Gwobrau'n dathlu Ymchwil ac Arloesi ym Mhrifysgol Abertawe

O ddiagnosio clefydau sy'n bygwth bywyd i weddnewid y diwydiant adeiladu, atal hunanladdiad a hunan-niwed, rhoi opsiynau tai i bobl hŷn, amddiffyn hawliau dynol plant a datblygu sgiliau cymunedau pysgota yng nghefn gwlad India. Amlygwyd amrywiaeth syfrdanol yr ymchwil a wneir ym Mhrifysgol Abertawe yng Ngwobrau Ymchwil ac Arloesi 2018.

600 x 400

Gwahoddwyd ymchwilwyr o bob un o saith Coleg y Brifysgol i gyflwyno cynigion, a derbyniwyd 90 a oedd yn cwmpasu'r 10 categori yn y gwobrau.  Roedd pob cais yn enghraifft dda o ansawdd, perthnasedd ac effaith fyd-eang gadarnhaol ymchwil Prifysgol Abertawe a'i allu i ysbrydoli.

Meddai Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, Yr Athro Richard B Davies:

"Rydym ni’n dathlu pwyslais nodedig Prifysgol Abertawe ar wneud gwahaniaeth. Rydym yn arddangos yr ystod eang o ymchwil ac arloesedd rhagorol sy’n digwydd ym Mhrifysgol Abertawe, ac effaith hyn ledled y byd.  Mae llawer o hyn yn ganlyniad uniongyrchol ein gweithgarwch cydweithio â sefydliadau yn y sectorau preifat a chyhoeddus, a hoffwn ddiolch i bob un o'n partneriaid."

Cyhoeddwyd enwau'r enillwyr mewn seremoni yn Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe ar 21 Mehefin, yng nghwmni gwestai arbennig, yr Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

Meddai'r Gwir Anrhydeddus Alun Cairns, Ysgrifennydd Gwladol Cymru:

"Mae wedi bod yn bleser treulio'r dydd gyda Phrifysgol Abertawe, yn lansio swyddfa ynni-bositif gyntaf y DU yn y bore, yn cwrdd ag amrywiaeth eang o staff ymchwil yn y prynhawn ac yna'n dysgu am yr ymchwil ac arloesi blaengar sydd ar y gweill yn y Brifysgol yng Ngwobrau Ymchwil ac Arloesi 2018.

"Yr hyn sydd fwyaf trawiadol ac yn amlwg o'r gweithgareddau ymchwil ac arloesi sydd i'w gweld ym Mhrifysgol Abertawe, yw cymaint y gellir ei gyflawni pan fydd prifysgolion, diwydiannau a'r Llywodraeth i gyd yn cydweithio i fynd i'r afael â rhai o'r heriau mwyaf sy'n wynebu ein byd heddiw.

"Ar ran Llywodraeth y DU, hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran yng Ngwobrau Ymchwil ac Arloesi Prifysgol Abertawe a'u llongyfarch yn ddiffuant. Edrychaf ymlaen yn fawr at glywed newyddon am eu hynt dros y misoedd a'r blynyddoedd i ddod."

Cyn i enwau'r enillwyr gael eu cyhoeddi, cafodd gwesteion o ddiwydiant, y gymuned academaidd, y trydydd sector, cyrff cyllido a'r Llywodraeth gyfle i fwynhau cyflwyniad gan Adrian Luckman o Brifysgol Abertawe ar ddilyn mynydd iâ triliwn o dunellau.  Yn cyflwyno ar y cyd ag Adrian oedd Jonathan Amos, gohebydd Gwyddoniaeth y BBC, a ddisgrifiodd sut cipiodd y stori sylw cynulleidfa fyd-eang pan gyhoeddwyd newyddion Prifysgol Abertawe am hollt yn Ysgafell Iâ Larsen C.

Dyma enillwyr y 10 categori a'u noddwyr:

  1. Cydweithrediad Ymchwil ac Arloesi Neilltuol (Compound Semiconducter Centre): Yr Ystafell Ddosbarth Weithredol
  2. Cyrhaeddiad ac Arwyddocâd Byd-eang Neilltuol (IQE plc): Grŵp Griffiths-Wang
  3. Cyfraniad Neilltuol at Ymgysylltu â'r Cyhoedd (MHA Broomfield Alexander): Technocamps
  4. Effaith Neilltuol ar Iechyd a Lles (Geldards LLP): Academi Iechyd A Lles
  5. Effaith Neilltuol ar Ddiwydiant, Masnach ac Arloesi (Banc Datblygu Cymru): Pysgod Y Du I Ddyfrodedd Y Du – Pysgod Gwell, Glanach
  6. Cyfraniad Neilltuol at y Celfyddydau, Diwylliant a Chymdeithas (Cyngor Dinas a Sir Abertawe): PACONDAA
  7. Cyfraniad Neilltuol at Lunio Cymuned Ymchwil ac Arloesi'r Brifysgol (Wernick Buildings): Tim Gwasanaethau Prosiect
  8. Goruchwyliaeth Ymchwil Neilltuol (Crimson Consultants): Yr Athro Jim Milton
  9. Seren Ymchwil ac Arloesi'r Dyfodol - Ôl-raddedig (IP Group plc): Sarah Hughes a Kuttimani Tamilmani
  10. Seren Ymchwil ac Arloesi'r Dyfodol - Gyrfa Gynnar (Tata Steel): Dr Lella Nouri  

Meddai Ceri Jones, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi (REIS) ym Mhrifysgol Abertawe: 

“Rydym yn eithriadol o ddiolchgar i'r Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC), sydd wedi helpu i gryfhau diwylliant effaith y Brifysgol ymhellach drwy ariannu ein Cyfrif Cyflymu Effaith, ac i'n holl noddwyr, na fyddai'r gwobrau hyn wedi bod yn bosib hebddynt.

"Mae REIS yn hynod falch o’r cyfle i drefnu’r gwobrau Ymchwil ac Arloesi eleni. Mae ansawdd, cyfanswm ac amrywiaeth yr ymchwil a wneir ar y lefel uchaf ym Mhrifysgol yn fy syfrdanu bob amser. 

"Byddem yn annog unrhyw un sydd am gydweithio â'r Brifysgol i ymuno â'n rhwydwaith cydweithredol newydd Prifysgol Abertawe: LINC a chymryd rhan."