Ydych chi’n dal yn angerddol am nyrsio? Dewch yn ôl i'r gyrfa rydych chi'n dwlu arni

Mae gan gyn-nyrsys y cyfle i fynd yn ôl i weithio ar y wardiau diolch i raglen arobryn a gynigir gan Brifysgol Abertawe.

Cymerodd Nicola Banner ac Angela Bevan amser i ffwrdd o'r gwaith am resymau iechyd a theuluol ond maent ymhlith y myfyrwyr llwyddiannus sydd wedi gallu ailgydio mewn gyrfa roeddent yn dwlu arni wedi cwblhau'r cwrs.  Roedd y ffaith bod y cwrs yn cael ei gynnal yn agosach i’w cartrefi yng Nghaerfyrddin hefyd yn fuddiol iddynt. 

Return to Practice Ang Nic

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae'r cwrs Dychwelyd i Ymarfer yn paratoi nyrsys y mae eu cofrestriad wedi dod i ben i fynd yn ôl i'w maes gofal nyrsio ym meysydd dynamig a heriol heddiw.  

Mae'r cwrs 18 wythnos a ariennir yn llawn wedi'i gymeradwyo gan y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) ac yn ogystal â chwblhau lleoliad clinigol, mae myfyrwyr yn cymryd rhan mewn diwrnodau astudio ynghyd â derbyn cyngor ar baratoi CV, ymgeisio am swyddi a pharatoi ar gyfer cyfweliadau. 

Cymerodd Nicola, o Narberth, gyfnod i ffwrdd o nyrsio gan weithio fel asesydd peripatetig mewn gofal plant, ond ar ôl cael llawdriniaeth fawr, gadawodd i'w chofrestriad nyrsio ddod i ben. 

Nicola Banner

Bellach wedi adfer yn llawn, penderfynodd Nicola ei bod hi am ddychwelyd at nyrsio. Meddai: "Roeddwn i'n teimlo'n nerfus ond es i at ddiwrnod agored a chofrestru ar gyfer y cwrs. 

"Dyma oedd y penderfyniad cywir i fi, heb os, ac roeddwn i wedi synnu'n fawr gan faint o wybodaeth a ddaeth yn ôl ataf pan ddychwelais i at y wardiau. Mae gan y cwrs enw da iawn ac fe'i dyluniwyd er mwyn diwallu ein hanghenion unigol ac er mwyn ein diweddaru ni'n llawn am nyrsio heddiw." 

Cwblhaodd Angela o Hwlffordd y rhaglen yn ddiweddar ar ôl seibiant gyrfa o 9 blynedd i fagu ei phlant. Meddai: "Y prif reswm dros ddychwelyd at nyrsio yw bod fy mhlant yn fwyfwy annibynnol ac er fy mod i'n mwynhau bod yn fam, roeddwn i'n gweld eisiau bod yn Angela ac rydw i'n gweld eisiau bod yn rhan o dîm." 

Ychwanegodd: "Roedd gen i fentor gwych a oedd yn gefnogol ac yn groesawgar iawn a ches i lawer o gymorth gan y tiwtoriaid hefyd. Mae digon o gyfleoedd i fynd ar leoliadau. Mwynheais i fy lleoliad ar ofal coronaidd gymaint fy mod i wedi cael swydd yno." 

Meddai Cyfarwyddwr y Rhaglen, Keith Bradley-Adams:  "Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn ymfalchïo ein bod ni wedi cynnal cwrs Dychwelyd i Ymarfer yn llwyddiannus, sef cwrs sydd wedi'i wreiddio yn ein hymrwymiad i addysg nyrsio ac sy'n cynnig cam i alluogi nyrsys i ddychwelyd i'w galwedigaeth. 

"Rydym yn hynod falch o'n cwrs arobryn a chredwn fod ein hangerdd wedi'i hadlewyrchu yn yr angerdd y mae ein myfyrwyr yn mynd â hi i ymarfer clinigol." 

Meddai y gall bywydau myfyrwyr gael eu trawsnewid drwy gwblhau'r cwrs. 

Ychwanegodd: "Maent yn gwneud ffrindiau newydd, yn datblygu sgiliau ac yn adennill eu hyder. 

"Mae adborth gan gydweithwyr sy'n ymarfer yn dweud wrthym fod ein myfyrwyr yn parhau i ddarparu gofal nyrsio o safon i'w cleifion ar ôl cofrestru. Mae llawer ohonynt hefyd yn datblygu dyhead i barhau â'u haddysg a dychwelyd i'r brifysgol i roi cynnig ar heriau newydd." 

Gallwch ddarllen mwy am ddychwelyd at yrfa nyrsio, gan gynnwys sut i gadw lle ar un o'n diwrnodau agored, a darllen stori Angela Nicola, yn www.swansea.ac.uk/rtp/