Prifysgol Abertawe'n dathlu Diwrnod Ewrop 2016

Bydd Prifysgol Abertawe'n chwifio'r faner dros Ddiwrnod Ewrop heddiw (9 Mai) i gydnabod y lefel o uno ac integreiddio a gyflawnwyd gan yr Undeb Ewropeaidd a'r datblygiadau allweddol yn Abertawe sydd wedi deillio o gydweithio a chyllid Ewropeaidd.

Europe Day Ym mis Medi y llynedd, agorwyd Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi newydd Prifysgol Abertawe gwerth £450 miliwn yn y Bae. Mae'r prosiect cyhoeddus/preifat amlbartner hwn, a wireddwyd oherwydd cymorth gan Fanc Buddsoddi Ewrop a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, yn cael ei ystyried yn eang yn gatalydd ar gyfer yr hyn sy'n "debygol o fod yn brosiect Economi Gwybodaeth mwyaf y DU ac ymysg y pum pwysicaf yn Ewrop" (Banc Buddsoddi Ewrop, mis Medi 2012).

Ar 15 Hydref y llynedd, ymwelodd y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru, â Champws y Bae newydd y Brifysgol i agor Ardal Beirianneg y Coleg Peirianneg yn swyddogol.

Mae'r Ardal Beirianneg wedi elwa o ddyfarniad ariannol sylweddol (€49.4m) ar gyfer adeiladau a chyfarpar gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) drwy Lywodraeth Cymru.  Yn ogystal, mae'r Brifysgol wedi denu buddsoddiad o £60m gan Fanc Buddsoddi Ewrop - y tro cyntaf i'r Banc fuddsoddi yng Nghymru.

Y llynedd, cyhoeddodd y Prif Weinidog fuddsoddiad o £31m hefyd, a gefnogir gan yr UE, mewn cyfleuster cyfrifiadura o'r radd flaenaf ym Mhrifysgol Abertawe.

Bydd y Ffowndri Gyfrifiadol newydd ar Gampws y Bae yn elwa o gyllid o £17m gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, a bydd yn ysgogi ymchwil i gyfrifiadureg ac yn sicrhau bod Cymru'n gyrchfan byd-eang ar gyfer cyfrifiadurwyr a phartneriaid diwydiannol.  Meddai Carwyn Jones ar y pryd, "Bydd y cyllid hwn yn helpu i adeiladu cyfleuster o fri rhyngwladol a fydd yn ganolfan ragoriaeth ar gyfer cydweithio arloesol rhwng ymchwilwyr a diwydiant, gan ddenu cyllid ychwanegol a sefydlu Cymru fel canolfan sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang ym maes cyfrifiadureg ac arloesi."

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe wedi bod yn llwyddiannus iawn wrth sicrhau cyllid gan amrywiaeth o raglenni cyllido Ewropeaidd eraill, gan gynnwys nifer o gronfeydd ar gyfer prosiectau strwythurol a fydd o werth sylweddol i'r Brifysgol a'r economi a'r gymuned leol.  Mae'r rhain yn cynnwys:

Prosiect Arweinyddiaeth ION, a arweinir gan Brifysgol Abertawe mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor. Cefnogir y prosiect hwn gan £2.7m o Gronfa Gymdeithasol Ewrop.  Nod y fenter yw helpu perchnogion a rheolwyr busnes i feithrin sgiliau arwain a rheoli newydd, gan gynyddu cynhyrchedd a throsiant mewn busnesau bach a chanolig, yn ogystal â sefydliadau mwy.

Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Prifysgol Abertawe. Bydd y prosiect newydd hwn, sydd wedi denu £14m gan yr UE, yn datblygu'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr yn sector peirianneg Cymru.  Gyda chyllid o £8.6m gan yr UE, bydd Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Prifysgol Abertawe'n darparu hyfforddiant ym maes sgiliau technegol a rheoli arbenigol i'r sector peirianneg a deunyddiau uwch.

Addysg Hyfforddiant a Dysgu Deunyddiau a Gweithgynhyrchu. Nod y prosiect hwn, sy'n ymateb i alw gan y diwydiant, yw gwella sgiliau dros 360 o bobl ym maes Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch.  Bu'r prosiect yn bosib oherwydd £1.1 miliwn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

SPECIFIC (Canolfan Peirianneg Cynnyrch Cynaliadwy ar gyfer Arloesi mewn Caenau Gweithredol).  Mae SPECIFIC yn gonsortiwm academaidd a diwydiannol a arweinir gan Brifysgol Abertawe ar y cyd â BASF, NSG Pilkington, Tata Steel a Phrifysgol Caerdydd fel partneriaid strategol. Wrth wraidd y fenter y mae Canolfan Arloesi a Gwybodaeth SPECIFIC, a ariennir gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol, Innovate UK (Y Bwrdd Strategaeth Technoleg gynt) ac sydd wedi cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Mae prosiect BEACON+ a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2015, wedi'i gefnogi gan £8 miliwn o gronfeydd yr UE a bydd gwyddonwyr o Brifysgolion Aberystwyth, Bangor ac Abertawe'n gweithio gyda diwydiant i ddatblygu deunyddiau, tanwyddau a chemegau adnewyddadwy. Bydd y cyllid yn galluogi arbenigwyr ym maes bioburo i ddatblygu ymchwil ac arloesedd cynhyrchion gyda 100 o gwmnïau bach a chanolig yng ngogledd Cymru, gorllewin Cymru a chymoedd de Cymru.

Effeithiau Teffra ar Newidiadau Sydyn yn yr Hinsawdd (TRACE). Dr Siwan Davies, Uwch-ddarlithydd Daearyddiaeth yng Ngholeg Gwyddoniaeth y Brifysgol, yw derbynnydd grant gwerth €1.47 miliwn (tua £1.24 miliwn) ar gyfer y prosiect pum mlynedd uchelgeisiol hwn a fydd yn ceisio darganfod cyfrinachau newid yn yr hinsawdd yn y gorffennol drwy archwilio haenau microsgopig o ludw folcanig a ddyddodwyd mewn gwaddodion iâ a morol hynafol.

Meddai'r Athro Richard B Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, "Mae'r Brifysgol yn croesawu'r cyllid ar gyfer prosiectau rydym wedi'i dderbyn gan yr Undeb Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru.  Mae lefel y cyllid rydym wedi'i dderbyn yn dyst i ansawdd a llwyddiant profedig ein hymchwilwyr, sy'n achos balchder mawr i ni.

"Mae ein Campws y Bae  newydd, a ddisgrifiwyd fel 'enghraifft i'w hefelychu'n fyd-eang' oherwydd ei ddefnydd o addysg uwch a diwydiant i ysgogi adfywio economaidd, wedi bod yn bosib oherwydd buddsoddiad o £60m gan Fanc Buddsoddi Ewrop. Mae ymysg y pum datblygiad pwysicaf o'i fath yn Ewrop a disgwylir iddo gyflawni effaith economaidd gwerth mwy na £3bn dros gyfnod o ddeng mlynedd.

"Edrychwn ymlaen nawr at agor ein Ffowndri Gyfrifiadol a fydd yn gwneud Abertawe'n ganolfan fyd-eang ar gyfer ymchwil cyfrifiadureg.

"Mae'r cyllid sylweddol rydym wedi'i dderbyn drwy gydweithio ag Ewrop yn dangos ein bod yn mynd o nerth i nerth ac mae'n cydnabod potensial y Brifysgol i fod yn sefydliad sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang, sy'n hyrwyddo gwaith partneriaeth â diwydiant, rhagoriaeth addysgu ac arloesi parhaus."