Lansio Menter Ynni Solar Cymru Iwerddon

Mae Academyddion o Ganolfan Argraffu a Chotio Cymru (WCPC) wedi chwarae rôl flaenllaw wrth ddatblygu a lansio menter gwerth £1.45m (€1.8m) i ddatblygu’r Sector Ynni Solar yng Nghymru ac Iwerddon.

Mae consortiwm o Sefydliadau Addysg Uwch, o Gymru ac Iwerddon, wedi lansio WIN-IPT (Rhwydwaith Cymru Iwerddon ar gyfer Technolegau Ffotofoltäig Arloesol) i helpu datblygu a chynnal cyflogadwyedd yn y sector Ynni Solar sy’n bwysig yn economaidd. Mae’r Rhwydwaith wedi’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) drwy’r Rhaglen Iwerddon Cymru 2007-13.

Mae WIN-IPT, menter a grëwyd gan ddiwydiant a ddyluniwyd i hyrwyddo mentergarwch a gwella cyfleoedd busnes ar gyfer BBaCh o fewn y sector ynni solar, yn fenter ar y cyd rhwng Sefydliad Technoleg Waterford, Prifysgol Bangor a Phrifysgol Abertawe.

Bydd WIN-IPT yn creu hwb arbenigedd ynni solar rhyngranbarthol (Gorllewin Cymru a De-ddwyrain Iwerddon) drwy drosglwyddo gwybodaeth rhwng sefydliadau addysg uwch, y byd diwydiant ac awdurdodau lleol.

Meddai’r Athro David Gethin, Cyfarwyddwr WCPC; “Rydym wrth ein bodd i fod yn rhan o’r rhaglen WIN-IPT gyda chanolbwynt ar ymchwil a chymwysiadau ffotofoltäig, mae gwaith yn y maes hwn yn amserol tu hwnt.  Mae’r prosiect yn cyflwyno cyfle i archwilio’r heriau o dechnoleg ffotofoltäig organig ar gyfer casglu ynni a’r her o integreiddio hyn gyda chydrannau swyddogaethol eraill megis batris ac arddangosiadau. Bydd rhan o’r her ymchwil yr ymdrinnir â hi yn y rhaglen hon yn canolbwyntio ar weithgynhyrchu drwy fabwysiadu’r broses argraffu. Ystyrir hyn yn llwybr gweithgynhyrchu am y dyfodol ar gyfer datblygu cynnyrch o’r fath yn fasnachol.”

Meddai Dr Brian Murphy, Rheolwr Prosiect y fenter, “Mae’r rhanbarth Iwerddon-Cymru’n gartref i rai o gwmnïau mwyaf arloesol y byd sy’n rhan o ddatblygu technoleg ynni solar a bydd y fenter WIN-IPT yn darparu cymorth Ymchwil a Datblygu a gwasanaethau ymgynghori yn uniongyrchol i BBaChau yn y sector ynni solar yn y rhanbarth hwn.”

Cynyddodd cynnyrch trydan solar ar draws Ewrop gan 70% rhwng 201 a 2011. Mae cost pŵer solar yn gostwng yn gynyddol o flwyddyn i flwyddyn, wrth i gost olew a nwy barhau i gynyddu. Mae costau cynhyrchu trydan Ynni Solar ar hyn o bryd yn agos i fod yn gyfartal â chynhyrchu ynni drwy danwyddau ffosil yn Ne Ewrop, a hwn bydd y dewis rhesymegol ar gyfer Ewrop gyfan yn y dyfodol agos.

Yn ôl Sefydliad Diwydiant Ffotofoltäig Ewrop (EPIA), mae pob MW o drydan a fewnosodir yn cynhyrchu hyd at 50 o swyddi newydd o’r broses gynhyrchu drwodd hyd at fewnosod. Nodwedd allweddol o’r fenter yw datblygu’r genhedlaeth nesaf o gelloedd/paneli solar. Drwy weithio â phartneriaid diwydiannol ar naill ochr Môr yr Iwerydd, cynllunnir treialon arddangos ar gyfer technolegau solar ffotofoltäig newydd, gan gynnwys mewnosod technolegau casglu ynni dan do mewn adeiladau blaenllaw.