Mae Campws y Bae Prifysgol Abertawe wedi ennill anrhydedd o bwys mewn gwobrau o fri, y Partnership Awards, sy'n cydnabod cyflawniadau rhagorol ym maes cydweithrediadau rhwng y sectorau cyhoeddus a phreifat.

Enillodd y prosiect y Wobr Aur am y Strwythur Ariannol Gorau, a chafodd ei ganmol gan y beirniaid a ddywedodd ei fod yn enghraifft dda o bartneriaid yn gweithio i ddatblygu strwythur ariannol sy'n darparu gwerth gorau i'r holl randdeiliaid.

Ers 2010, mae'r Brifysgol wedi rhoi rhaglen trawsnewid ar waith er mwyn datblygu cyfleusterau preswyl, academaidd ac ymchwil newydd.

Arweiniodd hyn at ddatblygu Campws y Bae sydd wedi galluogi'r Brifysgol i dyfu ac sy'n rhan o'i strategaeth 'dau gampws' lle mae Campws y Bae'n canolbwyntio ar wyddoniaeth ac arloesi. 

Fel rhan o'r gwaith i ddatblygu'r Campws, adeiladodd y Brifysgol breswylfeydd ar y campws â thua 2,000 o ystafelloedd gwely i fyfyrwyr, mewn partneriaeth â St Modwen Properties.

Gofynnwyd i ddarpar brynwyr ddangos gwerth gorau am arian drwy bris prynu deniadol, yn ogystal â'r gallu i gynnig partneriaeth hirdymor i'r Brifysgol.

Bay Campus

Ym mis Mehefin 2017, penodwyd UPP fel y Cynigydd a Ffefrir ar ôl i'r cwmni fodloni'r meini prawf o ran gwerth gorau am arian.

Ar ôl blwyddyn gyntaf lwyddiannus o weithredu, bydd cytundeb rhwng Prifysgol Abertawe, St Modwen ac UPP yn arwain at ddatblygu 411 o ystafelloedd gwely ychwanegol ar Gampws y Bae yn 2019.

Ychwanegodd yr Athro Davies:

"Edrychaf ymlaen at weld llwyddiant parhaus ein gweithrediadau ar y campws. Rwy'n hyderus iawn y byddwn yn parhau i ddarparu llety preswyl eithriadol sy'n ategu'r profiad gorau posib i fyfyrwyr yn y Brifysgol."

Bellach yn eu 21ain flwyddyn, mae'r Partnership Awards yn un o'r digwyddiadau rhwydweithio mwyaf yng nghalendr y diwydiant â phanel o feirniaid sy'n cynnwys ymarferwyr proffesiynol o'r sectorau cyhoeddus a phreifat.