Digwyddiad Gwobrwyo Gweinidogol yn Nodi Llwyddiant Rhaglen STEM AU

Mae Digwyddiad Dathlu Cymru ar gyfer y Rhaglen STEM AU Genedlaethol wedi’i gynnal ym Mae Caerdydd. Mae’r Rhaglen STEM AU Genedlaethol yn cefnogi sefydliadau addysg uwch wrth archwilio dulliau newydd o recriwtio myfyrwyr a chyflwyno rhaglenni astudio o fewn y disgyblaethau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM).

Cynhelir y rhaglen yn ganolog gan Brifysgol Birmingham ac mae’n darparu gweithgareddau’n rhanbarthol drwy Brifysgolion yn Lloegr a Chymru, a’r partner yng Nghymru yw Sefydliad y Gwyddorau Mathemategol a Chyfrifiadurol (WIMCS).

Cynhaliwyd cyfres o gyflwyniadau yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a ddilynwyd gan dderbyniad ac arddangosfa yn y Senedd.  

Noddwyd y derbyniad gan David Rees AC ac fe’i gynhaliwyd gan yr Athro Richard B Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe ar ran Sefydliad Gwyddorau Cyfrifiadurol a Mathemategol Cymru.  

Cyflwynwyd y gwobrau i enillwyr Cystadleuaeth Bosteri Ymchwil Flaengar STEM AU Cymru gan Edwina Hart AC, Gweinidog dros Fusnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth .

Meddai Mrs Hart: "Rydw i wrth fy modd gweld y gwaith arloesol sy’n cael ei wneud yng Nghymru gan sefydliadau addysg uwch wrth hyrwyddo a darparu rhaglenni astudio o fewn pynciau STEM.

"Gwnaeth strategaeth wyddoniaeth newydd Llywodraeth Cymru ‘Gwyddoniaeth i Gymru – Agenda strategol ar gyfer gwyddoniaeth ac arloesedd yng Nghymru’ bwysleisio’r angen i adeiladu sylfaen gref a dynamig mewn gwyddoniaeth sy’n cynorthwyo datblygiad economaidd a chenedlaethol Cymru.

"Mae arnom angen pobl sydd â sgiliau uwch yn y disgyblaethau hyn i helpu gwthio’r economi gwybodaeth ymlaen yng Nghymru ac i sicrhau y gall busnesau recriwtio staff o ansawdd uchel i barhau i fod yn gystadleuol, i greu swyddi a chyfoeth. Mae’n bleser mawr gennyf felly gymryd rhan yn Nigwyddiad Dathlu Cymru ar gyfer y Rhaglen STEM AU Genedlaethol."

Mae’r gwobrau ar ffurf cyfraniadau i gronfeydd ymchwil adrannol yn amrywio o rhwng £1,000 i’r enillydd i £100 ar gyfer cystadleuwyr a gymeradwywyd yn uchel.

STEM awards

Dyfarnwyd y wobr gyntaf i Leanne Smith, Prifysgol Caerdydd, teitl y Poster: Modelu Lleoliadau a Defnydd o Ambiwlansiau (Mathemateg).  Dyfarnwyd yr ail wobr i Huw Waters, Prifysgol Bangor, teitl y Poster: Polymerau ac oligomerau ar gyfer argraffu’r genhedlaeth nesaf o gelloedd solar (Peirianneg).  Dyfarnwyd y drydedd wobr i Owen Wyn Roberts, Prifysgol Aberystwyth, teitl y Poster: Terfysg mewn plasma gofod a pham na ddylem ofidio! (Ffiseg). 

Cafodd dau boster eu cymeradwyo’n uchel: Mr Hefin Dafydd, Prifysgol Abertawe, teitl y Poster: Dod o Hyd i Olion Bysedd ar Fetelau (Peirianneg); a, Rubén Sevilla, Prifysgol Abertawe, teitl y Poster: Tua’r genhedlaeth nesaf mewn meddalwedd peirianneg gyfrifiadurol (Peirianneg).

