Datblygu ap arloesol Prifysgol Abertawe i gefnogi dyfeisiau Android

Mae ap arloesol ‘Gofalu Trwy’r Gymraeg’ a grëwyd gan Brifysgol Abertawe bellach ar gael i’w lawrlwytho ar ddyfeisiau Apple ac Android yn dilyn cyllido pellach gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae'r ap ‘Gofalu Trwy’r Gymraeg’, a ariannwyd drwy gynllun grantiau y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn wreiddiol, yn adnodd sy'n cynnwys geiriau, termau ac ymadroddion defnyddiol ym maes iechyd i gynorthwyo a galluogi unigolion sy’n gweithio yn y maes i ddefnyddio’r Gymraeg gyda chleifion, a thrwy hynny sicrhau bod modd i'r cleifion hynny drafod eu hanhwylderau trwy gyfrwng eu dewis iaith.

Seiliwyd yr ap ar lyfryn y ddarlithwraig Angharad Jones o Goleg Gwyddorau Dynol ac Iechyd y Brifysgol. Rhoddwyd copi o’r llyfryn deugain tudalen i fyfyrwyr y Coleg yn 2011, gyda’r nod o’u hannog i arfer ac ymarfer y Gymraeg a chynnig gwasanaeth dwyieithog o’r radd flaenaf i’r cyhoedd. Wrth droi’r llyfryn yn declyn dysgu rhyngweithiol, mae’r adnodd defnyddiol hwn bellach ar gael i bawb fedru ei ddefnyddio yn ôl yr angen.

Gofalu Trwy'r Gymraeg Small Meddai Owain Huw, Rheolwr Gwasanaethau gwybodaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: “Ers datblygiad yr ap gwreiddiol, mae canran marchnad Google Android wedi parhau i dyfu, felly mae'n ddatblygiad pwysig iawn gweld yr ap yn cael ei ddatblygu ar gyfer y platfform fel bod cymaint o bobl a phosibl yn gallu cael budd o'r ap defnyddiol hwn”.

Ym mis Ebrill eleni, cyhoeddwyd fod ‘Gofalu Trwy’r Gymraeg’ wedi cyrraedd rhestr fer Llywodraeth Cymru yng Ngwobrau’r Gymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol 2014, a hynny yn y categori Technoleg Gwybodaeth a’r Gymraeg.

Mae’r Wobr Technoleg Gwybodaeth a’r Gymraeg yn cynnig £1,000 i’r enillydd, a gobaith Prifysgol Abertawe - petaent yn ennill y Wobr - yw rhoi’r arian tuag ar ddatblygiad pellach o’r math hwn.

 Meddai Dr Gwenno Ffrancon, Cyfarwyddwr Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe, a enwebodd yr ap am y wobr: “Mae'r ap yn sicr wedi profi'n boblogaidd ymysg gweithwyr y sector iechyd a gofal, a'r gobaith, os bydd yn llwyddiannus yn y Gwobrau, yw adeiladu ar y llwyddiant hwn a buddsoddi yn y gwaith o ddatblygu mwy o brosiectau ac adnoddau sy’n annog myfyrwyr Gofal Iechyd ar draws Cymru i siarad Cymraeg gyda chleifion, ac i fanteisio ar y ddarpariaeth addysgol cyfrwng Cymraeg sydd yn y prifysgolion er mwyn codi eu hyder i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle.'

Bydd y Gwobrau’n cael eu cyflwyno yng Nghynhadledd y Gymraeg mewn Gofal Iechyd ar y 19 Mehefin 2014 yng Nghanolfan y Mileniwm, Bae Caerdydd.

Gellir lawrlwytho fersiwn Android  ‘Gofalu Trwy’r Gymraeg’ oddi ar Google Play neu gallwch lawrlwytho'r feriswn ar gyfer dyfeisiau Apple oddi ar iTunes.