Prifysgol Abertawe a Navitas yn ehangu eu partneriaeth drwy ddatblygiad ar y cyd newydd gwerth £45 miliwn

Mae Prifysgol Abertawe a Navitas, darparwr addysg byd-eang ac arweinydd ym maes darparu cyrsiau i baratoi myfyrwyr rhyngwladol ar gyfer y brifysgol, wedi cyhoeddi menter ar y cyd newydd heddiw. Fel rhan o hyn, bwriedir buddsoddi £45 miliwn mewn isadeiledd addysgu a llety newydd i wireddu strategaeth rhyngwladoli'r Brifysgol ac i gyfoethogi profiad y myfyrwyr.

Artist's impression of The College, Swansea University

 

 

 

 

  

 

 

 

Mae'r cytundeb a'r buddsoddiad newydd yn atgyfnerthu partneriaeth degawd o hyd rhwng Prifysgol Abertawe a Navitas, a grëwyd yn 2008 pan sefydlwyd Coleg Rhyngwladol Cymru Abertawe (ICWS).

Bydd y fenter newydd hon yn adeiladu ar lwyddiant ICWS ac yn cynyddu'n sylweddol  gyrhaeddiad byd-eang y Brifysgol, ynghyd â'i phroffil a'i henw rhyngwladol, sydd eisoes mewn sefyllfa gref a hithau'n un o'r 200 o brifysgolion gorau yn y byd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol. Mae'r bartneriaeth wedi'i chymeradwyo gan Deithebau a Mewnfudo'r DU (UKVI) i noddi myfyrwyr ar gyfer teitheb i astudio yn y Deyrnas Unedig.

Bydd y buddsoddiad o £45 miliwn yn caniatáu datblygu dau adeilad newydd ar Gampws y Bae: adeilad academaidd a phreswylfa myfyrwyr â 411 o welyau i ddarparu cyfleusterau pwrpasol ar gyfer y fenter ar y cyd. Enw'r datblygiad fydd 'Y Coleg, Prifysgol Abertawe'. 

 Internal Atrium of The College, Swansea UniversityCyrhaeddiad Byd-eang a Phroffil Rhyngwladol

Disgwylir i'r fenter ar y cyd newydd hybu ymdrechion y Brifysgol i recriwtio myfyrwyr rhyngwladol drwy ddarparu mwy o opsiynau i ddilyn llwybrau uniongyrchol i gwrs gradd ym Mhrifysgol Abertawe. 

Mae'r bartneriaeth ehangedig yn bleidlais gref o hyder yn y Brifysgol yn sgil Brexit, ac mae hefyd yn amlygu cysylltiadau cryf y Brifysgol ag Awstralia, ar ffurf buddsoddiad a chysylltiadau ymchwil.

Mae enghreifftiau diweddar o astudiaethau ymchwil ar y cyd wedi cynnwys:

 

 

Profiad Dysgu'r Myfyrwyr

Mae gwaith ar yr adeilad academaidd yn mynd rhagddo'n dda a disgwylir iddo gael ei gwblhau ym mis Medi 2018, yn barod i dderbyn myfyrwyr ym mis Hydref.  Bydd yr adeilad yn cynnig lleoedd dysgu ac addysgu pwrpasol i ddarparu gweithgarwch addysgu a chymorth o ansawdd uchel, yn ogystal â mannau astudio mynediad agored ac ardaloedd cymdeithasol a fydd ar gael i'r holl fyfyrwyr ar Gampws y Bae. 

Bydd myfyrwyr 'Y Coleg, Prifysgol Abertawe' yn parhau i fwynhau'r buddion ychwanegol mae Navitas yn eu cynnig, sef dosbarthiadau llai, sesiynau addysgu ychwanegol a lefelau uchel o sylw personol a gwasanaethau cymorth arbenigol i'w paratoi ar gyfer bywyd yn y brifysgol.  Bydd y fenter ar y cyd hon yn helpu i sefydlu myfyrwyr yn y Brifysgol, gan ddarparu proses bontio ddi-dor i gyrsiau gradd Prifysgol Abertawe.  Disgwylir i'r breswylfa gerllaw fod yn barod i fyfyrwyr symud i mewn ym mis Ionawr 2019 a bydd yn helpu i greu cymuned gref ar gyfer byw a dysgu. 

