Fideo newydd gan fyfyriwr i ledaenu neges am nofio'n ddiogel

Mae myfyriwr o Brifysgol Abertawe'n gobeithio y bydd ei hymchwil yn creu argraff wrth ein helpu i fwynhau nofio'n fwy diogel.

Mae Hannah Jones, sydd ar fin cwblhau ei PhD mewn Iechyd Cyhoeddus, wedi helpu i greu animeiddiad trawiadol newydd sydd â'r nod o hyrwyddo hylendid gwell mewn pyllau nofio er mwyn atal germau rhag lledaenu. 

Meddai: "Po fwyaf o bobl sy'n mabwysiadu arferion hylendid da wrth nofio, llai o gyfle fydd i germau ledaenu drwy ddŵr y pwll nofio." 

600 x 329

Bydd yr animeiddiad, o'r enw, A healthy swimmer is a happy swimmer, yn cael ei arddangos gan byllau nofio ar sgriniau cyhoeddus ac yn y cyfryngau cymdeithasol. 

Bydd y pyllau a gymerodd ran yn astudiaeth ymchwil Hannah hefyd yn arddangos posteri gwybodaeth yn eu hystafelloedd newid, gan gynnwys dolen i'r animeiddiad a chôd QR fel y gall pobl ddod o hyd i'r animeiddiad ar-lein yn rhwydd. 

Hannah Jones Meddai: "Mae'r bobl sy'n rheoli'r pyllau yn gwneud eu rhan i ddiogelu eu cwsmeriaid, ond mae gan nofwyr a rhieni rôl i'w chwarae hefyd wrth geisio cadw'r dŵr a'r bobl ynddo'n lân ac yn iach. 

"Nod fy PhD yw codi ymwybyddiaeth o'r math o arferion y dylai nofwyr a rhieni eu mabwysiadu i helpu i gyflawni hyn." 

Bu Hannah, o Sir Gâr yn wreiddiol, sy'n astudio yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, yn cyfweld â nofwyr, rhieni, rheolwyr pyllau ac ymarferwyr iechyd proffesiynol i ddod o hyd i'r ffordd orau o rannu negeseuon allweddol am hylendid â nhw. 

Ni all clorin ladd yr holl germau y gall pobl ddod â nhw i bwll nofio felly, os bydd rhywun yn nofio ar ôl bod yn sâl a heb wella'n llwyr o'r clefyd, mae'n bosib y gall ei drosglwyddo i rywun arall. Hefyd, mae'n bwysig mynd i'r toiled cyn nofio, gan olchi dwylo'n ofalus wedi hynny; a dylai rhieni fynd â'u plant i'r tŷ bach yn rheolaidd i osgoi damweiniau. 

Gobaith Hannah nawr yw y bydd ei neges yn cyrraedd cynulleidfa iau sy'n bwysicach byth. 

"Mae rhai o'r pyllau a gymerodd ran yn yr astudiaeth am anfon yr animeiddiad i'r ysgolion sy'n defnyddio eu cyfleusterau fel y gallant addysgu'r plant.  

"Rydym am wneud i nofwyr a'u rhieni feddwl am eu hymddygiad hylendid eu hunain a, gobeithio, gwneud newidiadau cadarnhaol. Er enghraifft, hoffem wneud i bobl sylweddoli pam dylen nhw gael cawod cyn mynd i mewn i'r pwll.

 "Yn y pen draw, hoffem weld pyllau nofio ledled Cymru'n defnyddio'r animeiddiad i godi ymwybyddiaeth eu defnyddwyr."

Ar ôl cwblhau ei gradd Meistr mewn Iechyd Cyhoeddus a Hybu Iechyd yn y Brifysgol, bu Hannah yn gweithio fel Swyddog Technegol Clefydau Trosglwyddadwy, yn ymchwilio i achosion clefydau trosglwyddadwy mewn cymunedau, rôl a ysbrydolodd thema astudiaethau ei PhD.