Gwneud Prifysgol Abertawe'n ardal heb Fenthycwyr Arian Didrwydded

Mae Prifysgol Abertawe'n un o bedwar coleg a phrifysgol i ymrwymo i wahardd hysbysebu benthyciadau arian diwrnod talu wrth i Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr lansio ymgyrch genedlaethol yn erbyn y benthycwyr.

Mae'r canlynol yn ymateb ar y cyd gan y Brifysgol a Swyddog Lles Undeb y Myfyrwyr

"Rydym yn pryderu mwy a mwy am fenthycwyr arian diwrnod talu'n targedu myfyrwyr. Mae'r benthycwyr hyn, neu fenthycwyr arian didrwydded cyfreithiol fel y'i gelwir, yn benthyca arian dros gyfnodau byr o amser ar gyfraddau llog sy'n uchel tu hwnt, yn aml dros y rhyngrwyd.

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, wrth i'r dirwasgiad barhau, mae mwy a mwy o fenthycwyr wedi dod i'r farchnad gan dargedu aelodau penodol o gymdeithas ac yn arbennig rhai o'r grwpiau myfyrwyr sydd fwyaf agored i niwed. Rydym yn gwybod bod rhai o'r benthycwyr hyn yn gwneud hawliau camarweiniol neu anghywir yngl┼Ěn â chymorth arall sydd ar gael, sy'n gwbl anghyfrifol ohonynt.

Mae sawl opsiwn gwahanol ar gael i'r rhai hynny sy'n dioddef o galedi ariannol ac mae gan Brifysgol Abertawe Gynghorwyr Arian yn ei Swyddfa Cyngor a Chymorth Ariannol (MASO) sydd ar gael i roi gwybodaeth gyfrinachol, ddiduedd am ddim ar ystod o faterion ariannol. Gall myfyrwyr ymweld â'r Swyddfa yn ystod un o'u sesiynau galw heibio neu gysylltu â nhw dros y ffôn (01792 606699) neu drwy e-bostio: moneydoctors@abertawe.ac.uk. Rydym hefyd yn cysylltu â Chyngor ar Bopeth Cymru i adrodd unrhyw achosion a ddaw at sylw MASO.

Gydag argaeledd cronfeydd caledi a chyngor ariannol ar y campws, ynghyd â gwaharddiad ar hysbysebu gan fenthycwyr arian diwrnod talu, rydym yn bwriadu parhau i wneud Prifysgol Abertawe'n ardal heb fenthycwyr arian didrwydded. “

Raymond Ciborowski, Cofrestrydd

Charlotte Britton, Swyddog Lles Undeb y Myfyrwyr