Amser am ddadl wybodus ynghylch ymfudo i Gymru

Bydd yr Athro Heaven Crawley, Cyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Polisi Ymfudo Prifysgol Abertawe (CMPR) yn un o'r prif siaradwyr yn y Gynhadledd Genedlaethol gyntaf ar Ymfudo i Gymru.

Bydd yr Athro Crawley yn sôn am gyd-destun hanesyddol ymfudo i Gymru a newidiadau demograffeg diweddar, gan ganolbwyntio ar wasgaru ceiswyr lloches i Gaerdydd, Abertawe, Wrecsam a Chasnewydd a dyfodiad ymfudwyr economaidd o Ddwyrain Ewrop, yn enwedig o Wlad Pwyl, yn dilyn helaethiad Ewropeaidd yn 2004.

Bydd y gynhadledd, a drefnir gan Bartneriaeth Ymfudo Cymru yn cael ei chynnal at 11eg Rhagfyr yng Ngwesty Novotel yng Nghaerdydd o 9.30-4.30pm. Dyma'r gynhadledd gyntaf o'r fath ac mae'n dod â mwy na 160 o gyfranogwyr at ei gilydd gan gynnwys staff awdurdodau lleol, gwneuthurwyr polisïau, academyddion ac ymarferwyr sy'n gweithio ar draws amrediad eang o wasanaethau i sicrhau dadl wybodus iawn ar ymfudo i Gymru a datblygu polisi ac ymarfer yn seiliedig ar dystiolaeth.

Nid yw ymfudo i Gymru'n beth newydd ond gwelir newidiadau sylweddol yn y degawd diwethaf o ran graddfa'r ymfudo ac amrywiaeth o safbwynt y gwledydd y daw'r ymfudwyr ohonynt. Mae'r newidiadau hyn yn gysylltiedig yn bennaf â gwasgaru ceiswyr lloches i Gaerdydd, Wrecsam, Abertawe a Chasnewydd a dyfodiad ymfudwyr economaidd o wledydd dwyrain Ewrop (yn enwedig o Wlad Pwyl) yn dilyn helaethiad Ewropeaidd yn 2004. Tybir bod oddeutu 90% o gynnydd y boblogaeth yng Nghymru ers 2001 o ganlyniad i ymfudo o fannau eraill yn y DU yn ogystal ag ymfudo rhyngwladol.

Ar yr un diwrnod (11eg Rhagfyr) bydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn rhyddhau data allweddol o gyfrifiad poblogaeth y DU 2011.

Bydd y gynhadledd hefyd yn gweld lansiad Porth Ymfudo Cymru newydd a gomisiynwyd gan Bartneriaeth Ymfudo Cymru ac a ddatblygwyd gan yr Uned Ddata Llywodraeth Leol. Mae'r Porth yn dod ynghyd â data sydd ar gael yn gyhoeddus am y tro cyntaf mewn un lle drwy offeryn data ar-lein sy'n hawdd ei ddeall a'i ddefnyddio. Mae'n darparu defnyddwyr ag ystod o ddata ymfudo a gwybodaeth gyd-destunol, yn ddwyieithog, ar ffurf tablau a mapiau. Caiff y proffil ei ddiweddaru'n rheoliad ac o ganol mis Ionawr 2013 bydd hefyd yn cynnwys data'r cyfrifiad diweddaraf.

Wrth sôn am y gynhadledd a phwysigrwydd y Porth Ymfudo, Meddai'r Athro Heaven Crawley, Cyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Polisi Ymfudo Prifysgol Abertawe (CMPR):

"Mae'r digwyddiad hwn yn ddigwyddiad amserol y mae ei angen yn fawr, sy'n dod â'r brif bobl at ei gilydd am y tro cyntaf, sy'n rhan o bob agwedd ar gymdeithas Cymru sydd wedi'i heffeithio gan y newidiadau diweddar mewn ymfudo ac amrywiaeth. Mae'r ddadl ar ymfudo yng Nghymru yn aml y tu ôl iddi oherwydd diffyg gwybodaeth a data sylfaenol y gellir seilio polisïau arnynt yn ogystal â phenderfyniadau ynghylch dyrannu adnoddau. Diolch i'r Porth Ymfudo, ni fydd hyn yn wir bellach".

Bydd Jane Hutt AC, Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ, Llywodraeth Cymru, yn siarad yn sesiwn agoriadol y gynhadledd. Bydd siaradwyr eraill yn cynnwys y Parchedig Aled Edwards, Cadeirydd Partneriaeth Ymfudo Cymru, Norbert Mbu-Mputu, Newport Community Space a'r Cynghorydd Daniel De’Ath, o Gyngor Caerdydd.