Adroddiad newydd yn amlygu effaith prifysgol ar Lundain 2012

Mae ymchwil Prifysgol Abertawe wedi’i chynnwys mewn adroddiad newydd yn dangos effaith gwaith ymchwil a datblygu chwaraeon mewn prifysgolion ar y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd, a chwaraeon y DU yn gyffredinol. Mae’r adroddiad wedi’i rhyddhau fel rhan o Wythnos Prifysgolion (30 Ebrill – 7 Mai) sy’n ceisio cynyddu ymwybyddiaeth gyhoeddus o rôl eang ac amrywiol prifysgolion y DU.

Unis Week cym

Mae’r adroddiad, Supporting a UK success story: The impact of university research and sport development, yn amlygu rhai o’r sawl ffordd y mae ymchwil wedi helpu Tîm Prydain Fawr i baratoi ar gyfer Llundain 2012. Mae prosiect Prifysgol Abertawe sy’n archwilio lles gymnastwyr elit wedi’i amlygu yn yr adroddiad.

Arweiniodd yr Athro Michael McNamee a Dr Jacinta Tan dîm o ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe mewn partneriaeth a British Gymnastics. Nod y prosiect oedd archwilio lles gymnastwyr elit mewn perthynas ag anhwylderau bwyta mewn disgyblaethau penodol o gymnasteg elit. Buont yn archwilio yn benodol syniadau gymnastwyr ynglyn â’u rhyddid i ddewis a chydbwyso agweddau cystadleuol eu ffordd o fyw. Gwnaeth yr adroddiad hefyd archwilio’r syniad o’r gymnastwyr yn datblygu eu hunaniaeth, eu gwerthoedd a’u perthnasau.

Mae’n dangos sut y mae ymchwil sy’n digwydd mewn prifysgolion ar draws y DU, gan gynnwys Prifysgol Abertawe yn helpu rhoi’r milimetr neu’n canfed o eiliad ychwanegol hwnnw o fantais a all fod y gwahaniaeth rhwng medal aur a medal arian mewn chwaraeon cystadleuol.

Mae’r adroddiad yn edrych yn fanwl ar sut y mae archwilio a datblygu ym maes technoleg, iechyd a lles, dylunio, datblygu a chyfranogiad chwaraeon a hanes y Gemau yn y gorffennol ac yn bresennol wedi cyfrannu at Lundain 2012 a diwydiant chwaraeon y DU.

Meddai’r Athro Richard B. Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: “Mae Wythnos Prifysgolion 2012 yn gyfle gwych i arddangos y gwaith anhygoel y mae prifysgolion yn ei gyfrannu i’r byd chwaraeon, sy’n arbennig o berthnasol gyda’r Gemau Olympaidd yn digwydd eleni. Mae hefyd yn gyfle gwych i wahodd pobl i brofi’r brifysgol am eu hunain, p’un ai yr ydynt wedi bod i’r brifysgol eu hunain neu beidio.”

O'r wyddoniaeth y tu ôl i hydradiad athletwyr i adfywio Dwyrain Llundain, cartref y Parc Olympaidd, mae’r adroddiad yn mynd ar daith drwy’r gwaith ymchwil a datblygu chwaraeon sy’n rhan hanfodol o effaith barhaus Llundain 2012 ar y DU. Drwy gydol yr adroddiad mae materion yn ymwneud â dygnwch yn eistedd ochr yn ochr ag enghreifftiau o  adfywio trefol a hanes meddyginiaeth chwaraeon i ddangos y ffyrdd amrywiol y mae cymdeithas gyfan y DU yn elwa o waith prifysgolion sy’n gysylltiedig â’r Gemau Olympaidd a Pharalympaidd.

Meddai Nicola Dandridge, Prif Weithredwr, Universities UK:  “Weithiau mae’n hawdd anghofio, wrth wylio athletwr neu dîm yn cystadlu, faint o waith paratoi sydd wedi mynd i mewn i’w perfformiad. Nid cwestiwn o raglenni hyfforddi ac ymarfer yn syml mohono. Y dyddiau hyn, mae ymchwil ar flaen y gad mewn prifysgolion yn cael ei defnyddio i gynorthwyo pob agwedd o chwaraeon Olympaidd - o faeth ac iechyd i offer, ffisiotherapi, ymadfer ac wrth gwrs, perfformiad. Er enghraifft, mae’r cyfuniad o ddylunio a thechnoleg yn gallu bod yn effeithiol tu hwnt i athletwyr o fri fel bod dyluniad caiac neu gar llys ei hun mor bwysig i’r athletwyr ag y mae eu sgiliau eu hunain a’u hyfforddiant.”

Meddai Karen Rothery, Swyddog Prif Weithredol, Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain: “Mae datblygiad chwaraeon yn ein prifysgolion yn annog gwell cyfranogiad mewn chwaraeon a gweithgareddau ar draws y boblogaeth o fyfyrwyr ac o fewn cymunedau prifysgolion. Mae amrywiaeth o raglenni, a chefnogaeth a datblygiad gweithlu cefnogol o wirfoddolwyr a swyddogion yn golygu bod cyfle i ragor o bobl fod yn weithgar a mwynhau’r buddion y mae hynny’n ei olygu.”

Mae copïau o’r adroddiad llawn ar gael ar gais drwy universitiesweek@fourcommunications.com a gellir ei lawrlwytho’n hwyrach o www.universitiesweek.org.uk