Prifysgol Abertawe'n dringo pedwar safle yn nhablau Complete University Guide 2020

Mae Prifysgol Abertawe yn y 35ain safle yn ôl tablau Complete University Guide 2020 – gan godi pedwar safle o 2019.

Mae Complete University Guide yn ganllaw annibynnol sy'n dadansoddi 131 o brifysgolion ar draws y DU. Mae'n edrych ar feysydd megis rhagolygon graddedigion, bodlonrwydd myfyrwyr a gwariant fesul myfyriwr.

Prifysgol Abertawe yw'r orau yng Nghymru o hyd o ran rhagolygon graddedigion – mae yn y 13fed safle yn y DU, gydag 85.3% o'i graddedigion yn ennill swydd lefel raddedig neu'n dilyn astudiaethau pellach.

Mae hyn yn dilyn newyddion yr wythnos diwethaf fod Abertawe wedi cipio'r wobr Prifysgol y Flwyddyn yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr WhatUni am yr eildro mewn pum mlynedd.

Mewn rhestrau ar wahân sy'n cwmpasu 70 o bynciau, mae Abertawe'n ymddangos mewn 40 o dablau pynciau.

Nodir saith pwnc yn neg uchaf eu tablau pwnc priodol, gyda naw pellach yn yr ugain uchaf (dau safle'n uwch na 2019).

  • Meddygaeth Amgen 1af
  • Technoleg Feddygol 4ydd
  • Astudiaethau Celtaidd 7fed
  • Astudiaethau'r Cyfryngau a Chyfathrebu 7fed
  • Technoleg Ddeunyddiau 9fed
  • Astudiaethau Americanaidd 10fed
  • Peirianneg Gyffredinol 10fed

Yn ogystal, cafwyd gwelliant sylweddol gan Almaeneg ac Astudiaethau'r Cyfryngau a Chyfathrebu, gan ddringo 17 ac 16 safle yn ôl eu trefn o'u safle'r llynedd.

Dywedodd yr Athro Paul Boyle, darpar Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: "Rwyf wrth fy modd bod Abertawe wedi dringo unwaith eto yn nhabl Complete University Guide.

"Ar ôl dod yn fuddugol yng Ngwobrau Dewis Myfyrwyr WhatUni, dyma glod arall i'r Brifysgol wrth inni barhau i fynd o nerth i nerth.

"Mae ein perfformiad yn profi'r gwaith caled sy'n mynd rhagddo ar draws y Brifysgol i gyflawni'r canlyniadau gorau posibl i'n myfyrwyr."

Meddai'r Athro Hilary Lappin-Scott, Uwch Ddirprwy Is-ganghellor (Ymchwil, Arloesi a Datblygu Strategol):

"Mae'n wych gweld bod Prifysgol Abertawe wedi dringo tablau cynghrair Complete University Guide unwaith eto. Rydym wedi codi naw safle dros dair blynedd oherwydd gwaith eithriadol o galed pob aelod o'n staff.

"Mae'r safle diweddaraf yn dyst i'n perfformiad gwell a'n henw da cynyddol o gynnig addysgu, ymchwil, bodlonrwydd myfyrwyr a swyddi i raddedigion o'r safon uchaf.

"Hoffwn ddiolch i'r holl staff sydd wedi gweithio'n ddiflino i sicrhau bod Abertawe'n atgyfnerthu ei lle yn un o brifysgolion gorau Cymru."

Dywedodd Simon Emmett, Prif Weithredwr IDP Connect: "Mae bron miliwn o ymgeiswyr a'u hymgynghorwyr yn defnyddio'r tablau cynghrair annibynnol a diduedd hyn bob mis, ac mae'r prifysgolion eu hunain hefyd yn eu parchu am eu bod yn gywir ac yn sefydlog.

"Mae'r canllaw yn elfen hanfodol o'r portffolio eang o wybodaeth, cyngor ac arweiniad sydd ar gael drwy IDP Connect.

"Mae'n ategu'r miloedd o adolygiadau gan fyfyrwyr, technoleg chatbot a chwnsela wyneb yn wyneb mewn dros 30 o wledydd, sydd gyda'i gilydd, yn cynnig yr adnoddau mwyaf, prysuraf, nad oes mo'u tebyg ledled y byd sydd ar gynnig gan sefydliadau addysg uwch yn y DU a'u cyrsiau."

Complete University Guide

Cliciwch yma i weld canlyniadau llawn y Complete University Guide