Cynhadledd yn asesu effaith Deallusrwydd Artiffisial ar gymdeithas yng Nghymru

Yn ystod cynhadledd ar ddeallusrwydd artiffisial a gynhaliwyd yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe, galwodd Lee Waters, Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru, ar academyddion i ganolbwyntio ar astudio effaith AI ar y gymdeithas a sut y gallai Cymru fanteisio ar ddatblygiad chwim y dechnoleg newydd hon.

Amlygodd Waters hefyd fod Llywodraeth Cymru yn astudio sut gallai AI fod o gymorth ym maes amaethyddiaeth, agweddau ar iechyd a'i oblygiadau ar gyfer diwydiant a busnes.

“Mae gan ddeallusrwydd artiffisial y potensial i drawsnewid y sector cyhoeddus, gan chwyldroi'r ffordd y mae pobl yn derbyn gwasanaethau ac yn rhyngweithio â chyrff cyhoeddus, ac roeddwn i wrth fy modd i ddod i'r gweithdy a chael clywed syniadau a barn eraill am y cyfleoedd a'r heriau mae'n eu cynnig.

“Mae'r pedwerydd chwyldro diwydiannol yn cynnig y cyfle i fusnesau Cymru fod ar flaen y gad o ran AI ac mae Llywodraeth bresennol Cymru wedi comisiynu dadansoddiad o le mae gan Gymru'r cyfle i fod yn arweinydd blaenllaw o ran cymhwyso deallusrwydd artiffisial.

"Dyma ein cyfle i ddefnyddio arloesedd technolegol i ail ddychmygu economi Cymru, wrth gryfhau ar yr un pryd ein gwydnwch wrth wyneb rhai o'r heriau byd-eang mwyaf sydd ohoni."

Trefnwyd y digwyddiad gan Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe, Canolfan Ymchwil i Farchnadoedd Newydd ac i-Lab Abertawe (Labordy Arloesi), ac fe'i cefnogwyd gan Academi Morgan (sef melin drafod a enwyd ar ôl Rhodri Morgan, y cyn Brif Weinidog) a'r Adran Fusnes yn yr Ysgol.

Croesawyd yr her a osodwyd gan y Gweinidog gan yr Athro Yogesh Dwiwedi, a dywedodd: “Mae Lee Waters wedi gosod yr her inni ystyried sut y gall potensial trawsnewidiol AI fod o fudd i'r gymdeithas, mewn amrywiaeth eang o gymwysiadau diwydiannol, deallusol a chymdeithasol. Mae cyflymdra newid yn yr oes dechnolegol newydd hon o ddeallusrwydd artiffisial yn syfrdanol, gyda datblygiadau newydd ym maes dysgu peirianyddol algorithmig a phenderfynu awtomataidd, yn creu cyfleoedd newydd ar gyfer gwelliant parhaus.”

Mae gallu deallusrwydd artiffisial i oresgyn rhai o'r heriau cyfrifiadol dwys, deallusol a hyd yn oed greadigol sydd y tu hwnt i allu dynol yn agor meysydd gweithredu newydd posib mewn gweithgynhyrchu, iechyd, cyllid ac addysg, gan gael effaith ar gynhyrchiant a pherfformiad. Er y gall y potensial aflonyddus hwn i rai fod yn gam nesaf cyfnod technolegol cyffrous sy'n dod â swyddi a chyfleoedd newydd, nid ydym eto wedi llwyr werthfawrogi effaith AI ar y gymdeithas, a bwriad y digwyddiad hwn oedd sbarduno trafodaeth ynghylch rhai o'r materion heriol hyn. 

Meddai'r Athro Hilary Lappin-Scott, Uwch Ddirprwy Is-ganghellor ym Mhrifysgol Abertawe: “Roeddwn wrth fy modd i agor y gynhadledd ar Ddeallusrwydd Artiffisial. Fel gwyddonydd, rwyf yn deall yr heriau a'r cyfleoedd y mae AI yn eu cynnig i genedlaethau presennol a'r dyfodol. Wrth ddefnyddio ymagwedd amlddisgyblaethol, gall AI gyfrannu at atebion y mae eu hangen ar sefydliadau wrth ymdrin â'r heriau a'r cyfleoedd sy'n aros yn y dyfodol digidol."

600 x 338