Cyhoeddi ariannu ar gyfer canolfan ymchwil lled-ddargludydd newydd

Bydd cyfleuster newydd o'r radd flaenaf, a fydd yn dod ag ymchwil arloesol a datblygu technolegau ym maes gwyddor lled-ddargludyddion a pheirianneg ynghyd, yn cael ei adeiladu ym Mhrifysgol Abertawe yn dilyn cyhoeddi buddsoddiad cyfalaf gwerth £30 miliwn gan Gronfa Buddsoddi Partneriaeth Ymchwil y Deyrnas Gyfunol (UKRPIF).

CISM Building - courtesy Stride Treglown

Cyhoeddwyd ariannu UKRPIF ar gyfer y Ganolfan Deunyddiau Lled-ddargludydd Integreiddiol (CISM) newydd, a gaiff ei hadeiladu ar Gampws y Bae'r Brifysgol, gan Chris Skidmore AS – y Gweinidog Gwladol dros Brifysgolion, Gwyddoniaeth, Ymchwil ac Arloesi – mewn digwyddiad arddangos UKRPIF yn Llundain heddiw. Ar gyfer buddsoddiad gan UKRPIF, mae gofyn am ariannu cyfatebol dwbl gan ffynonellau nad ydynt yn gyhoeddus – busnesau, elusennau neu ffynonellau dyngarol – felly bydd CISM hefyd yn cael bron £60 miliwn gan gwmnïau lled-ddargludydd mawr yn ne Cymru yn y clwstwr CS Connected, ochr yn ochr â naw partner diwydiannol arall, a fydd yn sicrhau cynaladwyedd y Ganolfan yn yr hirdymor.

Mae un prosiect ar ddeg yn cael eu hariannu drwy rownd 6 UKRPIF, yn gyfanswm o £670 miliwn o fuddsoddi newydd mewn ymchwil ac arloesi yn y Deyrnas Gyfunol. Mae'r ariannu'n cynnwys £221 miliwn o ariannu cyhoeddus gan UKRPIF a thros £450 miliwn o gyd-fuddsoddi ymrwymedig gan fusnesau, elusennau a rhoddwyr dyngarol.

Bydd yr adeilad CISM, y disgwylir ei gwblhau yn hanner cyntaf 2021, yn ganolbwynt lle bydd gweithgynhyrchu yn cwrdd â datblygu. Bydd y Ganolfan yn arloesi cynnyrch a thechnolegau newydd ac yn tyfu ac yn meithrin sgiliau a doniau i gadw'r diwydiant lled-ddargludyddion yn y Deyrnas Gyfunol ar flaen y gad.

Bydd academyddion Prifysgol Abertawe yn gweithio gyda phartneriaid ym Mhrifysgol Caerdydd a phrifysgolion eraill yn y Deyrnas Gyfunol i gefnogi twf y diwydiant lled-ddargludyddion drwy fynd i'r afael â'u hanghenion, nid yn y tymor byr a chanolig yn unig, ond gan edrych at y dyfodol hirdymor drwy ymchwil a datblygu arloesol a ysgogir gan gymhwyso. Bydd hefyd yn darparu ystod o wasanaethau megis prototeipio a datblygu prosesau, gwasanaethau dadansoddi arbenigol, deori, ymgysylltu, hyfforddiant a mynediad at bortffolio grantiau'r Deyrnas Gyfunol a'r Undeb Ewropeaidd.

Bydd yr adeilad tri llawr yn gartref i amgylchedd gwneuthur, labordai ymchwil a chyfleusterau swyddfa glân o'r radd flaenaf sy'n arwain y diwydiant, a bydd yn defnyddio technegau adeiladu cynaliadwy ac ynni effeithlon a thechnoleg ynni adnewyddadwy, gan gynnwys ffotofoltäig solar ac adfer gwres.

Meddai'r Athro Paul Meredith, Cadeirydd Ymchwil Cenedlaethol Sêr Cymru ac Arweinydd Prosiect CISM Prifysgol Abertawe: "Mae diwydiant lled-ddargludyddion y Deyrnas Gyfunol yn tyfu, yn goron newydd ar weithgynhyrchu Prydain. Bydd yr ariannu gan UKRPIF yn caniatáu i Brifysgol Abertawe chwarae ein rhan mewn tanategu ei ddatblygiad parhaus – gan ysgogi arloesi, a darparu gallu, arbenigedd a hyfforddiant."

Datblygwyd cysyniad CISM gan y tîm ym Mhrifysgol Abertawe ar y cyd â'r diwydiant rhanbarthol yng nghlwstwr CS Connected. Mae peirianwyr o'r partneriaid wedi helpu i ddylunio'r cyfleuster newydd a dod ag egwyddorion diwydiannol o'r radd flaenaf i'r adeilad newydd.

Ychwanegodd Sam Evans, Cyfarwyddwr Materion Allanol Newport Wafer Fab, campws lled-ddargludydd mwyaf y Deyrnas Gyfunol a phartner CS Connected: "Bydd y buddsoddiad hwn yn CISM yn helpu'r clwstwr lled-ddargludyddion i sefydlu technolegau newydd wrth wraidd y pedwerydd chwyldro diwydiannol. Mae gan CS Connected gynlluniau uchelgeisiol i roi Cymru a'r Deyrnas Gyfunol yn lôn gyflym yr unfed ganrif ar hugain."

 Research England and HEFCW