Adran Droseddeg yn dathlu gwobr arfer gorau

Roedd digon o dystion yn bresennol mewn digwyddiad Troseddeg i weld Pennaeth Adran Droseddeg Prifysgol Abertawe'n meddiannu darn gwerthfawr o dystiolaeth 'Droseddol".

Criminology award presentation

Cyflwynwyd y "dystiolaeth" i'r Athro Kevin Haines ar ffurf tystysgrif wedi'i fframio sy'n cadarnhau bod Prifysgol Abertawe wedi ennill Gwobr Genedlaethol Cymdeithas Droseddeg Prydain am Ragoriaeth mewn Addysgu mewn Troseddeg. Cyflwynwyd y wobr i'r Athro Haines gan Dr Helen Jones, Cyfarwyddwr rhwydwaith Dysgu ac addysgu Cymdeithas Droseddeg Prydain. Anrhydeddwyd yr Adran Droseddeg ym Mhrifysgol Abertawe gyda'i gwobr i gydnabod ei gwaith ar ei rhaglen i fyfyrwyr israddedig. Dangosodd yr Adran ei bod yn cyd-fynd â gofynion Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU, a dangosodd dystiolaeth bod ei myfyrwyr yn hysbysu, ac wedi'u hysbysu, gan y profiadau dysgu a ddatblygwyd gan yr Adran.

Daw'r wobr ar adeg bwysig i Adran Droseddeg y Brifysgol gyda'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol yn dangos bos ei rhaglen radd mewn Troseddeg wedi derbyn sgôr o 90% ar gyfer bodlonrwydd cyffredinol, sy'n gosod y rhaglen yn yr adran uchaf ar dablau cynghrair cenedlaethol ac uwchben cyfartaledd y Brifysgol o 87%. Hefyd, dangosodd Canllaw Prifysgolion y Sunday Times a gyhoeddwyd yn ddiweddar bod Prifysgol Abertawe wedi neidio 12 safle a'i bod bellach ar drothwy traen uchaf yr holl brifysgolion yn y DU. 

Cyflwynwyd Gwobr Genedlaethol Cymdeithas Droseddeg Prydain mewn digwyddiad Troseddeg diweddar yn y Brifysgol. Aeth myfyrwyr a staff a oedd yn canolbwyntio ar ymgysylltu â myfyrwyr i’r digwyddiad. Bu siaradwyr yn sôn am fuddion myfyrwyr a staff yn gweithio'n agos gyda'i gilydd i ddatblygu prosesau dysgu effeithiol ac i wella'r profiad i fyfyrwyr.

Mae'r Adran Droseddeg yn cynnig rhaglen ddysgu, addysgu ac asesu amrywiol, hyblyg ac adlewyrchol sy'n blaenoriaethu aliniad rhwng cydrannau cwrs hanfodol ac sydd wedi'i yrru gan brosesau ymgysylltu â myfyrwyr penodol. Mae'r synergedd rhwng myfyrwyr a staff wedi creu rhaglen radd adlewyrchol, ymatebol, gydlynol a dynamig sy'n gwella'r profiad i fyfyrwyr ac yn arfogi myfyrwyr israddedig ar gyfer bywyd ar ôl y Brifysgol.

Meddai Pennaeth yr Adran Droseddeg, yr Athro Haines: "Rydw i wrth fy modd bod ein tîm addysgu - staff a myfyrwyr ymchwil - wedi derbyn y wobr hon. Maen nhw wedi gweithio'n ddiddiwedd dros y blynyddoedd diwethaf i ddatblygu rhaglen radd ddynamig, wedi'i halinio, ac adlewyrchol sydd wedi'i hysbysu gan addysgeg, ymchwil gyfredol a phrosesau ymgysylltu â myfyrwyr. Maen nhw'n academyddion ymroddedig tu hwnt sy'n canolbwyntio ar fyfyrwyr, ac maen nhw'n haeddu cydnabyddiaeth am eu hymrwymiad i ddatblygu rhaglen o ansawdd uchel sydd wedi'i chydnabod gan fyfyrwyr, cydweithwyr, arholwyr allanol a'r Brifysgol fel rhywbeth sy'n gwella'r profiad i fyfyrwyr yn sylweddol."

Meddai Dr Helen Jones, Cyfarwyddwr rhwydwaith Dysgu ac addysgu Cymdeithas Droseddeg Prydain sydd hefyd yn arwain rhwydwaith yr Academi Addysg Uwch: "Mae myfyrwyr Abertawe yn derbyn eu haddysg gan dîm eithriadol o droseddegwyr ac rydw i wrth fy modd bod yr Adran Droseddeg ym Mhrifysgol Abertawe wedi ennill Gwobr Genedlaethol Cymdeithas Droseddeg Prydain ar gyfer Rhagoriaeth Mewn Addysgu 2012. Ar adeg pan mae ansawdd addysgu mewn prifysgolion dan archwiliad dwys, mae modd i'r tîm ym Mhrifysgol Abertawe ddal eu pennau'n uchel, a gall eu myfyrwyr deimlo'n ddiogel bod eu dyfodol yn ddisglair oherwydd ymroddiad y tîm arobryn hwn."

Am ragor o wybodaeth am yr Adran Droseddeg a'i Hadran Cyfiawnder Troseddol a Throseddeg berthynol ym Mhrifysgol Abertawe ewch i : http://www.swansea.ac.uk/cy/y-gyfraith/cctt/.

Mae Canllaw'r Sunday Times yn dangos bod Abertawe wedi codi o'r 57fed safle i'r 45fed, allan o 126 sefydliad ar draws y DU.

Mae'r Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol yn arolwg cynhwysfawr o farn myfyrwyr ar draws y DU, a gynhelir gan Ipsos-MORI. Mae'r arolwg yn ddienw. Gofynnir i fyfyrwyr am eu sylwadau ar feysydd megis addysgu, pa mor dda yw staff wrth esbonio pethau, yr adborth y maent yn ei dderbyn gan diwtoriaid, cyfleusterau llyfrgell a TG, eu hundeb myfyrwyr, a pha mor dda y mae eu cwrs wedi'i drefnu. Cymerodd 2165 o fyfyrwyr ran yn yr arolwg, bron i 70% o'r myfyrwyr hynny o Abertawe a oedd yn gymwys.

    • Sgôr Abertawe ar gyfer "bodlonrwydd cyffredinol" yw 87%, sydd i fyny o 82% y llynedd, ac sy'n uwch na chyfartaledd Cymru a'r DU
    • Gwnaeth Abertawe wella ym mhob un o'r 22 cwestiwn yn yr arolwg
    • Mae Abertawe bellach wedi dringo i draen uchaf y sefydliadau ym Mhrydain ar gyfer lefelau bodlonrwydd myfyrwyr, yn 42fed allan o 146, naid o 38 safle o'i gymharu â'r llynedd. Dyma'r gwelliant mwyaf yng Nghymru.