Melin drafod y Brifysgol yn barod i rannu canfyddiadau ar ddyfodol gofal iechyd

Mae academyddion mewn melin drafod arweiniol yn ceisio cael trafodaethau ag Ysgrifennydd Iechyd Cymru, Vaughan Gething, i drafod dyfodol gofal iechyd a chymdeithasol yng Nghymru.

Dros y 12 mis diwethaf, mae Academi Morgan ym Mhrifysgol Abertawe wedi cynnal cyfres o drafodaethau sy'n ymwneud â materion yn amrywio o seibrddiogelwch a gofal cymdeithasol fforddiadwy i broblemau recriwtio a hyfforddi sy'n effeithio ar y rhain sy'n gweithio mewn gofal iechyd a chymdeithasol.

Bellach, mae Cyfarwyddwr Academi Morgan, yr Athro Mike Sullivan, wedi ysgrifennu at Mr Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, i rannu'r canfyddiadau a gofyn am gyfarfod i ystyried sut y gellir eu defnyddio er lles Cymru gyfan.

mike Sullivan

Ymhlith y negeseuon allweddol a ddaeth i'r amlwg yn ystod y digwyddiadau oedd pryder nad yw'r GIG yng Nghymru yn buddsoddi digon er mwyn manteisio i'r eithaf ar dechnolegau cyfredol a digidol newydd. 

Meddai'r Athro Sullivan: "Nid gwario mwy yw'r ffocws yma.  Y ffocws yw sicrhau bod y buddsoddiad presennol yn cael ei anfon i'r ardaloedd cywir."

Cynigodd yr Academi hefyd i arwain trafodaethau ag arbenigwyr i asesu cost-effeithiolrwydd technolegau newydd.

Meddai'r Athro Sullivan fod yr Academi, a enwyd ar ôl y cyn Brif Gweinidog a Changhellor Prifysgol Abertawe, y diweddar Rhodri Morgan, am amlygu materion nad oedd strategaeth a chynlluniau'r llywodraeth yn mynd i'r afael â nhw.

Mae'r Academi yn felin drafod sy'n seiliedig ar ymchwil a grëwyd i drafod materion sy'n effeithio ar bolisi cyhoeddus ac nid yw'n derbyn unrhyw gyllid gan y Llywodraeth. Mae ganddi felly'r gallu i wneud sylwadau'n rhydd ar sail y materion fel y mae'n eu hystyried, esboniodd.

Denwyd cannoedd o ymwelwyr gan y trafodaethau, a chafwyd prif ffigyrau'r GIG yng Nghymru a'r diwydiant yn ymuno â gwleidyddion, gan gynnwys y Gweinidog Cyllid Mark Drakeford a Julie James yn ystod ei chyfnod hithau'n Weinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth.

Yn ogystal, amlygodd y digwyddiadau bwysigrwydd gofal iechyd fel y'i gelwir gochelgar – hynny yw, lle mae cyllidebu gofalus yn cyflawni buddion a chanlyniadau ansawdd gwirioneddol i gleifion – a mabwysiadu ymagwedd genedlaethol gydlynol i recriwtio iechyd hanfodol, gan farchnata Cymru fel lle atyniadol i fyw a gweithio ynddo.  

Ychwanegodd yr Athro Sullivan: "Rwy'n gobeithio bod hyn yn tanlinellu uchelgais Academi Morgan i wneud cyfraniad ymarferol i ddatblygiadau strategol a pholisi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol."