Diddyfnu oddi wrth y rhyngrwyd fel diddyfnu oddi wrth sylweddau

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgolion Abertawe a Milan wedi darganfod bod pobl ifanc sy'n defnyddio'r rhyngrwyd yn ormodol yn gallu dioddef symptomau diddyfnu sy'n debyg i symptomau defnyddwyr sylweddau.

Mewn astudiaeth ar ddefnyddwyr y rhyngrwyd a gyhoeddwyd ar-lein yn y cylchgrawn rhyngwladol PLOS ONE, mae'r Athro Phil Reed o Adran Seicoleg Prifysgol Abertawe a Dr Lisa A Osbourne o Goleg Meddygaeth y Brifysgol, gyda'r Athro Roberto Truzoli a Michela Romano o Università degli Studi ym Milan, wedi cyhoeddi canlyniadau'r astudiaeth gyntaf i effeithiau seicolegol negyddol sydyn defnyddio'r rhyngrwyd.

Mae eu hymchwil wedi dangos bod y rhai sy'n defnyddio'r rhyngrwyd am gyfnodau hir yn dweud eu bod mewn hwyliau drwg yn fwy aml ar ôl rhoi'r gorau i bori'r we, sydd o bosibl yn eu sbarduno i ail-gychwyn ar y pori er mwyn goresgyn y teimlad annymunol.

Dywedodd yr Athro Reed, sy'n gweithio yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn y Brifysgol: "Er nad ydym yn gwybod beth yn union yw 'bod yn gaeth i'r rhyngrwyd', mae canlyniadau'r astudiaeth yn dangos bod oddeutu hanner y bobl ifanc a astudiwyd yn treulio cymaint o amser ar y rhyngrwyd fel eu bod yn dioddef sgil-effeithiau negyddol am weddill eu hoes.

"Pan fydd y bobl hyn yn datgysylltu o'r rhyngrwyd, maent mewn hwyliau drwg yn fwy aml - yn union fel pobl sy'n diddyfnu oddi wrth gyffuriau anghyfreithlon, megis ecstasi.

"Mae'r canlyniadau cychwynnol hyn, ac astudiaethau perthynol ar weithrediad yr ymennydd, yn awgrymu bod ambell i syrpreis annymunol, o ran lles ei ddefnyddwyr, yn ymguddio ar y rhyngrwyd."

Roedd canlyniadau'r astudiaeth wedi dangos hefyd bod y bobl sy'n gwneud defnydd trwm o'r rhyngrwyd yn tueddu i fod yn isel eu hysbryd yn fwy aml, ac yn dangos mwy o nodweddion awtistiaeth.

"Mae'r canlyniadau hyn yn cefnogi adroddiadau blaenorol yngl┼Ěn â nodweddion seicolegol defnyddwyr y rhyngrwyd, ond yn mynd ymhellach na'r canfyddiadau hynny i ddangos effaith sydyn y rhyngrwyd ar hwyliau’r rhai sydd yn gaeth iddo," ychwanegodd yr Athro Reed.

Mae'r astudiaeth lawn, sef “Differential Psychological Impact of Internet Exposure on Internet Addicts”, ar gael yma: http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0055162.


Nodiadau:

“Differential Psychological Impact of Internet Exposure on Internet Addicts” – Roedd yr astudiaeth a arweiniodd at gyhoeddi'r papur yn PLOS ONE wedi ymchwilio i effaith sydyn defnyddio'r rhyngrwyd ar hwyliau a chyflwr seicolegol y rhai sy'n gaeth iddo, a'r rhai nad ydynt ond yn defnyddio ychydig ar y rhyngrwyd.

Rhoddwyd ystod o brofion seicolegol i 60 o wirfoddolwyr (27 o ddynion a 33 o fenywod; roedd eu hoedran, ar gyfartaledd, yn 24+2.5), i archwilio i ba raddau yr oeddent yn gaeth i'r rhyngrwyd, eu hwyliau, eu cyflwr pryder, iselder ysbryd, scitsotipi, a nodweddion awtistiaeth. Wedyn, cawsant 15 munud o fynediad at y rhyngrwyd, cyn ail-brofi eu hwyliau a'u cyflwr pryder.

Roedd cysylltiad rhwng bod yn gaeth i'r rhyngrwyd ac iselder ysbryd tymor hir, anhydffurfiaeth fyrbwyll, a nodweddion awtistiaeth. Rodd defnyddwyr trwm y rhyngrwyd wedi dangos dirywiad yn eu hwyliau hefyd, o gymharu â defnyddwyr llai dwys, ar ôl cyfnod o ddefnyddio'r rhyngrwyd.

Mae'n bosibl bod effaith negyddol defnyddio'r rhyngrwyd ar hwyliau'r rhai sy'n gaeth iddo yn sbarduno defnydd cynyddol ganddynt, mewn ymgais i wella eu hwyliau trwy ail-gydio ynddo.