Roedd yr arddangosfa’n cynnwys stondinau a gwybodaeth ar y pedair prif thema ar gyfer STEM AU yng Nghymru: trawsnewidiad myfyrwyr, sgiliau graddedigion, gwella sgiliau’r gweithlu, a gweithio gyda chyflogwyr. 

Yn ogystal, roedd stondinau gan bob un o’r partneriaid Corff Proffesiynol yn y Rhaglen STEM AU Genedlaethol – yr Academi Frenhinol Peirianneg, y Gymdeithas Gemeg Frenhinol, y Sefydliad Ffiseg a’r Sefydliad Mathemateg a’i Gymwysiadau. 

Cafodd y posteri o Gystadleuaeth Ymchwil Arloesol STEM hefyd eu harddangos ynghyd â gwybodaeth ar fentrau STEM yng Nghymru sydd wedi’u cefnogi gan y prifysgolion.

Yn ystod y digwyddiad gyda’r prynhawn yng Nghanolfan Mileniwm Cymru cafwyd lansiad cyhoeddiad newydd Embedded employability: A guide to enhancing the university curriculum  gan yr Athro Noel Lloyd, cyn Is-ganghellor Prifysgol Aberystwyth, a Dr Robert Leese, Cyfarwyddwr y Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth Mathemateg Ddiwydiannol.

Meddai’r Athro Phil Gummett, Prif Weithredwr HEFCW: “Rydym yn hynod o falch ein bod ni wedi gallu cefnogi’r rhaglen STEM AU Genedlaethol. Mae wedi bod yn wych gweld yr holl brifysgolion yng Nghymru sy’n cynnig cyrsiau STEM yn dod at ei gilydd i redeg dros 80 o brosiectau ar y cyd, y mae myfyrwyr o bob math o gefndiroedd wedi’u helwa ohonynt. Mae’n bleser mawr i mi fod yn rhan o ddigwyddiad sy’n dathlu sut y mae’r rhain hynny sy’n gweithio ym maes addysg Cemeg, Peirianneg, Mathemateg a Ffiseg wedi cysylltu i ddarparu gweithgareddau sy’n hyrwyddo gwerth pynciau STEM, sy’n hybu recriwtio ac sy’n gwella sgiliau’r gweithlu.”

Cafwyd cyfres o gyflwyniadau hefyd ar y pedair prif thema:

Trawsnewidiad Myfyrwyr

  • Amlinelliad o’r thema gan Duncan Lawson, Cyfarwyddwr (Prifysgol Coventry), Canolfan ar gyfer Rhagoriaeth mewn Cymorth Mathemateg ac Ystadegau SIGMA
  • Gwaith rhanbarthol strategol gydag ysgolion a cholegau – Kath Maddy a Laura Roberts, First Campus, Ymgyrraedd yn Ehangach De-ddwyrain Cymru

Sgiliau Graddedigion:

  • Amlinelliad o’r thema gan Jane Artess, Cyfarwyddwr Ymchwil, Uned Gwasanaethau Gyrfaoedd Addysg Uwch (HECSU)
  • Mewnosod cyflogadwyedd ym mhrofiad myfyrwyr israddedig STEM: Offerynnau Lleoliad ar gyfer Ysgolion STEM – Leslie Rees, Cyfarwyddwr, a Julian Blanch, Rheolwr Cydgysylltu â Chyflogwyr, Gwasanaethau Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Prifysgol Caerdydd

Gwella sgiliau’r gweithlu:

  • Amlinelliad o’r thema gan Martin Brunnock, Cyfarwyddwr Technegol, Tata Steel
  • Gwella Sgiliau Ffotoneg a Yrrir gan Ddefnyddwyr drwy Ddysgu Gydol Oes (UPSKILL) – Alan Shore, Athro mewn Peirianneg Electronig, Prifysgol Bangor

Gweithio gyda chyflogwyr mewn Addysg Uwch:

Fforwm Cyflogwyr De-ddwyrain Cymru – Peter Treadwell, Cyfarwyddwr Treadwell Consulting, cyn Ddeon, Datblygiad Academaidd, prifysgol Fetropolitan Caerdydd.