Ysgolion ar draws Cymru'n cystadlu yng Nghystadleuaeth LEGO gyntaf Technocamps yn Big Bang Cymru eleni

Teithiodd pum ysgol o ar draws Cymru i Stadiwm Liberty yn Abertawe y mis diwethaf (28 Mehefin) am rownd derfynol Gystadleuaeth Roboteg LEGO gyntaf Technocamps fel rhan o Big Bang Cymru 2012.

Technocamps Big Bang winners

Cafodd Ysgol Dyffryn Taf o Sir Gaerfyrddin, Ysgol Gyfun Olchfa ac Ysgol Gyfun Treforys o Abertawe ac Ysgol Gyfun Bro Gwaun ac Ysgol Gyfun Greenhill o Sir Benfro i gyd fenthyg cit LEGO MINDSTORMTMgan Technocamps yn ogystal â chyngor ar sut i ddylunio, adeiladu, rhaglennu a phrofi eu robotiaid er mwyn cwblhau Sialens Ffactor Bwyd Cynghrair LEGO CYNTAF (FLL) eleni o'r enw 'cadw bwyd yn ddiogel'.

 

 

Ar ôl wythnosau o ymarfer yn eu Technoglwb roedd hi'n gystadleuaeth agos ar ddiwrnod Big Bang Cymru, gyda'r enillwyr yn y pendraw Dyffryn Taf yn cipio'r fuddugoliaeth o dan drwynau Greenhill i ennill y teitl Enillwyr Cystadleuaeth Roboteg LEGO Technocamps 2012. Enillodd y dosbarth Git LEGO MINDSTORMTMar gyfer eu hysgol gwerth dros £300 a roddwyd yn hael gan LEGO Education UK gyda'r pedwar tîm arall i gyd yn ennill medal Technocamps i fynd adref gyda nhw.

Meddai cyfarwyddwr Technocamps, yr Athro Faron Moller o Brifysgol Abertawe, a oedd yn bresennol yn rownd derfynol LEGO Technocamps: "Mae Cynghrair LEGO CYNTAF yn rhywbeth o ffenomen fyd-eang, a dyma pam roedd hi'n gyfle gwych i Technocamps greu partneriaeth gyda'r gystadleuaeth a'i defnyddio i helpu i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr cyfrifiaduron yng Nghymru.

"Drwy ddylunio eu sialensiau yn seiliedig ar destunau gwyddonol yn y byd go iawn, mae cyfranogwyr yn cael eu cyflwyno i lwybrau gyrfaol posibl yn y maes hwnnw, yn ogystal â chryfhau'r egwyddorion STEM a ddaw'n naturiol drwy gymryd rhan mewn rhaglen roboteg. O oedran cynnar maen nhw'n mynd i'r afael â rhaglennu syml yn seiliedig ar wrthrychau, integreiddio meddalwedd a systemau, yn ogystal â dysgu egwyddorion craidd y cylch peirianneg sef dylunio, adeiladu, profi a mireinio.

"Gallwch weld o ymateb y bobl ifanc ar y dydd gymaint y bu iddynt fwynhau eu hunain a gwerthfawrogi sut y mae gan gêm yr oedd eu rhieni a'u teidiau a’u neiniau yn ei chwarae berthnasedd enfawr i fywyd cyfoes heddiw. Rydym yn edrych ymlaen at drefnu cystadleuaeth y flwyddyn nesaf gyda FLL ac rydym yn gobeithio ei gwneud yn fwy ac yn well fyth."

Technocamps Big Bang Morriston

Roedd yr athro TGCh o Ysgol Dyffryn Taf, Rory Owen, yn falch iawn o lwyddiant ei ddosbarth. Meddai: "Rydw i wrth fy modd. Mae'r myfyrwyr hyn wedi dysgu cymaint o'r profiad a byddwn yn argymell y gweithgaredd Roboteg LEGO Technocamps i ysgolion eraill ar draws Cymru."

Ychwanegodd Kieren, disgybl 13 oed o Ysgol Dyffryn Taf: "Roedd hi'n sialens fawr ac yn llawer o hwyl."

 

Roedd gan Technocamps, prosiect allgymorth sy'n cysylltu pobl ifanc 11-19 oed yng Nghymru â thestunau cyfrifiadura cyffrous, eu hystafell ddynodedig eu hunain yn Big Bang Cymru eleni, a drefnwyd gan Gyrfa Cymru. Thema'r profiad Technocamps oedd 'ystafell ddosbarth yfory' a rhoddodd gipolwg ar fyd cyffrous cyfrifiadura a thechnoleg newydd. Yn y maes hwn roedd nifer o gemau â themâu gwyddonol rhyngweithiol a ddyluniwyd gan y tîm Technocamps ar gyfer yr Apple iPad 2 a Microsoft Kinect, yn ogystal â thabl arddangos ar y feddalwedd ddiweddaraf a ddefnyddir ym maes roboteg a thechnoleg ddefnyddiadwy.

Wedi'i gefnogi gan £3.9 miliwn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, mae'r prosiect yn darparu cyfres o raglenni allgymorth i ysgolion, colegau a darparwyr eraill o fewn ardal gydgyfeirio Cymru, yn ysbrydoli pobl ifanc i ystyried y testunau cyfrifiadura sy'n tanategu'r pynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg). Nod hirdymor Technocamps yw eu hannog i ddilyn gyrfaoedd mewn maes a fydd yn gyrru twf economaidd yng Nghymru.

Llun 1: Enillwyr Cystadleuaeth LEGO Technocamps 2012, Ysgol Dyffryn Taf o Sir Gaerfyrddin. O'r chwith i'r dde: Ieuan (13), Sam (13), Rhys (13), Rhys (13), Isaac (12), a Kieren (13). Hefyd yn y llun (chwith i'r dde): Gareth Davies (Gaz Top) a'r Athro Faron Moller, Cyfarwyddwr Technocamps.

Llun 2: Myfyrwyr blwyddyn 7 ac 8 o Ysgol Gyfun Treforys yn Abertawe yn cystadlu yn Rownd Derfynol cystadleuaeth LEGO Technocamps 2012 yn Big Bang Cymru