Enillydd Ysgoloriaeth Florence a Don McGregor yn teithio i India

Mae myfyriwr ail flwyddyn sy’n astudio Nyrsio Oedolion yng Ngholeg Gwyddorau Dynol ac Iechyd Prifysgol Abertawe wedi llwyddo i ennill ysgoloriaeth chwenychedig fydd yn ei ganiatáu i fynychu Rhaglen Haf yn India.

Mae Christopher Kember, sy’n 29 mlwydd oed ac yn dod o Gilgeti, Sir Benfro, yn astudio ar gampws Dewi Sant y Brifysgol yng Nghaerfyrddin. Dewiswyd Christopher fel un o ddim ond tri sydd yn derbyn Ysgoloriaeth Florence a Don McGregor, a bydd hynny’n ei alluogi i fynychu’r rhaglen sydd wedi’i leoli yn ninas Bangalore.

Bydd y rhaglen, a drefnir gan Goleg Masnach Sant Joseff ym Mangalore a Swyddfa Datblygu Ryngwladol Prifysgol Abertawe, yn cynnig tair wythnos o ddysgu, a phrofi a mwynhau  pob agwedd o ddiwylliant a thraddodiad India.

Christopher Kember Meddai Christian: “Roeddwn i’n amau ar y cychwyn y buaswn i’n llwyddo i ennill yr ysgoloriaeth gan mai dim ond tri oedd yn cael eu cynnig, ond serch hynny, bwrais ati i ysgrifennu traethawd a llunio CV i gefnogi fy nghais.

“Roedd y cyfnod o aros yn amser pryderus iawn, ond pan ddaeth y newyddion fy mod wedi cael fy newis i dderbyn Ysgoloriaeth Florence and Don McGregor, roeddwn i wrth fy modd! Mae’r ysgoloriaeth hael wedi ariannu £1,500 tuag at gost y rhaglen yn India, sy’n cynnwys pris teithio a llety i mi”.

Mae gweithgareddau a gwibdeithiau’r rhaglen yn cynnwys sesiynau mewn yoga a therapi celf, darlithoedd ar ddiwylliant a hanes India, yn ogystal â dysgu am rôl menywod mewn cymdeithas.

Bydd Christopher hefyd yn ymweld â Sefydliad Niwrowyddorau Narayana, lle bydd cyfle iddo wrando ar wahanol sgyrsiau am y byd meddygol , a chael ei dywys i’r gwahanol adrannau yn yr ysbyty.

Wedi iddo gwblhau ei flwyddyn gyntaf o astudio yr haf diwethaf, teithiodd Christopher i Nepal, a gwirfoddoli fel nyrs mewn ysbyty yn Kathmandu, a chynorthwyo mewn cartref i blant amddifaid lleol.

Meddai Christopher: “Fel myfyriwr nyrsio, mae’r rhaglen hon yn cynnig cyfle amhrisiadwy i mi wella fy nealltwriaeth o ddiwylliant India.  Mae gwybod am fanylion diwylliannol a chrefyddol yn hanfodol i ymarfer nyrsio, rhywbeth y dylai fod yn ganolog i gynllunio gofal. Bydd y profiad yn un arbennig iawn, ac yn un fydd yn aros yn fy nghof am byth”.

Llun: John Hinkin, Uwch Ddarlithydd Nyrsio, a Myfyriwr Nyrsio Oedolion, Christopher Kember.