Prifysgol Abertawe'n cyhoeddi marwolaeth yr Is-lywydd Partneriaethau Strategol

Drwg gan Brifysgol Abertawe gyhoeddi marwolaeth yr Athro Mike Sullivan, ymgynghorydd i'r Is-ganghellor ac Is-lywydd Partneriaethau Strategol.

Professor Mike Sullivan and Secretary Hillary Clinton

Roedd Mike, yr oedd ei berthynas â'r Brifysgol yn ymestyn dros sawl degawd, yn adnabyddus yn rhyngwladol fel gwyddonydd cymdeithasol, a gweithiodd fel ymgynghorydd arbennig ar bolisi cyhoeddus i Brif Weinidog Cymru, Rhodri Morgan, o 2007 tan 2011. Fel Is-lywydd yn Abertawe, datblygodd ac arweiniodd y Bartneriaeth Strategol lwyddiannus â Thecsas, gan gydweithio ag wyth o brifysgolion a sefydliadau meddygaeth blaenllaw, gan arwain at gyfnewid myfyrwyr, cyhoeddiadau ar y cyd a chodi arian ar gyfer grantiau ac ysgoloriaethau. Chwaraeodd Mike ran bwysig wrth ddatblygu'r berthynas unigryw a pharhaus rhwng y Brifysgol a Hillary Clinton, a dderbyniodd Ddoethuriaeth Er Anrhydedd yn 2017 a chytuno i ailenwi Coleg y Gyfraith yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton.

Pan glywodd am farwolaeth Mike, dywedodd yr Ysgrifennydd Clinton: "Roeddwn yn drist iawn i glywed am farwolaeth yr Athro Mike Sullivan. Roedd rhadlonrwydd, caredigrwydd a deallusrwydd Mike yn goleuo popeth a wnaeth. Cwrddais â Mike am y tro cyntaf pan gysylltodd â mi yn rhinwedd ei rôl fel Is-lywydd Partneriaethau Strategol ym Mhrifysgol Abertawe yn 2016. Ers hynny, ces i'r fraint o ddod i'w adnabod ef, ei deulu, a theulu Prifysgol Abertawe. Rwy'n gwybod y bydd gweld ei eisiau'n fawr, er bod ei gyfraniadau'n parhau. Chwaraeodd ran hanfodol wrth feithrin partneriaethau cryf y Brifysgol yma yn yr Unol Daleithiau, a ledled y byd. Rwy'n cydymdeimlo'n fawr â'i wraig, Jane, ei blant, ei ffrindiau, a'i gydweithwyr ar yr adeg drist iawn hon."

Sefydlodd Mike Academi Morgan hefyd, er cof am Rhodri Morgan. Syniad Mike oedd creu corff trawsddisgyblaethol i ddatblygu polisi cyhoeddus a meddwl yn arloesol ym Mhrifysgol Abertawe. Er gwaethaf ei salwch, bu'n flaenllaw yn natblygiad yr Academi.

Meddai'r Athro Richard B. Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: "Roedd Mike yn eithriadol o ddeallus, ac yn ffrind personol a chydweithiwr annwyl hefyd. Yn wir, roedd ganddo ddawn arbennig o droi'r rhan fwyaf o'i gydweithwyr yn ffrindiau, ac roedd yn rhwydweithiwr o fri. Roedd yn ymroddedig i'r Brifysgol, a bydd pawb yn gweld ei eisiau'n fawr, ond bydd ei gymyn yn parhau drwy Academi Morgan a'r partneriaethau strategol pwysig a ddatblygodd yn y Brifysgol. Rydym yn cydymdeimlo'n ddiffuant â Jane a'r teulu ar yr adeg drist hon."