Perfformiad rhagorol gan Abertawe yn yr ymarferion graddio prifysgolion diweddaraf

Unwaith eto, mae Prifysgol Abertawe wedi cael ei chydnabod fel Prifysgol ragorol, gyda'r newyddion ei bod wedi gwella ei safle o 5 lle yn Nhablau Cynghrair Prifysgolion y Guardian ar gyfer 2016. Yn ogystal, dyfarnwyd 5 seren i'r Brifysgol gan QS Stars, system graddio ansawdd a gydnabyddir yn fyd-eang, sy'n golygu bod y sefydliad yng nghwmni prifysgolion mwyaf blaenllaw'r byd.

Mae Tablau Cynghrair y Guardian, a gyhoeddir heddiw, yn cadarnhau bod Prifysgol Abertawe'n seren ar gynnydd, gyda gwelliant anhygoel o 42 lle mewn 5 mlynedd yn unig, (o 94ain yn 2012 i 52il yn 2016). Yn benodol, mae'r graddau'n cadarnhau hefyd bod Prifysgol Abertawe ymysg yr 20 sefydliad gorau (18fed lle) ar gyfer cyflogadwyedd graddedigion a chefnogi ein myfyrwyr i wneud yn dda.

Mae'r tablau hefyd yn dangos bod Prifysgol Abertawe ymysg y 10 a'r 20 uchaf yn y DU o ran ansawdd addysgu mewn rhai pynciau:

 • Y 10 uchaf am Beirianneg Ddeunyddiau a Mwynau, Gwaith Cymdeithasol ac Astudiaethau Americanaidd
 • Yr 20 uchaf am Gyfrifiadureg, Meddygaeth, Peirianneg Gemegol, Proffesiynau Iechyd, Polisi a Gweinyddiaeth Cymdeithasol ac Astudiaethau'r Cyfryngau a Ffilm. 

Yn ôl y Guardian University Guide, mae "Prifysgol Abertawe ymysg y ffefrynnau i ennill unrhyw wobr am y campws gorau ... ac mae ar flaen y maes o ran darganfyddiadau academaidd a gwyddonol. Mae'r brifysgol yn datblygu cynlluniau ar gyfer campws gwyddoniaeth ac arloesi newydd a fydd yn cynnwys cyfleusterau addysgu ac ymchwil i'r Coleg Peirianneg, Busnes ac Economeg."

QS 5 Stars logoMae gradd 5 seren newydd Abertawe yn asesiad QS Stars yn cadarnhau safle'r sefydliad ymysg prifysgolion mwyaf blaenllaw'r byd sydd hefyd wedi cyflawni 5 seren, megis Harvard, Stanford, Yale, Rhydychen a Chaergrawnt. Mae QS Stars yn system graddio ansawdd sy'n caniatáu i fyfyrwyr weld darlun ehangach o rinweddau sefydliad ac mae'n ystyried popeth, o gyflogadwyedd ei raddedigion i gyfleusterau chwaraeon a gweithgareddau cymunedol.

Yn yr asesiad hwn, dyfarnwyd y radd uchaf, sef 5 seren, i Abertawe ar gyfer Addysgu, Arloesi, Cyfleusterau, Rhyngwladoli a Chynwysoldeb, gyda Chyflogadwyedd ac Ymchwil yn derbyn gradd ardderchog o 4 seren. Ers archwiliad cyntaf QS Stars ym mis Ionawr 2012, mae Abertawe wedi mynd o nerth i nerth, gan wella ei gradd gyffredinol o 4 seren i 5 seren.

Meddai'r Athro Hilary Lappin-Scott, Uwch Ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, "Mae'r gwelliant yn nhabl Cynghrair y Guardian a graddau 5 seren QS Stars yn fesurau adnabyddadwy o'n perfformiad, ein henw da a'r profiad rhagorol rydym yn ei ddarparu i'n myfyrwyr.

"Y gwelliannau hyn yw'r rhai diweddaraf mewn cyfres hir o lwyddiannau a chyflawniadau sy'n adlewyrchu ein momentwm parhaus tuag at gael ein cydnabod fel un o sefydliadau mwyaf blaenllaw'r DU a'r byd.

"Drwy ychwanegu'r llwyddiannau hyn at ein safle fel un o 30 sefydliad gorau'r DU ar gyfer ymchwil (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014) ac ymddangos ymysg y 500 o brifysgolion gorau yn y byd (yng ngraddau Prifysgolion y Byd diweddaraf QS), mae'n amlwg bod Abertawe yn bendant ar y trywydd iawn i wireddu ei huchelgais."    

 • Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am dablau Cynghrair y Guardian.
 • Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ynghylch graddau QS Star.

Yn ôl detholiadau o archwiliad categori QS Stars ar gyfer Prifysgol Abertawe:

 • Addysgu - Mae gan Abertawe ganlyniadau rhagorol o ran boddhad cyffredinol myfyrwyr a boddhad ag addysgu.
 • Ymchwil - Mae allbynnau ymchwil yn uchel iawn a gall Abertawe ymfalchïo bod gan ei chyfadrannau staff o fri rhyngwladol fel rhan o'i chorff academaidd.
 • Cyflogadwyedd - Mae cyflogadwyedd yn elfen allweddol o lwyddiant y Brifysgol, gyda chyfradd gyflogadwyedd ragorol yn cyfrannu at ei pherfformiad cyffredinol ardderchog.
 • Rhyngwladoli - Mae Abertawe wedi defnyddio offer rhyngwladoli ardderchog ac mae wedi llwyddo i ddenu nifer mawr o fyfyrwyr rhyngwladol a staff rhyngwladol yn y cyfadrannau.
 • Cyfleusterau - Mae cyfleusterau'r Brifysgol o safon fyd-eang, mae'r campws yn fodern ac yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleusterau chwaraeon, canolfan feddygol, darpariaeth Wi-Fi ardderchog, clybiau a chymdeithasau myfyrwyr a digon o lety. Mae'r rhain i gyd yn helpu i greu amgylchedd astudio o'r radd flaenaf, a helpodd y Brifysgol i gyflawni'r sgôr uchaf yn y categori hwn.
 • Arloesi - Roedd perfformiad y Brifysgol yn hynod dda ym maes Arloesi, gan ennill y sgôr uchaf posib.
 • Cynhwysol - Mae'n amlwg bod y Brifysgol yn ymdrechu i ddenu myfyrwyr o gefndiroedd amrywiol. Mae amrywiaeth o ysgoloriaethau ar gael, mae'r rhan fwyaf o'r adeiladau'n hygyrch i bobl anabl, a cheir cydbwysedd da rhwng y rhywiau.