yn derbyn cyllid gan y GIG bydd y Ffioedd Dysgu yn £9,000.

I gael gwybodaeth ariannu ychwanegol am y rhaglenni arbenigol uchod ewch i’n tudalennau Benthyciadau a Grantiau i Fyfyrwyr ar y we.

 • Diploma i Raddedigion yn y Gyfraith: Bydd y Ffioedd Dysgu yn £6,850 gyda bwrsariaethau ffioedd ar gael gan Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton i leihau’r ffioedd, i gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton

Noder: Nid oes gan fyfyrwyr Diplomâu i Raddedigion yr hawl i gael cymorth Cyllid i Fyfyrwyr (oherwydd eu bod wedi cael cyllid am radd flaenorol), cysylltwch â’n Swyddfa Cyngor Ariannol am ddewisiadau ariannu eraill.

Gwybodaeth Arall

Sut i dalu (Cwestiynau Cyffredin)

Os ydych yn ariannu eich rhaglen yn bersonol neu os nad ydych yn gymwys am gymorth myfyrwyr dewiswch y categori perthnasol isod am wybodaeth hanfodol ar sut a phryd i dalu eich ffioedd:-

Nawdd allanol (nid gan y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr)

 • Os cewch eich noddi gan sefydliad allanol megis Elusen, Cyflogwr neu Lywodraeth/Asiantaeth Dramor sicrhewch y caiff eich manylion ariannu llawn eu hanfon at y Swyddfa Cyllid i Fyfyrwyr, Abaty Singleton, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP (cyn i chi gofrestru).

 • Os nad oes gennych lythyr swyddogol gan eich sefydliad, trefnwch gyda’ch noddwr eich bod yn cwblhau ffurflen cadarnhau nawdd

Costau Ychwanegol

Yn ogystal â'ch Ffioedd Dysgu dylech gofio y gall fod rhagor o gostau yn gysylltiedig â'ch cwrs yn ogystal â chostau byw bob dydd. 

Cliciwch yma i chwilio am eich rhaglen

Polisi Ad-dalu

 • Os ydych yn Tynnu yn Ôl o'ch rhaglen yn gynnar (neu'n Gohirio eich astudiaethau) gallwch fod yn gymwys am ad-daliad.
 • Gweler ein polisi Ad-daliadau yma