Llwyddiant i'r Brifysgol yng Ngwobrau Partneriaethau Busnes ac Addysg 2015

Mae Prifysgol Abertawe wedi cael ei chydnabod mewn tri chategori yng Ngwobrau Partneriaethau Busnes ac Addysg Insider Media Ltd 2015, sy'n dathlu'r enghreifftiau gorau o gydweithio rhwng busnes ac addysg yng Nghymru.

Cynhaliwyd y gwobrau yn gynharach yr wythnos hon (dydd Mercher, 4 Tachwedd) yng Ngwesty'r Marriott, Caerdydd, a chyflwynydd y seremoni oedd golygydd Business Insider, Douglas Friedli.

VCDyfarnwyd y Wobr am Effaith Unigolyn i'r Athro Richard B Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, sydd wedi llywio datblygiad Campws y Bae newydd Prifysgol Abertawe sy'n canolbwyntio ar gydweithio â diwydiant.  "Mae wedi gwneud gwahaniaeth enfawr," meddai un o'r beirniaid.

Ar hyn o bryd, mae'r Athro Richard B Davies yn ymweld â De Corea, lle mae ymhlith nifer bach o uwch swyddogion o fyd addysg uwch y DU sy'n cymryd rhan mewn dirprwyaeth dan arweiniad y Cyngor Prydeinig i feithrin cysylltiadau a chydweithrediadau ymchwil â phrifysgolion a diwydiannau De Corea.

Yn siarad o Seoul yn Ne Corea, Meddai'r Athro Davies: "Roedd yn syndod ac yn bleser clywed am y llwyddiant hwn yn y Gwobrau Partneriaethau Busnes ac Addysg a bod y Brifysgol a Champws ysblennydd y Bae gwerth £450 miliwn wedi cael eu cydnabod unwaith eto am eu partneriaethau effeithiol â diwydiant.  Mae'r Brifysgol wedi bod yn adnabyddus am ei chysylltiadau ymchwil cydweithredol cryf â diwydiant ers ei sefydlu ym 1920 a bellach maent ymysg y rhai gorau yn y DU.

"Mae agor Campws y Bae - a gafodd ei ddylunio a'i gyfarparu i gefnogi cynnydd ymhellach mewn gweithgareddau cydweithredol ar y cyd â phartneriaid sefydledig a newydd yn fyd-eang, er mwyn ysgogi arloesi, twf economaidd ac entrepreneuriaeth yn y rhanbarth - wedi cychwyn cyfnod cyffrous newydd ar gyfer Prifysgol Abertawe.  Hoffwn ddiolch yn ddiffuant i'm cydweithwyr am eu hymdrechion gwych ac i'n partneriaid am eu hyder ynom ni ac am ein helpu i wireddu'r weledigaeth a oedd gennym 10 mlynedd yn ôl a'i throi'n yn realiti heddiw.

“Ein rhaglen datblygu’r campws yw’r prosiect economi wybodaeth mwyaf i gael ei arwain gan brifysgol yn y DU a bellach mae'n cael ei ystyried yn un o’r enghreifftiau gorau yn Ewrop; rhywbeth yr ydym yn ymfalchïo'n fawr ynddo."

Ar restr fer y categori hwn hefyd roedd Gary Clayton, Rheolwr Gweithrediadau, Airbus Group Endeavr Cymru; Paul Kift, Cyfarwyddwr Datblygu Busnes, Coleg Caerdydd a'r Fro; a Dr David Penney, Cyfarwyddwr Ymgysylltu â Diwydiant, Coleg Peirianneg Prifysgol Abertawe.

ILS buildingEnillydd y Wobr Masnacheiddio oedd y cwmni profi a datblygu bio-cynhyrchion annibynnol blaenllaw, Bionema, sy'n gwmni deillio o'r Brifysgol a leolir yn Sefydliad Gwyddor Bywyd y Brifysgol.

Mae technoleg plaleiddiad Bionema yn cael gwared ar bryfed heb niweidio'r amgylchedd ehangach. Mae gan y bartneriaeth hefyd y potensial i wneud Abertawe'n ganolfan rhagoriaeth ym maes rheolaeth fiolegol.

Ar restr fer y categori hwn hefyd roedd Cell Therapy, a ddatblygwyd o Brifysgol Caerdydd ac sydd wedi gweithio gyda Phrifysgol Abertawe; ac RUMM, a ddatblygwyd o Brifysgol De Cymru; a Superfix a fu'n gweithio gyda Phrifysgol Bangor.

Dyfarnwyd y Wobr Effaith Economaidd i raglenni LEAD Cymru ac Arwain Twf Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Bangor. Sefydlwyd y rhaglenni hyn i ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth busnesau bach a chanolig Cymru drwy gyfuniad o ddysgu ffurfiol ac anffurfiol a thrwy ddod ag entrepreneuriaid ac arweinwyr busnes ynghyd er mwyn cefnogi datblygiad ei gilydd. "Mae'r prosiectau'n ymgysylltu â phobl a fyddai efallai, yn anodd eu cyrraedd fel arall" meddai un o'r beirniaid.

LEAD logo2Ariannwyd rhaglen pum mlynedd LEAD Cymru, a ddaeth i ben ym mis Mehefin 2015, gan Lywodraeth Cymru drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Cafodd ei chyflwyno gan Wasanaethau Ymgysylltu Ymchwil ac Arloesi Prifysgol Abertawe ac Ysgol Fusnes Prifysgol Bangor.

Ar restr fer y categori hwn hefyd roedd rhaglen bridio ceirch Prifysgol Aberystwyth ar y cyd â Senova; Airbus Group Endeavr Cymru ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd a Llywodraeth Cymru; a Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru ar y cyd â Sefydliad Gwyddor Bywyd Prifysgol Abertawe, Prifysgol Caerdydd ac eraill.

Wrth siarad am y gwobrau ar gyfer Masnacheiddio ac Effaith Economaidd, meddai Ceri Jones, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi ym Mhrifysgol Abertawe, "Mae Bionema yn enghraifft wych o botensial masnachol ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe.  Mae busnesau newydd yn rhan hanfodol o'r economi wybodaeth yn ein rhanbarth, ac rydym wrth ein boddau ein bod yn gallu cefnogi'r broses o sefydlu a thyfu busnesau o'r fath drwy ein hadran gwasanaethau masnachol.

Mae'r wobr am effaith economaidd i LEAD Cymru yn deyrnged wych i'r effaith a gafwyd gan un o'n prosiectau blaenllaw dros bum mlynedd ac yn dyst i waith caled ac ymroddiad pawb a fu'n ymwneud ag ef."

Meddai golygydd Insider, Douglas Friedli, "Bu prifysgolion a'u myfyrwyr yn gyfrifol, ar eu pennau hunain, am £4.6bn o allbwn economaidd Cymru yn y flwyddyn hyd at 2014. Os ychwanegwn y colegau at hynny, dyna ran sylweddol a chynyddol o'r economi.

"Mae'r effaith economaidd honno'n dwysáu pan fydd prifysgolion a cholegau'n gweithio gyda chwmnïau i greu cynhyrchion gwych, hybu cynhyrchiant a datblygu sgiliau'r dyfodol."

Cyrhaeddodd Prifysgol Abertawe y rhestr fer hefyd yn y categori Datblygu Pobl am brosiect METal Prifysgol Abertawe ar y cyd â Tata Steel; ac, yn y Wobr Ymchwil a Datblygu, cafodd Bionema ei gynnwys ar y rhestr fer ar y cyd â Phrifysgol Abertawe a Systemau Pŵer Morol ar y cyd â Phrifysgol Abertawe.