Cymru ar flaen y gad mewn Ymchwilio i Gymdeithas Sifil

Mae Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) - partneriaeth rhwng Prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, De Cymru ac Abertawe - wedi cael dros £7 miliwn yn dilyn cais llwyddiannus i’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC).

Fel un o bedair canolfan ymchwil yn y DU, bydd WISERD, sydd wedi’i leoli ym Mhrifysgol Ceardydd,  yn rhan o fuddsoddiad cyffredinol gan yr ESRC o £29 miliwn mewn cyfres o ganolfannau a buddsoddiadau newydd a fydd yn canolbwyntio ar ystod o bynciau sy’n mynd i’r afael â blaenoriaethau ESRC, sef: perfformiad economaidd a thwf cynaliadwy, dylanwadu ar ymddygiad a llywio ymyriadau, a chymdeithas fywiog a theg; sy’n cynnwys ffocws ar gymdeithas sifil.

Bydd y ganolfan newydd flaenllaw hon, WISERD/Cymdeithas Sifil, yn cynnal rhaglen ymchwil pum mlynedd arloesol a phellgyrhaeddol o ymchwil sy’n berthnasol i bolisi sy’n mynd i’r afael â Chymdeithas Sifil yng Nghymru, y DU ac yn Rhyngwladol. 

Prof Ian Rees Jones WISERDDywedodd Cyfarwyddwr WISERD yr Athro Ian Rees Jones: “Fel rhan o WISERD, mae partneriaeth rhwng Prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, De Cymru ac Abertawe,  sef y ganolfan newydd hon (WISERD/Cymdeithas Sifil), yn cael ei hadeiladu o amgylch partneriaethau hirsefydledig rhwng academyddion, llunwyr polisi a sefydliadau cymdeithas sifil.

“Bydd WISERD/ Cymdeithas Sifil yn ceisio llywio ein dealltwriaeth o natur newidiol cymdeithas sifil yng nghyd-destun llywodraeth ddatganoledig a phrosesau newid cymdeithasol ac economaidd dwys. Hefyd, oherwydd ei maint a’i llywodraeth ddatganoledig, mae Cymru’n cynnig cyd-destun unigryw ar gyfer astudio’r materion hyn. Trwy edrych ar Gymru fel ‘labordy ar gyfer y gwyddorau cymdeithasol’, bydd y ganolfan yn edrych ar rwydweithiau presennol o ymchwilwyr sydd ag ystod eang o arbenigedd a sgiliau.

“Bydd y ganolfan newydd hon yn dod â’n sefydliadau partner ac ymchwilwyr o Brifysgolion Caeredin, Sheffield ac Ulster at ei gilydd. Mae hyn yn wir yn gyfle unigryw a chyffrous i ymgymryd ag ymchwil gydweithredol ac amlddisgyblaethol sy’n canolbwyntio ar nodweddion cyfoes cymdeithas sifil,” meddai.

Mae WISERD, a sefydlwyd yn 2008, yn darparu ffocws ‘Cymru Gyfan’ ar gyfer ymchwil ac mae wedi cael effaith fawr ar nifer ac ansawdd ymchwil y gwyddorau cymdeithasol yng Nghymru.

Dyma a ddywedodd y Gweinidog dros Brifysgolion a Gwyddoniaeth, David Willetts AS am gyhoeddiad ESRC: “Mae buddsoddi yn y blaenoriaethau ymchwil hyn yn allweddol i ysgogi arloesedd a thwf, gan helpu i ddylanwadu a ffurfio polisi a sicrhau cymdeithas well i bob un ohonom ni.”

Bydd y ganolfan yn cael ei lansio yn Hydref 2014. Bydd rhagor o fanylion am y meysydd ymchwil yr ymdrinnir â nhw gan y ganolfan newydd yn cael eu cyflwyno yng Nghynhadledd Flynyddol WISERD 2014 ym Mhrifysgol Aberystwyth ar 3 a 4 Gorffennaf 2014.


Nodiadau:

Ynglŷn â WISERD: Sefydlwyd Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD) yn 2008 i ddod â’r arbenigedd presennol mewn dulliau a methodolegau ymchwil ansoddol a meintiol at ei gilydd, ac adeiladu arno, ym mhrifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, De Cymru ac Abertawe. Mae WISERD yn ymgymryd â gweithgareddau ymchwil a meithrin gallu sy’n ategu isadeiledd ymchwil yn y gwyddorau economaidd a chymdeithasol ledled Cymru a thu hwnt.  Mae WISERD wedi’i leoli ym Mhrifysgol Caerdydd. Gwefan: www.wiserd.ac.uk/. Ceir manylion Cynhadledd Blydyddol WISERD 2014 yma: www.wiserd.ac.uk/training-events/annual-conference-2014/.

Ynglŷn â’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC): Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) yw’r sefydliad mwyaf yn y DU ar gyfer ariannu ymchwil ar faterion economaidd a chymdeithasol. Mae’n cefnogi ymchwil annibynnol, o ansawdd uchel, sy’n effeithio ar fusnes, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector. Cyfanswm cyllideb ESRC ar gyfer 2013/14 yw £212 miliwn. Ar unrhyw adeg benodol, mae ESRC yn cefnogi dros 4,000 o ymchwilwyr a myfyrwyr ôl-raddedig mewn sefydliadau academaidd a sefydliadau ymchwil annibynnol. Gwefan: www.esrc.ac.uk.