The College, Swansea University Executive Committee

 

 

 

 

 

 

 

Yn y llun:Pwyllgor Gweithredol: Yr Athro Iwan Davies (Prifysgol Abertawe); Charles Matthews OBE (Gweithrediaeth Annibynnol), Rob Brelsford-Smith (Prifysgol Abertawe) Paul Lovegrove (Navitas). 

Meddai'r Athro Iwan Davies, Uwch Ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: "Mae'n bleser mawr gennym gyhoeddi'r datblygiad hwn a fydd yn ehangu'r bartneriaeth degawd o hyd gyda Navitas wrth i ni edrych i'r dyfodol. Mae awydd y Brifysgol i weithio gyda Navitas ar y fenter ar y cyd hon, sydd ag ethos cryf o integreiddio myfyrwyr i greu 'un Abertawe', yn adlewyrchu ein hyder yn eu model busnes, eu cyrhaeddiad byd-eang a'r uchelgais i dyfu a rennir gennym.

"O ganlyniad i'w strategaeth rhyngwladoli uchelgeisiol dros y degawd diwethaf, mae Prifysgol Abertawe wedi ehangu ei gweithgareddau ar raddfa sy'n wirioneddol fyd-eang i ddod yn ffenestr ac yn ddrws pwysig i'r byd.

"Mae ein partneriaeth lwyddiannus barhaus â Navitas yn darparu llwybr amgen i fywyd prifysgol i fyfyrwyr, a gyda'n gilydd, byddwn yn parhau i alluogi myfyrwyr i ddod i Abertawe o bob cwr o'r byd."

Meddai Prif Swyddog Gweithredol Navitas, Rob Jones: "Rydym wrth ein boddau'n ehangu ein partneriaeth hirdymor â Phrifysgol Abertawe ac edrychwn ymlaen at gydweithio i barhau i ehangu'r cyfleoedd i fyfyrwyr rhyngwladol bontio i raglenni israddedig a chynradd Meistr drwy'r Coleg, Prifysgol Abertawe.

"Mae'r fenter ar y cyd newydd hon yn adeiladu ar 10 mlynedd o ragoriaeth o ran cyfraddau dilyniant a deilliannau dysgu o safon. Bydd datblygu isadeiledd addysgu a llety newydd, a ariennir drwy weithrediadau presennol y coleg, yn atgyfnerthu enw Abertawe fel cyrchfan deniadol ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sydd am ddilyn rhaglenni addysg uwch yn y DU."

Coleg Rhyngwladol Cymru Abertawe (ICWS) ym Mhrifysgol Abertawe

  • Ers i ICWS gael ei sefydlu yn Abertawe yn 2008, mae dros 2,000 o fyfyrwyr wedi dilyn llwybrau ICWS i'r Brifysgol, gyda thua 500-600 o fyfyrwyr ICWS yn cofrestru rhwng 2012 a 2016.
  • Mae cyfraddau dilyniant o ICWS i Brifysgol Abertawe yn gyson uchel gyda chyfartaledd o 95% ac uwch.
  • Bu perthynas y Brifysgol ag ICWS yn nodwedd gref o Adroddiad Adolygiad Sefydliadol yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (ASA) ar gyfer y Brifysgol yn 2014. Yn ddiweddarach, nododd Adroddiad Adolygiad Addysg Uwch ASA ar gyfer ICWS yn 2016 fod ICWS wedi bodloni holl ddisgwyliadau'r DU a chanmolodd y Coleg am ansawdd y cyfleoedd dysgu a ddarparwyd i fyfyrwyr. Yn fwy penodol, amlygodd ASA nifer o enghreifftiau o arfer da yn y bartneriaeth waith gref rhwng ICWS a'r Brifysgol: athroniaeth integreiddio "Un Abertawe"; y prosesau effeithiol ar gyfer ymgysylltu â myfyrwyr a'r defnydd effeithiol o ddata monitro gan y Brifysgol i adolygu perfformiad a chyflawniad myfyrwyr.