Ymateb gan y Sefydliad Ymchwil Carbon Isel Morol i Ddatganiad Ynni y Prif Weinidog

Mae’r SYCI Morol yn cytuno gyda Datganiad Polisi Ynni Prif Weinidog Cymru fod gennym yr adnoddau morol, y grid, y porthladdoedd, y gwyddoniaeth, y gadwyn gyflenwi, y gweithlu a'r ewyllys wleidyddol i alluogi'r sector ynni adnewyddadwy morol i ffynnu. Fodd bynnag, ni fydd modd adeiladu sector ynni morol dros nos yng Nghymru

Er y gallai'r manteision i economi Cymru fod yn sylweddol, mae’n fuddsoddiad tymor hir ac yn cael ei ystyried fel un risg uchel gan fod y sector yn dal i fod yn y camau cynnar o’i ddatblygiad technolegol.

Dr Ian Masters

Mae’r SYCI Morol yn argymell fod Cymru’n anfon neges glir i'r sector ynni morol sy'n datblygu er mwyn galluogi Cymru i gynyddu ei phroffil yn y farchnad yn y DU, yn y farchnad Ewropeaidd ac yn y farchnad fyd-eang. Rydym yn cytuno â barn Llywodraeth Cymru fod angen sefydlu grwp trosfwaol i sicrhau bod rhaglenni presennol a’r dyfodol oll yn gweithio ar y cyd.

Dylai'r grwp hwn osod agendâu ymchwil, datblygu ac arddangos a pharatoi'r ffordd ar gyfer masnacheiddio. Dylai'r grwp hwn fod â nod tymor byr o uno’r holl arbenigedd yng Nghymru gyda nod tymor canolig neu hwy o greu Parc Ynni Morol Cymreig. Dylai'r Parc Ynni Morol Cymreig anelu at ddenu'r prosiectau masnachol cyntaf yn nyfroedd Lloegr a Chymru i Gymru.

Dywedodd Ian Masters, Prif Ymchwiliwr y SYCI Morol, "Yn sgil Datganiad Polisi Ynni’r Prif Weinidog mae’r SYCI Morol yn croesawu'n fawr rôl sylweddol ynni morol adnewyddadwy yng Nghymru o fewn cymysgedd ynni Cymru y dyfodol. Ac edrychwn ymlaen at barhau i weithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru a busnesau Cymru", gan ychwanegu "Ynni Morol yw’r dyfodol, mae angen i ni ddal y weledigaeth honno nawr a defnyddio’n doniau er mwyn ei gwneud yn stori o lwyddiant i Gymru."

Dr Willis smaller

Dywedodd Miles Willis, Rheolwr Prosiect SYCI Morol, ""Dim ond drwy uno gweithgareddau presennol ynni morol adnewyddadwy ar draws y sectorau preifat a chyhoeddus yn un uned strategol y gall Cymru wireddu’r potensial o gynhyrchu symiau sylweddol o drydan o foroedd Cymru."

Mae’r Sefydliad Ymchwil Carbon Isel Morol yn brosiect ar y cyd sy'n cynnwys pob sefydliad academaidd morol blaenllaw yng Nghymru gyda’r nod o alluogi, cefnogi a helpu adeiladu sector ynni morol cynaliadwy yng Nghymru. Mae'n darparu’r ymchwil annibynnol a byd-eang sy’n hanfodol er mwyn symud y diwydiant ynni morol adnewyddadwy yn ei flaen.

Mae tîm y prosiect yn ymwneud â datblygu a chymhwyso offer sy'n sicrhau perfformiad gorau’r dechnoleg. Mae’r tîm hefyd yn gwerthuso dyfeisiau sy'n adennill ynni o donnau, ffrydiau llanw ac amrediad llanw o amgylch arfordir Cymru. Yn benodol, mae'r grwp yn ystyried effeithiau tebygol y dyfeisiau ar yr amgylchedd, megis eu heffaith ar gymunedau gwely'r môr, cludiant gwaddod a bywyd gwyllt y môr.

 

  Swansea and Cardiff Research vessels