Themâu Blwyddyn 2

Yn dilyn blwyddyn gyntaf lwyddiannus, mae STEP4Excellence wedi cynnal nifer o ddigwyddiadau ymgynghori â staff a myfyrwyr i benderfynu sut i adeiladu ar y llwyddiant hwnnw a datblygu nod trosgynnol y prosiect o wella profiad y myfyrwyr ar draws Prifysgol Abertawe.

O ganlyniad, mae dwy thema newydd yn cael eu datblygu dan arweiniad aelod o'r staff a myfyriwr ar y cyd.  Dyma rai o'r meysydd i ganolbwyntio arnynt er mwyn gwella profiad ein myfyrwyr:

Cyfranogiad Myfyrwyr mewn Dysgu: 

  • Gwella'r diwylliant o addysg ddigidol -  gwella diwylliant o addysg ddigidol, buddsoddi mewn technoleg newydd lle bynnag y bo modd ac uchafu cyfleoedd drwy'r dechnoleg bresennol 
  • Hyrwyddo rhyngweithiadau myfyriwr i fyfyriwr - gwella a chynyddu'r cyfleoedd ar gyfer rhyngweithio llwyddiannus ac ystyrlon rhwng myfyrwyr, gan gynnwys myfyrwyr wrth gynllunio modiwlau. Mae hyn hefyd yn cynnwys rhaglen gynewid myfyrwyr newydd gyffrous. Cyfnewid Myfyrwyr
  • Cynnwys myfyrwyr wrth gynllunio modiwlau - i wreiddio'r ethos o weithio mewn partneriaeth â myfyrwyr

 

Grymuso Myfyrwyr i Ddysgu: 

  • Grymuso myfyrwyr i weithredu - drwy adeiladu diwylliant a chymuned ymarfer drwy wella ymgysylltu gan staff a myfyrwyr â chymdeithasau academaidd 
  • Grymuso Llais y Myfyrwyr - drwy ddatblygu'r diwylliant adborth â phwyslais penodol ar barhau i 'gau'r ddolen' 
  • Grymuso staff a myfyrwyr drwy ddiwylliant o gyd-greu - parhau i weithio'n agos gyda myfyrwyr i'w cynnwys mewn trafodaethau a phrosesau llunio penderfyniadau

Os hoffech gyfrannu at unrhyw un o'r agweddau hyn, cysylltwch â step4excellence@abertawe.ac.uk

Cyflawniadau blwyddyn 1

Mae'r pedair prif thema a oedd yn rhan o flwyddyn 1 STEP4Excellence bellach yn cael eu rhoi ar waith. 

 

Cymorth Academaidd a Bugeiliol: 

Mae gwaith wedi dechrau i greu Rhwydwaith Bywyd Myfyrwyr er mwyn rhesymoli'r cymorth rydym yn ei ddarparu i fyfyrwyr.

 

Dysgu ac Addysgu: 

Cafodd rôl yr Arweinwyr Dysgu ac Addysgu yn y Colegau ei gwella yn ystod blwyddyn gyntaf STEP4Excellence ac maent wedi parhau â'u gwaith da yn ystod yr ail flwyddyn. Roedd y thema hefyd yn ymdrin â Chyd-greu a chynhaliwyd digwyddiad llwyddiannus ym mis Ionawr gyda chroestoriad o staff academaidd a phroffesiynol.

 

Ymgysylltu â Myfyrwyr: 

Lansiwyd peilot o adnodd cyfryngau cymdeithasol i fyfyrwyr roi adborth. Yn ogystal, crëwyd rhwydwaith o arweinwyr ymgysylltu â myfyrwyr ynghyd â chyfres o ddiffiniadau myfyrwyr o eiriau sy'n cael eu cysylltu'n gyffredin â STEP4Excellence. Mae gweithgarwch recriwtio cynrychiolwyr myfyrwyr wedi cael ei wella'n sylweddol hefyd o ganlyniad i'r prosiect, a llwyddwyd i recriwtio rhagor o gynrychiolwyr ar draws y sefydliad.

 

Newid Diwylliant: 

Mae'r gwaith ar y thema hon wedi helpu i wella'r gwasanaethau cefnogi myfyrwyr sydd ar gael i staff a myfyrwyr ar Gampws y Bae. Mae wedi helpu hefyd i wreiddio arferion cyd-greu ac i annog myfyrwyr i symud o  ddiwylliant o ddibyniaeth. Mae'r gwaith hwn yn parhau gyda'r themâu ym mlwyddyn 2. 

Beth sydd nesaf ar gyfer STEP4X?

Mae cynnydd yn cael ei wneud ar themâu Blwyddyn 2, ac mae cyfres o gamau gweithredu ac argymhellion yn yr arfaeth gyda'r bwriad o'u gweithredu dros y misoedd nesaf. 

Gan edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf, bydd y prosiect yn parhau â'i gylch gorchwyl o wella profiad y myfyrwyr. 

Dros y misoedd nesaf, bydd tîm y prosiect yn cynllunio'r meysydd a fydd yn arwain y prosiect i'w drydedd flwyddyn. 

Cyhoeddir rhagor o fanylion am y rhain pan fyddant ar gael. 

Os teimlwch fod gennych gyfraniad i'w wneud at brofiad y myfyrwyr drwy STEP4Excellence, cysylltwch â ni yn STEP4Excellence@abertawe.ac.uk. 

 Tu Hwnt i Ddisgwyliadau

  1. 1.       Nodau ac amcanion 
  1. 2.       Ffrydiau gwaith sydd ar y gweill