Cwrdd â graddedigion gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff Abertawe sy'n paratoi timau cenedlaethol ar gyfer Cwpan Rygbi'r Byd

Mae pump o'r ugain tîm sy'n paratoi ar gyfer Cwpan Rygbi'r Byd ym mis Medi - Cymru, Yr Alban, Unol Daleithiau, Georgia a Rwsia - yn manteisio ar arbenigedd chwech o raddedigion gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff Abertawe sydd wedi cael swyddi gyda’r carfanau cenedlaethol.

Cynhelir nawfed Cwpan Rygbi'r Byd yn Japan, gan ddechrau ar 20 Medi. Dyma fydd y tro cyntaf i’r twrnamaint gael ei gynnal yn Asia, gydag ugain o dimau yn cystadlu am gwpan Webb Ellis.

Mae'r chwe chyn-fyfyriwr o Abertawe - wedi'u nodi isod - i gyd yn arbenigwyr yn y maes perfformiad a pharatoi athletwyr elît. Gall eu rolau a’u timau amrywio, ond maen nhw i gyd yn gweithio er mwyn cael eu chwaraewyr i berfformio orau pan fyddant yn camu i’r cae yn  nhwrnamaint rygbi pwysicaf y byd.

Mae gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff ym Mhrifysgol Abertawe yn y trydydd safle yn y DU ar gyfer rhagolygon graddedigion gan y Complete University Guide 2019. Mae'r adran hefyd yn y pumed safle yn y DU am effaith ymchwil.

Rugby World Cup

Dywed Yr Athro Liam Kilduff, Grŵp Ymchwil Chwaraeon Elît a Phroffesiynol sy’n arwain uned ymchwil Chwaraeon, Technoleg, Ymarfer Corff a Meddygaeth Gymhwysol (A-STEM) ym Mhrifysgol Abertawe:

“Mae cael cynifer o'n cyn-fyfyrwyr gwyddor chwaraeon yn gweithio i baratoi chwaraewyr ar gyfer Cwpan Rygbi'r Byd sydd ar ddod yn dyst i'r addysg a’r hyfforddiant o safon maent yn eu derbyn yma ym Mhrifysgol Abertawe. Mae'n dangos pam rydym yn un o'r goreuon yn y DU ar gyfer rhagolygon graddedigion.

Rydym yn cyflawni hyn drwy sicrhau bod yr addysgu ar gyfer ein graddau - israddedig ac ôl -raddedig - yn seiliedig ar y prif heriau sy'n wynebu ein diwydiant. Rydym hefyd yn sicrhau bod ein hymchwil yn canolbwyntio ar ateb y prif gwestiynau perfformio yr ydym yn eu creu mewn cysylltiad â’n partneriaid diwydiant. Oherwydd yr ymagwedd hon, rydyn ni yn y pumed safle ar gyfer effaith ymchwil yn yr ymarfer Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf.”

Yn mynd o Abertawe i hyfforddi yng Nghwpan Rygbi'r Byd: cwrdd â'n graddedigion Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Huw Bennett, Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru Cynorthwyol, Undeb Rygbi Cymru 

400 x 459“Dyma fydd fy mhumed Cwpan Rygbi’r Byd (3 fel chwaraewyr a 2 fel hyfforddwr). Ymunais â thîm hyfforddi’r Tîm Cenedlaethol yn fuan ar ôl imi ymddeol o rygbi proffesiynol.

 Roedd Prifysgol Abertawe wedi fy helpu i yn ystod fy astudiaethau a gyrfa chwarae trwy fod yn hyblyg gydag amseroedd darlithoedd ac asesiadau, yn arbennig wrth chwarae yn fy Nghwpan Rygbi'r Byd cyntaf yn ystod fy mlwyddyn olaf, sydd yn rhywbeth rydw i'n ddiolchgar iawn amdano.

Mae ein gwersylloedd hyfforddi wedi dechrau a chyn bo hir byddwn yn treulio 15 niwrnod yn y Swistir mewn gwersyll ar uchder. Byddwn yn byw ar uchder, uwchben 2400m, er mwyn cael yr addasiadau naturiol sy’n gysylltiedig â hyfforddiant ar uchder, ac yn hyfforddi islaw 900m fel na fydd dwyster a chyfaint yr hyfforddiant dan fygythiad.

Rydym yn dychwelyd i Gaerdydd ar gyfer dwy gêm gyfeillgar yn erbyn Lloegr a dwy yn erbyn Iwerddon. Byddwn yn cael un gwersyll hyfforddi olaf yn Japan er mwyn helpu gyda'r ymaddasiad oherwydd rydym yn disgwyl cael amgylchedd cynnes a llaith iawn.”

 

Mark Bennett, Pennaeth Perfformiad, Rygbi Rwsia.

