Gwaith gwyddonwyr Abertawe’n ymddangos yn adolygiad newid hinsawdd morol

Gwahoddwyd ymchwilwyr o Adran Fiowyddoniaeth Prifysgol Abertawe yn ddiweddar gan Bartneriaeth Effaith Newid Hinsawdd Morol (MCCIP) i adolygu effeithiau posib newid hinsawdd ar acwafeithrin yn y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon.

Cafodd canlyniadau’r astudiaethau hyn eu lansio gan MCCIP yr wythnos hon yn 6ed Gyngres Pysgodfeydd y Byd, a gynhaliwyd yng Nghaeredin ar ddydd Mercher, Mai 8.

Gwnaeth y Anrhydeddus  Richard Benyon, yr Is-ysgrifennydd Seneddol ar gyfer yr Amgylchedd Naturiol a Physgodfeydd, gyfarch y gynulleidfa yn y lansiad a chadarnhau pwysigrwydd yr MCCIP a’i hadolygiad o safbwynt darparu gwybodaeth i’r llywodraeth.

Mynychodd yr Athro Andrew Rowley o Adran Fiowyddoniaeth y Brifysgol y lansiad yng Nghaeredin ar ran yr awduron o Abertawe.

Meddai: “Mae’r adolygiad, a gyhoeddwyd yng Ngherdyn Adrodd Flynyddol Newid Hinsawdd Morol ac yn y cylchgrawn, Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, yn enghraifft wych o sut y mae ymchwil acwafeithrin ym Mhrifysgol Abertawe yn darparu gwybodaeth i sefydliadau llywodraethol ac anllywodraethol.

“Mae ein hastudiaeth yn cynghori sefydliadau o’r fath ynghylch canlyniadau tebygol newid hinsawdd yn y blynyddoedd sydd i ddod.”

Meddai awdur blaen yr adolygiad, Dr Ruth Callaway, a fu’n gyfrifol am gydlynu tîm o wyddonwyr o sawl prifysgol yn y DU ac Iwerddon: “Mae datrys effeithiau newid hinsawdd o newidiadau naturiol neu anthropogenig eraill yn her anferth i wyddonwyr.

“Mae’r adolygiad a cherdyn adrodd yr MCCIP yn amlygu meysydd pwnc y mae angen i ni ganolbwyntio arnynt nesaf.”   

Mae partneriaeth yr MCCIP wedi’i chefnogi gan sawl corff llywodraethol yn y DU, gan gynnwys Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) ac yng Nghymru, gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Cefn Gwlad Cymru.

Cefnogwyd astudiaethau ym Mhrifysgol Abertawe gan sawl dyfarniad allweddol gan gynnwys y prosiect a ariannwyd gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF), SEACAMS, rhaglen Newid Hinsawdd Cymru (C3W), a grantiau Interreg IVa ERDF Iwerddon a Chymru, EcoJel a SUSFISH.

Am ragor o wybodaeth gweler:

Callaway R et al. (2012). Review of climate change impacts on marine aquaculture in the UK and Ireland. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems (doi: 10.1002/aqc.2247) www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aqc.2247/abstract.

MCCIP (2012) Marine Climate Change Impacts on Fish, Fisheries and Aquaculture (Eds. Frost, M et al.) Summary Report, Lowestoft, 12 pp (www.mccip.org.uk).