Graddedig Abertawe'n gwireddu uchelgais oes drwy ddod yn swyddog heddlu, lai na 18 mis ar ôl dianc o dân tŷ lle bu bron iddo farw

Mae myfyriwr a lwyddodd i ddianc o dân a fu bron â'i ladd yng nghartref ei deulu yn graddio o Brifysgol Abertawe heddiw (dydd Sadwrn, 28 Gorffennaf 2018), ychydig ddiwrnodau ar ôl gwireddu ei uchelgais oes o ddod yn swyddog heddlu.

Llwyddodd y myfyriwr Troseddeg Corey Morris i ddianc o'r tân cegin a aeth drwy gartref ei deulu ym Mhort Talbot ym mis Chwefror 2017.

Treuliodd y dyn 22 oed dair wythnos ar system cynnal bywyd yn Ysbyty Treforys yn dilyn y tân, ac roedd angen traceostomi arno i'w helpu i anadlu ar ôl anadlu llawer o fwg. Gohiriodd Corey ei astudiaethau er mwyn gwella o'i anafiadau, felly ni raddiodd gyda'i gydfyfyrwyr yr haf diwethaf.

"Doeddwn i ddim yn mynd i adael i'r hyn ddigwyddodd i mi fy atal rhag ennill fy ngradd a gwireddu fy mreuddwyd o fod yn swyddog heddlu," meddai Corey.

Corey Morris

Drwy waith caled a phenderfyniad, ailafaelodd cyn-ddisgybl Ysgol Gyfun San Joseff yn ei astudiaethau ym Mhrifysgol Abertawe ym mis Chwefror 2018, a dechreuodd ei hyfforddiant 16 wythnos gyda'r heddlu y mis dilynol.

Ymunodd teulu a chariad Corey, Elena, ag ef wrth iddo raddio â gradd ail ddosbarth uwch mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol yn Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe, bum niwrnod yn unig ar ôl ymuno â Heddlu De Cymru fel swyddog heddlu.

Mynna Corey mai'r unig ffordd iddo allu cwblhau ei radd a'i hyfforddiant heddlu oedd â chymorth anhygoel ei deulu, ei ffrindiau a staff y Brifysgol.

"Mae'r deunaw mis diwethaf wedi bod yn heriol a dweud y lleiaf, ond mae fy nheulu, fy ffrindiau a phawb ym Mhrifysgol Abertawe wedi bod yn hynod gefnogol. Ni allwn fod wedi gwireddu fy mreuddwyd o gwblhau gradd ac ymuno â'r heddlu heb eu cefnogaeth, a byddaf bob amser yn ddiolchgar iddynt am hyn," meddai Corey.

Dywedodd Deborah Jones, darlithydd Corey: "Mae Corey wedi bod yn ysbrydoliaeth wirioneddol i ni i gyd, ac mae'n ddelfryd ymddwyn gwych i fyfyrwyr eraill oherwydd ei synnwyr digrifwch, ei wytnwch a'r gefnogaeth a gynigiodd i'w gyfoedion. Mae wedi gwneud yn wych i ennill swydd gyda'r heddlu, ac rwy'n siŵr y bydd yn cyflawni pethau mawr yn ystod ei amser fel swyddog heddlu."