400 x 363“Mae cynllunio a chymhwyso hyfforddiant chwaraeon-penodol ar gyfer tîm cenedlaethol Rwsia yn ganolog i'r rôl, ond mae hefyd yn cynnwys addysgu hyfforddwyr yn y timau proffesiynol domestig, a chreu rhaglen ar gyfer yr academi genedlaethol i'w chynnal yn y Ganolfan Olympaidd yn Sochi.

Ar hyn o bryd, rydw i'n cwblhau gradd meistr ymchwil yn Abertawe. Rydw i wedi cael perthynas gref gyda'r Grŵp Ymchwil Chwaraeon Elît a Proffesiynol ers 2003. Mae'r adran wedi bod yn ganolog i'm rhaglen profi corfforol. Mae wedi bod yn seinfwrdd gwych pan oedd angen barn arbenigwr arnaf.

Dyma fydd y trydydd Cwpan Rygbi'r Byd rydw i wedi bod yn rhan ohono. Roeddwn yn ddigon lwcus i chwarae ym 1995 ac roeddwn hefyd yn rhan o dîm hyfforddi Cymru yn 2007. Bydd fy ffocws yn syml ar Rwsia yn chwarae hyd eithaf eu gallu a gobeithio gwneud pobl Rwsia yn falch o'u tîm.”

 

Huw Bevan PhD, Pennaeth Cryfder a Chyflyru gyda thîm UDA

400 x 514“Fy rôl yw sicrhau bod ein chwaraewyr yn barod i wynebu galw corfforol rygbi elît rhyngwladol, ac yn dangos y nodweddion corfforol sydd eu hangen i gystadlu’n gyson ac ennill yn erbyn timau rygbi  gorau’r byd.

Roedd fy noethuriaeth yn canolbwyntio ar ddatblygu nerth mewn chwaraewyr rygbi.

Mae fy nghysylltiad parhaus â'r adran yn Abertawe yn darparu adnodd amhrisiadwy imi o ran gwerthfawrogi galwadau newidiol y gêm a chymhwyso’r ymchwil perthnasol yn ein hyfforddiant.

Rydw i'n credu bydd y berthynas hon a'r gefnogaeth mae'n ei darparu yn cyflymu ein datblygiad ac yn creu cyfraniad positif wrth gyflawni ein nodau perfformiad.

O ran Cwpan Rygbi'r Byd, rydw i'n edrych ymlaen at gystadlu yn erbyn rhai o dimau gorau’r byd, ymweld â gwlad am y tro cyntaf a phrofi diwylliant a bwyd Japan.”

 

 Ben Essenhigh, Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru Cynorthwyol, Tîm Rygbi Cenedlaethol Georgia 

400 x 461“Fy mhrif rôl yn y tîm yw cefnogi'r datblygiad o gyflawni ar y cae trwy gasglu, dadansoddi a dehongli data hyfforddi, a gafwyd drwy dracio GPS a mesurau perfformiad eraill.

Roedd asesu ffwythiant niwrogyhyrol mewn biomecaneg, a sesiynau cryfder a chyflyru yn y labordy wedi fy mharatoi ar gyfer yr ystod eang o brofion ffisiolegol sy'n cael eu cyflwyno yn ystod wythnos hyfforddi'r tîm cenedlaethol.

Rydw i'n edrych ymlaen at weld sut bydd y tîm yn cydweithio yn ystod y cyfnod paratoi anodd cyn y gystadleuaeth.

Mae arweinwyr y Tîm Perfformiad Uchel wedi bod yn gweithio’n galed iawn yn cynllunio'r cyfnodau hyn o'r ymgyrch ac mae'n gyffrous bod yn rhan o'r broses. Ni fyddwn wedi cael y cyfle hwn heb y cysylltiadau rhwng Prifysgol Abertawe a Thîm Cenedlaethol Georgia.”

Lee Melotti, Intern Perfformiad Uchel, Tîm Rygbi Cenedlaethol Georgia

400 x 421“Rydw i wedi bod yn Hyfforddwr Gwyddor Chwaraeon a Chryfder a Chyflyru Cynorthwyol i'r brif garfan, a Gwyddonydd Chwaraeon Arweiniol i’r tîm elît dan 20 wrth baratoi ar gyfer Cwpan y Byd Iau 2019.

Mae cynnwys a chymhwysiad ymarferol y modiwlau Cryfder a Chyflyru a Ffisioleg wedi darparu seinfwrdd ar gyfer asesiad ffisiolegol, strategaeth effeithiol ar gyfer paratoad corfforol a thechnegau dadansoddi ystadegol er mwyn dehongli data mewn amgylchedd perfformiad elît. 

Wrth i Gwpan Rygbi'r byd nesáu, rydw i'n gyffrous i arwain y rhaglennu perfformio ar gyfer nifer dethol o chwaraewyr y garfan. Mae'n gyfle i weithio gyda rhai o hyfforddwyr rygbi mwyaf technegol a thactegol elît y byd, yn ogystal â gwyddonwyr perfformiad sy’n arwain meysydd.

 

(Hefyd, heb llun: Mr Edward Tooley, Prif Faethegwr, Undeb Rygbi'r Alban)