Ymgyrch ‘Pam fod rhaid i’ch GIG lleol newid’ a fforwm YouTellUs™ ar y we ABMU yn cael ei lansio

Ymgyrch ‘Pam fod rhaid i’ch GIG lleol newid’ a fforwm YouTellUs™ ar y we ABMU yn cael ei lansio

Pam fod rhaid i’ch GIG lleol newid

ABMUChangeforBetter Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol ABM (ABMU) heddiw (dydd Mercher, Mai 16) yn lansio ymgyrch gysylltu fawr – Pam fod rhaid i’ch GIG lleol newid – sy’n edrych ar faterion sy’n wynebu’r GIG yng Nghymru ac ABMU yn enwedig, a’r newidiadau posibl sydd eu hangen er mwyn ei wella.

Fel Byrddau Iechyd arall ar draws Cymru, bydd ABMU yn darparu cynllun i Lywodraeth Cymru erbyn diwedd Hydref 2012 ynglyn â sut y bydd ABMU yn newid ac yn gwella ei GIG lleol i gwrdd â’r heriau hyn.

Drwy’r rhaglen Newid Er Gwell a gweithdai, mae ABMU wedi bod yn ystyried sut olwg fyddai ar wasanaethau GIG ABMU ers rhai misoedd.

Mae gweithwyr clinigol mewn ysbytai, Meddygon Teulu, cynrychiolwyr awdurdodau lleol, y sector gwirfoddoli, grwpiau anableddau, grwpiau cyfeirio cleifion a gofalwyr, Prifysgol Abertawe a Chyngor Iechyd Cymunedol ABM ymhlith y rheiny sy’n cymryd rhan.

Mae’r gweithdai hyn yn rhan o broses gysylltu wedi’i bwriadu ar gyfer cynnwys ystod eang o bobl o’r cychwyn i wneud yn siwr bod eu syniadau a’u barnau yn helpu creu cynlluniau datblygu.

Maen nhw’n archwilio’r hyn sydd ei angen i ddarparu gofal iechyd cynaliadwy yn y dyfodol yn ardal ABMU, yng nghyd-destun cyllidebau heriol tu hwnt.

Mae’r gweithdai yn edrych ar saith maes gwasanaeth allweddol:
Gofal heb ei drefnu
Mamolaeth a Babanod
Plant a Phobl Ifanc
Pobl Hyn, Fregus
Cyflyrau Hirdymor
Aros yn iach
Gofal wedi’i gynllunio

Mae lansiad Pam fod angen i’ch GIG newid heddiw yn amlinellu’r rhesymau pam fod ABMU yn credu bod newid yn angenrheidiol, yn seiliedig ar waith y gweithdai hyn.

Mae lansiad heddiw yn dilyn yr adroddiad a gyflwynwyd yr wythnos ddiwethaf gan yr Athro Marcus Longley, Cyfarwyddwr Athrofa Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru, ar gyfluniad gwasanaethau ysbyty ar gyfer Cymru.

Tra bu’r Athro Longley’n edrych ar y sefyllfa ar draws Cymru, mae ABMU wedi canolbwyntio ar y sefyllfa yma yn ABMU.

Mae ABMU wedi cynhyrchu llyfryn 15 tudalen o hyd a llyfryn llai o faint yn crynhoi’r wybodaeth; a bydd y llyfryn yn cael ei bostio i gartrefi ardraws ardal ABMU yn yr wythnosau sydd i ddod yn ogystal â llyfrgelloedd a chyfleusterau AMBU ei hun.

Mae Pam fod rhaid i’ch GIG lleol newid yn cyflwyno’r dystiolaeth ar gyfer newid a’r cyfeiriad cyffredinol y mae ABMU yn disgwyl i wasanaethau fynd, ond ni fydd yn amlinellu unrhyw gynigion penodol. 

Dros yr haf a’r hydref, fel rhan o’r broses Newid Er Lles, bydd ABMU yn gweithio ar gynigion manwl. Mae ABMU yn disgwyl dechrau ar newidiadau penodol i wasanaethau tua diwedd y flwyddyn.

YouTellUs™

YouTellUs Mae fforwm ar y we o’r enw YouTellUs™ hefyd yn cael ei lansio heddiw sydd wedi cael ei ddylunio ar gyfer ABMU gan Goleg Meddygaeth Prifysgol Abertawe.

Mae ABMU yn gwahodd ei holl staff a’i dinasyddion i gofrestru ar gyfer YouTellUs fel bod modd iddynt rannu eu sylwadau ynglyn â chynigion ABMU, a’u profiadau o wasanaethau’r GIG yn awr a thros y misoedd sydd i ddod.

Meddai Hamish Laing, Llawfeddyg Plastig a Chyfarwyddwr Strategaeth Glinigol: “Mae Pam fod rhaid i’ch GIG lleol newid yn disgrifio’r herion yr ydym yn eu hwynebu yma yn ABMU os ydym yn mynd i barhau â darparu gwasanaeth diogel ac ardderchog i bawb yn ein gofal. Mae’n bwysig bod pawb sy’n defnyddio’r GIG yn awr, neu a all ei ddefnyddio yn y dyfodol, yn cymryd amser i’w ddarllen.

Mae “YouTellUs” yn ddatblygiad cyffrous ac rydym yn gobeithio y bydd cymaint o bobl â phosib yn cymryd amser i gofrestru a rhoi gwybod i ni am eu barnau am yr hyn yr ydym yn ei ddweud yn awr a sut y gallem wella ein gwasanaethau yn y dyfodol. Dyma gyfle i bawb lunio eu gwasanaethau GIG lleol.”

Meddai David Ford, Cyfarwyddwr Gwybodeg Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe: “Mae YouTellUs yn gydweithrediad arloesol rhwng y Coleg Meddygaeth yn Abertawe a Bwrdd Iechyd Prifysgol ABM. Rydym am i bawb yn ABMU, eu teuluoedd a’u ffrindiau gofrestru ar gyfer YouTellUs a rhoi gwybod i ni, yn gwbl gyfrinachol , o’r hyn y maent yn ei feddwl o heriau a chynlluniau ABMU, a sut argraff sydd ganddynt o’u GIG lleol yn awr ac yn y blynyddoedd sydd i ddod.  

“Mae hwn yn gam dewr gan y Bwrdd Iechyd ac yn gyfle ardderchog i bobl ddylanwadu ar ddylunio gwasanaethau lleol yn y GIG. Mae hwn yn gydweithrediad hirdymor, wedi’i anelu at wneud yn siwr bod pobl sy’n byw yn ardal ABMU yn cael lleisio eu barn. Rydym wrth ein boddau ein bod wedi cael gwahoddiad i helpu’r Bwrdd gyda’r gwaith hwn.”