Datganiad gan Brifysgol Abertawe yn dilyn canlyniad achos disgyblu myfyriwr a roddodd sylwadau hiliol ar Trydar

Mae achos disgyblu y myfyriwr a roddodd sylwadau hiliol ar Trydar bellach wedi dod i ben. Fel rheol, ni fyddai’r Brifysgol yn cyhoeddi canlyniad unrhyw achos disgyblu yn gyhoeddus, ond yn yr achos yma, rydym yn gwneud hynny gyda chaniatâd y myfyriwr.

Mae’r myfyriwr o dan sylw wedi’i ddiarddel hyd weddill y flwyddyn academaidd a ni fydd yn cael dychwelyd i’r campws. Serch hynny, bydd yn cael cyfle i sefyll ei arholiadau terfynol fel ymgeisydd allanol mewn lleoliad arall y flwyddyn nesaf. Os yn llwyddiannus, bydd yn cael graddio in absentia. Bydd yn dal i fod wedi’i ddiarddel o’r campws. Mae Prifysgol Abertawe yn gwrthwynebu hiliaeth ac mae ganddi bolisïau sy’n sicrhau cydraddoldeb i staff a myfyrwyr. Rydym yn cymryd gweithredoedd y myfyriwr yma o ddifrif ac o’r herwydd, nid yw’n rhan o gymuned y campws mwyach. Rydym yn ymwybodol ei fod wedi derbyn dedfryd o garchar ac wedi’i gosbi am yr hyn a wnaeth. Mae wedi dangos ei fod yn edifar am yr hyn a wnaeth ac rydym yn fodlon ei fod yn deall iddo ymddwyn mewn ffordd annerbyniol sydd wedi dwyn anfri ar y Brifysgol. O ystyried y gosb mae wedi’i derbyn a’r edifeirwch mae wedi dangos a’i fod yn fyfyriwr yn ei flwyddyn olaf, rydym wedi penderfynu caniatáu iddo sefyll ei arholiadau.