Academydd o Brifysgol Abertawe'n cyhoeddi canllaw newydd ar fwydo ar y fron

Er bod canllawiau swyddogol y GIG yn annog menywod i fwydo ar y fron, dengys ymchwil fod gan y DU'r cyfraddau isaf o fwydo ar y fron yn y byd. Er gwaethaf hyn, mae 8 allan o bob 10 menyw eisiau bwydo ar y fron ond mae llawer yn ei chael hi'n anodd ac yn rhoi'r gorau iddo pan nad ydynt yn barod i wneud hynny.

The Positive Breastfeeding Book, Everything you need to feed your baby with confMae'r Athro Amy Brown o'r Adran Iechyd Cyhoeddus ym Mhrifysgol Abertawe'n un o brif ymchwilwyr y DU ym maes bwydo babanod ac wedi cyhoeddi dros 60 o bapurau ar yr heriau sy'n gysylltiedig â bwydo ar y fron yn y flwyddyn gyntaf.

Yn ei chanllaw newydd The Positive Breastfeeding Book, Everything you need to feed your baby with confidence, mae Amy'n rhannu ei gwybodaeth ac ymchwil helaeth mewn canllaw cam wrth gam hygyrch i rieni, sydd â'r nod o egluro bwydo ar y fron unwaith ac am byth. 

Mae'r llyfr hwn sy'n llawn cyngor ymarferol yn mynd ati i esbonio'n union sut y mae bwydo ar y fron yn gweithio ac yn helpu rhieni i gynllunio ar gyfer cyrhaeddiad eu babi newydd, ymdopi â phroblemau cyffredin yn ystod yr wythnosau cynnar - adegau bwydo cyson, problemau gafael a magu pwysau - ac mae'n rhannu cyngor amhrisiadwy ar yr hyn i'w wneud a ble i geisio cymorth os bydd problemau'n codi.

Trwy dywys mamau trwy fwydo mewn mannau cyhoeddus, dychwelyd i'r gwaith, a hyd yn oed ailddarganfod gwydraid o win, mae The Positive Breastfeeding Book yn cyfuno straeon go iawn gan famau â gwybodaeth hanfodol gan arbenigwyr cymwys mewn cefnogi bwydo ar y fron.  

Dywed yr Athro Amy Brown,  'Mae cael gwybodaeth am sut y mae bwydo ar y fron yn gweithio a sut i gael cymorth yn ffordd wych o gael y profiad gorau posibl o fwydo ar y fron. Mae gormod o straeon negyddol a chamsyniadau'n bownsio o gwmpas sy'n gwneud i fenywod amau eu cyrff a'u gallu i fwydo'u babi ac mae hyn yn arwain i lawer o famau stopio pan nad ydynt yn barod ac yna maent yn teimlo'n isel o ganlyniad. Mae'r llyfr hwn yn herio'r  deialog hwnnw, gan ddarparu canllaw cam wrth gam i lywio bwydo ar y fron gyda hyder, gan rymuso menywod i gyflawni eu nodau o ran bwydo ar y fron.'

Yngl┼Ěn ag Amy Brown

 Dr Amy BrownLleolir yr Athro Amy Brown yn yr Adran Iechyd Cyhoeddus, Polisi a Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Abertawe yn y DU lle mae'n arwain yr MSc mewn Iechyd Cyhoeddus Plant. Mae ganddi gefndir mewn seicoleg, a dechreuodd ei diddordeb yn y rhwystrau niferus mae menywod yn eu hwynebu wrth fwydo ar y fron ar ôl iddi gael ei babi cyntaf.  Ar ôl cael tri o fabanod a chwblhau ei chymhwyster PhD, mae Amy wedi treulio'r 12 blynedd diwethaf yn archwilio rhwystrau seicolegol, diwylliannol a chymdeithasol i fwydo ar y fron, gyda phwyslais ar ddeall sut y gallwn gynnig cymorth gwell i fenywod wrth fwydo ar y fron a chodi cyfraddau bwydo ar y fron o ganlyniad. Bellach ei phrif ganolbwynt yw sut y gallwn newid ein canfyddiad o fwydo ar y fron fel mater sy'n ymwneud â mamau unigol, i fod yn gyfrifoldeb iechyd cyhoeddus ehangach, gan ystyried sut y gallwn wneud newidiadau cymdeithasol i ddiogelu ac annog bwydo ar y fron. 

Mae'r Athro Amy Brown wedi cyhoeddi dros 60 o bapurau'n archwilio'r rhwystrau y mae menywod yn eu hwynebu wrth fwydo eu babi yn ystod y flwyddyn gyntaf. Yn 2016 cyhoeddodd ei llyfr cyntaf  Breastfeeding Uncovered: Who really decides how we feed our babies, a ddilynwyd gan ei hail lyfr  Why Starting Solids Matters yn 2017, a gyhoeddwyd gan Pinter & Martin. Mae hi'n ysgrifennu blog cyson yn Huffington Post, gyda'r nod o newid y ffordd yr ydym yn meddwl am fwydo ar y fron, magu plant a gofalu am ein babanod.

Bydd y llyfr yn cael ei gyhoeddi ar ddydd Gwener 21ain o Fedi a bydd tocynnau ar gael yma.

The Positive Breastfeeding Book

Cyhoeddwyd gan Pinter & Martin 21ain Medi £14.99