Prifysgol Abertawe yn ymuno ag Abertawe Ddi-blastig i fynd i'r afael â Llygredd Plastig

Mae Prifysgol Abertawe wedi ymuno ag Abertawe Ddi-blastig ac Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe i ddod â'r Chwyldro Ail-lenwi i Abertawe.

Mae ymgyrch Ail-lenwi Abertawe – a fydd yn cael ei lansio ar 24–25 Tachwedd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau – yn rhan o ymgyrch genedlaethol arobryn 'Refill' City to Sea’s sy'n cael ei chyflwyno ledled Cymru, gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru, Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy.

Bydd y cynllun ar lawr gwlad yn annog pobl i droi eu cefnau ar blastig di-werth, a thrwy ddarparu Gorsafoedd Ail-lenwi cyfleus mewn lleoliadau ar draws y ddinas, gan gynnwys Campws Singleton a Champws y Bae, Prifysgol Abertawe, bydd cario boteli amldro yn dod yn rhywbeth arferol i'w wneud.

300 x 251

Mae ystadegau o'r Gymdeithas Cadwraeth Forol yn dangos bod yr oedolyn cyffredin yn prynu mwy na thair potel blastig o ddŵr bob wythnos – nifer frawychus o 175 o boteli bob blwyddyn y person. At ei gilydd, mae tua 7.7 biliwn o boteli plastig yn cael eu prynu ledled y DU bob blwyddyn, sy'n arwain at gryn dipyn o wastraff plastig untro yn cyrraedd ein cefnforoedd. Yn ogystal â helpu i fynd i'r afael â'r broblem gynyddol hon o lygredd o ganlyniad i blastig untro, bydd Ail-lenwi Abertawe hefyd yn cynyddu'n sylweddol faint o ddŵr yfed o ansawdd fydd ar gael.

Gall busnesau lleol hefyd ddod yn rhan Orsaf Ail-lenwi ar gyfer y gymuned drwy lawrlwytho'r ap Ail-lenwi rhad ac am ddim, nodi manylion eu busnes yn ogystal â llun.

Dywedodd Teifion Maddocks, Swyddog Cynaliadwyedd a Lles Prifysgol Abertawe:

"Erbyn hyn, plastig, gan gynnwys poteli plastig untro, yw'r math o sbwriel sy'n cael ei ddarganfod fwyaf ar draethau yn y DU, ac nid oes angen i chi edrych yn bell i'w gweld ar wasgar yn ein trefi a'n mannau gwyrdd.

“Mae Prifysgol Abertawe yn brifysgol gynaliadwy flaenllaw ac rydym wrth ein boddau ein bod yn gallu cefnogi'r ymgyrch Ail-lenwi gyda'n partneriaid yn Abertawe Ddi-blastig ac Undeb y Myfyrwyr. Mae ein swyddogion yn Undeb y Myfyrwyr wedi bod yn hynod brysur yn cefnogi lansiad yr ymgyrch; mae bellach gennym o leiaf 30 o orsafoedd Ail-lenwi ar draws Campws y Bae a Champws Parc Singleton er mwyn i'r gymuned gyfan eu defnyddio.”

Meddai Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd:

“Bydd mwy o orsafoedd ail-lenwi ar hyd ein harfordir yn helpu i leihau nifer y poteli plastig sy'n cyrraedd y môr, sy'n gallu cael effaith dinistriol ar ein hamgylchedd morol. Dyma gam arall tuag at fy uchelgais o weld Cymru'n hawlio teitl ‘Cenedl Ail-lenwi' gyntaf yn y byd.”