Darlith Gyhoeddus yr Ŵyl Ymchwil: Online Grooming: Communicative Stages and Paedophile Profiles‌

Mae'r ddarlith gyhoeddus hon am ddim, ac mae'n rhan o drydedd Ŵyl Ymchwil flynyddol Prifysgol Abertawe, a gynhelir rhwng dydd Mercher, 19 Chwefror a dydd Sadwrn, 22 Chwefror.

Teitl: Online Grooming: Communicative Stages and Paedophile Profiles‌

Siaradwr: Yr Athro Nuria Lorenzo-Dus a Dr Cristina Izura, Prifysgol Abertawe

Dyddiad: Dydd Iau, 20 Chwefror 2014

Amser: 11am-12pm

Lleoliad: Canolfan Gelfyddydau Taliesin

Mynediad: Am ddim, croeso i bawb ac nid oes angen cadw lle ymlaen llaw

Mae meithrin perthynas amhriodol ar-lein yn weithgaredd sy'n effeithio ar gyfran sylweddol o blant phobl ifanc yn eu harddegau, gyda'r nifer o achosion a adroddir yn amrywio o 19% i 35%. Mae'n anodd gwybod union faint y broblem: yn anffodus, golyga natur y drosedd, a'r ffaith bod y dioddefwyr yn bobl agored i niwed, fod llawer o achosion ddim yn cael eu hadrodd. Nododd casgliad arolwg diweddar o feithrin perthynas amhriodol ar-lein bod ymchwil i'w nodweddion yn gyfyngedig, er gwaethaf mynychder y drosedd. Bydd y ddarlith hon yn helpu i lenwi'r bwlch pwysig drwy ddod ag arbenigeddau a seicoleg gwybyddol ac ieithyddiaeth at ei gilydd er mwyn datblygu proffil cyfathrebol o reibwyr rhywiol ar-lein. Mae'r Athro Nuria Lorenzo-Dus yn gweithio yn yr Adran Iaith a Llenyddiaeth Saesnes yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau (COAH). Mae wedi cyhoeddi'n eang ym meysydd trafodaeth y cyfryngau a phragmateg drawsddiwylliannol. Hi yw Cyfarwyddwr Sefydlu'r Ganolfan Ymchwil Ieithyddol.

Mae Dr Cristina Izura yn seicolegydd arbenigol sydd â diddordeb maen ymchwil iaith a phrosesau gwybyddol. Mae'n cydweithio ag arbenigwyr ieithyddiaeth a niwrowyddoniaeth ar brosiectau ymchwil sy'n edrych ar broffiliau cyfathrebol pedoffeiliau, amlder dwyieithrwydd yng nghlefyd Alzheimer, a gweithgarwch niwral gwahaniaethol rhwng y rhywiau wrth ddarllen. Ar hyn o bryd, hi yw Dirprwy Gyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Ieithyddol.

Am ragor o wybodaeth am Ŵyl Ymchwil Prifysgol Abertawe, gan gynnwys rhaglen lawn o ddigwyddiadau, ewch i www.swansea.ac.uk/cy/ymchwil/gweithgarwch/ryngddisgyblaethol/gylymchwil, neu cysylltwch ag Andrea Buck drwy ffonio 01792 606669 neu e-bostio a.j.buck@abertawe.ac.uk

Am ragor o wybodaeth am ymchwil diweddaraf Prifysgol Abertawe, ewch i www.swansea.ac.uk/cy/ymchwil.

Anogir ymwelwyr sy'n dod yn eu car i ddigwyddiadau'r Ŵyl Ymchwil i ddefnyddio Maes Parcio'r Cae Hamdden ar Heol y Mwmbwls.