Campws newydd Prifysgol Abertawe gam yn nes

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd carreg filltir bwysig yn natblygiad ei Champws Gwyddoniaeth ac Arloesedd newydd sbon.

2nd Campus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r Cyngor (corff llywodraethol y Brifysgol) wedi cytuno y bydd y Brifysgol yn parhau â cham olaf y broses gaffael a bydd St Modwen a’u partner adeiladu, Vinci yn disgwyl cynnig manwl erbyn yr hydref.

Os fydd y trafodaethau hyn yn llwyddiannus ac yn dilyn cymeradwyo caniatád cynllunio, bydd y gwaith yn cychwyn yn gynnar yn ystod 2013 a’r campws newydd yn barod i groesawu myfyrwyr yn Hydref 2015.

Bydd gan Gampws Gwyddoniaeth ac Arloesedd Bae Abertawe ran allweddol i chwarae yn y gwaith o adeiladu economi wybodaeth Cymru, sicrhau bod y rhanbarth yn lleoliad llawn bwrlwm ar gyfer technoleg uwch yn ogystal â chynorthwyo’r Brifysgol i gyrraedd ei huchelgais o fod ar flaen y gad ym maes ymchwil ac arloesi. Bydd hefyd yn si┼Ár o gyfrannu at adfywiad economaidd rhanbarth De orllewin Cymru.

Meddai Is Ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Richard B Davies: ‘‘Mae penderfyniad y Cyngor yn gam sylweddol ymlaen yn natblygiad y cynllun uchelgeisiol hwn, ac yn ein galluogi i barhau tuag at ddiwedd y broses gaffael.

‘‘Bydd y datblygiad yn galluogi’r Brifysgol i ymestyn ei ffiniau cyfyng presennol, ein caniatáu i gyflymu ein strategaeth twf a gwneud y mwyaf o’n harbenigedd ym maes ymchwil a’n partneriaethau gyda chwmnïau cenedlaethol o fri.

‘‘Mae’r cynllun hefyd yn cynnwys gwaith ailddatblygu ein campws presennol.

"Bydd y ddau gampws yn hybu twf mewn clystyrau technoleg uwch ar gyfer yr economi ddigidol, gwyddorau bywyd a pheirianneg ac o ganlyniad yn cyfrannu’n helaeth tuag at adfywiad economaidd yr ardal a thu hwnt.’’