Awdur ac Athro enwog i gadeirio cynhadledd ryngwladol bwysig

Yr Athro Nidal Hilal, DSc, PhD, MSc, BEng (Anrh.), Euro Ing, CEng, FIChemE, FLSW, Cyfarwyddwr y Ganolfan Uwch Dechnolegau Dŵr ac Ymchwil Amgylcheddol (CWATER) yng Ngholeg Peirianneg Prifysgol Abertawe, fydd yn cadeirio'r ail Gynhadledd Ryngwladol ar Ddihalwyno gan ddefnyddio Technoleg Pilenni, a gynhelir 26-29 Gorffennaf 2015 yng Nghanolfan Arddangos a Chynhadledd Singapôr.

Bydd y Gynhadledd yn archwilio'r angen brys a chynyddol am ddarpariaeth dŵr glân o ansawdd yfed gwell yn fyd-eang. Mae diffyg dŵr glân yn achosi miliynau o farwolaethau bob blwyddyn mewn gwledydd tlotach, tra bod y galw am ddŵr glân mewn gwledydd cyfoethog yn cynyddu'n gyson. Felly, mae datblygu ffyrdd newydd o gynhyrchu dŵr yfed glân yn flaenoriaeth uchel i sefydliadau rhyngwladol, llywodraethau ac asiantaethau ymchwil.

Gall datblygiad cynaliadwy prosesau dihalwyno effeithiol wneud cyfraniad mawr i ddiwallu'r galw am ddŵr yfed, a dihalwyno pilenni yw'r dull newydd mwyaf addawol. Fodd bynnag, mae'r dechnoleg yn codi nifer o faterion effeithlonrwydd ynni, yn ogystal â rhai amgylcheddol a chynaliadwy, a gaiff eu trafod yn y gynhadledd hon hefyd.

Professor Nidal Hilal

 

Meddai'r Athro Nidal Hilal, Cyfarwyddwr CWATER a Phrif Olygydd y cyfnodolyn rhyngwladol, Desaination, "Mae'r diddordeb mewn technolegau dihalwyno'n cynyddu am nad oes digon o ddŵr ffres i ddiwallu anghenion dyddiol glanweithio ac yfed holl drigolion y byd. Rhaid treblu'r cyflenwad dŵr wedi'i ddihalwyno erbyn 2020 i fodloni gofynion poblogaeth gynyddol bodau dynol. Mae bellach yn ffaith fod dihalwyno yn dechnoleg o ddewis, a disgwylir i'r farchnad dihalwyno dŵr fyd-eang dyfu 9.5% y flwyddyn dros y ddeng mlynedd nesaf.

 

  

Mae'r Athro Hilal yn arbenigwr yn y maes hwn, ac mae ef a'i dîm wedi ysgrifennu mwy na 300 o bapurau gwyddonol a phum llyfr ar y pwnc.  Yn ogystal, am y tro cyntaf roedd pum papur gwyddonol ar ddihalwyno o CWATER, y'u cyflwynwyd o'r Coleg Peirianneg, ymhlith y 25 o erthyglau y'u lawrlwythwyd fwyaf yn ystod y 90 diwrnod diwethaf (ar ddiwedd mis Mehefin), gan ailadrodd cyfraniad Prifysgol Abertawe tuag at arloesedd technolegau newydd ymhellach.

Ychwanegodd yr Athro Hilal, "Rydym yn hynod falch o wybod bod ein gwaith wedi'i ddefnyddio a'i lawrlwytho gan ymchwilwyr a diwydianwyr eraill yn y gymuned ddihalwyno. Adlewyrcha hyn ymchwil sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang Prifysgol Abertawe i dechnolegau dihalwyno a dŵr. Gobeithiwn y bydd ein darganfyddiadau'n chwarae rôl arwyddocaol wrth ddarparu dŵr glân i ddynolryw, am nad oes gan 780 miliwn o bobl, oddeutu un o bob naw, fynediad i ffynhonnell ddŵr well.”

Yn ddiweddar bu'r Athro Hilal hefyd yn gydawdur y llyfr 'The Boron Separation Processes', a gaiff ei gyhoeddi ym mis Ionawr 2015 gan Elsevier. Mae'r llyfr yn trafod y broblem â boron, sy'n un o'r meysydd targed i'w ddatrys gan weithfeydd dihalwyno lle defnyddir technolegau pilenni i gynhyrchu dŵr i'w ddyfrhau. Am y tro cyntaf, gall myfyrwyr, gwyddonwyr a pheirianwyr weld y gwaith o'r radd flaenaf ym maes cynyddol prosesau gwahanu boron mewn un cyfeirlyfr.