Cyfnewid gwybodaeth: Prosiect arloesi Chwaraeon Perfformiad Uchel yn symud i'r cam nesaf

Mae prosiect a arweinir gan Brifysgol Abertawe i wella perfformiad mewn chwaraeon elitaidd, ac i ysgogi cyfleoedd economaidd trwy gyfnewid arbenigedd, wedi derbyn cyllid ychwanegol i fynd รข'r prosiect i'r cam nesaf.

Bydd y prosiect, 'Arloesi Gwyddonol, Meddygol, a Thechnolegol ar gyfer Chwaraeon Perfformiad Uchel', sy'n brosiect ar y cyd rhwng Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Morgannwg, yn darparu atebion technoleg a busnes arloesol i broblemau a nodwyd ym maes chwaraeon yng Nghymru.

Cychwynnwyd y prosiect yn sgil llwyddiant athletwyr Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad yn Delhi yn 2012. Bydd y prosiect o gymorth wrth geisio cyflawni'r nodau uchelgeisiol a osodwyd ar gyfer Gemau nesaf y Gymanwlad yng Nglasgow yn 2014, ac ar gyfer y cyfnod ar ôl hynny.  Y rheini yw: gwella perfformiad athletwyr Cymru, a'r rhagolygon am ennill medalau; creu cronfa gwybodaeth at ddefnydd athletwyr a hyfforddwyr y dyfodol yng Nghymru; ac ysgogi cyfleoedd economaidd ar i fusnesau Cymru.

Mae Cam Cyntaf y prosiect, a ariannwyd trwy Raglen Cyfnewid Gwybodaeth Llywodraeth Cymru yn ystod 2012, wedi bod yn llwyddiant mawr. Yn ystod Cam Cyntaf y prosiect, roedd tîm prosiect y Rhaglen Cyfnewid Gwybodaeth wedi cynnal trafodaethau gyda chyrff chwaraeon blaenoriaeth Cymru ar gyfer Gemau'r Gymanwlad yng Nglasgow yn 2014.  Defnyddiwyd y trafodaethau hyn i nodi'r anghenion perfformiad fyddai'n rhoi'r cyfle gorau iddynt ennill medalau yng Nglasgow.

Bellach, mae'r prosiect wedi derbyn cyllid ychwanegol yn y swm o £219k ar gyfer Cam Dau, trwy raglen Arbenigedd Academaidd i Fusnesau Llywodraeth Cymru, a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Prif nod Cam Dau yw annog cyfnewid gwybodaeth rhwng busnes, y byd academaidd, a'r byd chwaraeon yng Nghymru.  Cynhelir cyfres o ddigwyddiadau cyfnewid gwybodaeth fydd yn galluogi'r chwaraeon blaenoriaeth, busnesau Cymru, ac arbenigwyr academaidd i gydweithredu i ddatblygu atebion arloesol i'r problemau allweddol o ran perfformiad a thechnoleg a nodwyd gan y cyrff chwaraeon yn ystod Cam Un.

Arweinir y prosiect gan Dr Liam Kilduff, o'r Ganolfan Ymchwil Ymarfer a Meddyginiaeth Technoleg Chwaraeon Cymhwysol yng Ngholeg Peirianneg y Brifysgol.  Mae'n gweithio gyda Nick Owen, Claire Henson a Dr Steve Mellalieu o'r Ganolfan, a Dr David Shearer o Gyfadran Busnes a Chymdeithas Prifysgol Morgannwg. Ar ben hynny, mae'r prosiect yn ceisio datblygu rhwydwaith Cymru gyfan o arbenigwyr yn y maes er mwyn cyfnewid gwybodaeth mewn modd cynaliadwy.

Dywedodd arweinydd y prosiect, Dr Liam Kilduff o Brifysgol Abertawe: "Yn sgil llwyddiant Cam Un, rydym yn hynod o falch bod Llywodraeth Cymru wedi ariannu gweddill y prosiect. Mae'r grant hwn oddi wrth Lywodraeth Cymru yn dangos bod gennym enw da iawn yma yn Abertawe ym maes chwaraeon elitaidd. Mae'r prosiect yn ceisio cydweithredu'n effeithiol â Chyrff Llywodraethu'r gwahanol chwaraeon yng Nghymru, â Chwaraeon Cymru, â Phrifysgolion Cymru, ac â busnesau i sbarduno cyfnewid gwybodaeth rhwng ymchwilwyr a diwydiant."

Dywedodd Dr David Shearer o Gyfadran Busnes a Chymdeithas Prifysgol Morgannwg: "Daw'r cyllid hwn ar adeg allweddol o ran datblygu Chwaraeon y Gymanwlad yng Nghymru at Gemau Glasgow yn 2014 a thu hwnt. Mae gan y byd academaidd yng Nghymru, a busnesau Cymru, gyfle i gael effaith uniongyrchol ar lwyddiant tîm Cymru. Mae'r cyllid yn gyfle, hefyd, i fusnesau Cymru nad ydynt fel arfer â chyswllt a chwaraeon i ddargyfeirio i feysydd newydd."

Mae'r seminar cyfnewid gwybodaeth 'Marchnad Dorfol newydd ym Maes Chwaraeon', sydd i'w gynnal ar 27 Mawrth, yn ceisio dod â rhanddeiliaid posibl ym maes chwaraeon perfformiad uchel at ei gilydd i ddatblygu partneriaethau mewn technolegau argraffu.  Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn mynychu'r digwyddiad gysylltu â Clare Henson (c.m.henson@abertawe.ac.uk).