Gweinidog yn ymweld â Chanolfan Ymchwil Ddyfrol Gynaliadwy Prifysgol Abertawe

Daeth Alun Davies, Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd a Gary Haggaty, Pennaeth Amaeth, Pysgodfeydd a’r Strategaeth Wledig i ymweld â Chanolfan Ymchwil Dŵr Cynaliadwy (CSAR) Prifysgol Abertawe yr wythnos hon.

Daeth y Gweinidog i ymweld â’r Ganolfan brynhawn Gwener, 21 Medi am 2 o’r gloch a cafodd ei dywys o amgylch labordai ymchwil y Ganolfan sy’n cynnwys pysgod, pysgod cregyn ac algâu.

AlunDavies

Cafodd y Ganolfan ei sefydlu yn 2005, er mwyn datblygu technolegau cynaliadwy i gynhyrchu bwyd dyfrol yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Ers hynny mae wedi ehangu’n gyflym, ac wedi amrywio ei ymchwil gan rychwantu cwestiynau sylfaenol am ecoleg a ffisioleg ddyfrol, ynghyd â gwaith datblygu technoleg gymhwysol.

Yn y Ganolfan, mae labordai sy’n cael eu rheoli gan yr amgylchedd ble mae organebau amrywiol yn byw gan gynnwys pysgod, algâu, pysgod cregyn ac mae anifeiliaid di-asgwrn cefn eraill yn cael eu tyfu dan yr amgylchiadau gorau posibl, ac fe’u cyplysir ag adnoddau cynhwysfawr ar gyfer samplu maes a dadansoddi mewn labordy.

Mae’r Ganolfan ymchwil yn gweithio ar ran pysgotwyr masnachol, darparwyr technolegol a chynghorau ymchwil. Mae hi hefyd yn cynghori sefydliadau llywodraethol, yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol, ac fe wnaethant ddrafftio rhan o Strategaeth Pysgodfeydd Cymru (2008).

Meddai Alun Davies, Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd a Physgodfeydd:

‘‘Mae’r Ganolfan hon yn Abertawe ar flaen y gad wrth ymchwilio mewn i fecanwaith dyfrio cynaliadwy ac mi wnes i fwynhau’r ymweliad yn fawr iawn.’’

‘‘Gan bod y galw am bysgod yn cynyddu, roeddwn i’n awyddus i weld sut mae’r Ganolfan yn chwarae ei rhan wrth geisio ateb y galw yma a’r sialens sy’n bodoli i gyflawni hyn mewn modd cynaliadwy. Mae hyn yn rhan o nod a chynlluniau’r Comisiwn Ewropeaidd i ddiwygio’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin. Rwy’n falch bod cyfoeth o ffynonellau academaidd ar gael yng Nghymru fydd yn parhau i chwarae rhan allweddol wrth geisio siapio’r cyfleoedd pwysig yma.’’

‘’Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio’n agos â’r Ganolfan ym Mhrifysgol Abertawe er mwyn datblygu cyfleoedd strategol allweddol i Gymru.’’

Meddai Dr Robin Shields, Pennaeth y Ganolfan: ‘‘Roedd cael cyfle i sôn wrth y Dirprwy Weinidog am ein gweithgareddau i gefnogi pysgodfeydd yng Nghymru yn ogystal â’r cydweithio sy’n digwydd ar lefel ryngwladol yn y maes yn wych.’’

Llun (o'r chwith i'r dde): Andrew Davies, Gary Hagatty, Craig Pooley, yr Athro Robin Shields, Alun Davies