Prif Gynghorion Ariannu Torfol

Yn ddiweddar, cododd y tîm Ystadau a Chyfleusterau Masnachol ym Mhrifysgol Abertawe dros £100,000 drwy ariannu torfol, i lansio cynllun llogi beiciau yn y ddinas mewn partneriaeth â Nextbike a Santander. Dyma eu prif gynghorion:

Santander Crowd Funding

1. Ewch amdani

Peidiwch â chael eich taflu oddi ar eich echel os nad ydych yn gallu sicrhau cyllid drwy ffynonellau traddodiadol. Mae banciau, llywodraethau a sefydliadau cyhoeddus yn tueddu i fod yn wrth-risg.

Gydag ariannu torfol yr oll sy’n bwysig yw eich bod chi’n creu rhywbeth y mae pobl ei eisiau. Os gallwch berswadio digon o bobl fod eich syniad yn un da, yna bydd codi arian fel hyn yn rhwydd.

2. Pwy yw eich cynulleidfa

Os yw eich prosiect o ddiddordeb penodol, yna efallai y byddwch angen troi at gymuned fyd-eang o selogion er mwyn cael digon o gefnogwyr. Ar y llaw arall, os oes gan eich prosiect gyrhaeddiad daearyddol llai, yna byddwch angen cefnogaeth ystod eang o grwpiau a phobl leol.

Peidiwch â chymryd yn ganiataol y bydd pobl yn barod i’ch cefnogi. Nodwch y grwpiau/segmentau posibl a all fod â diddordeb. Faint o bobl sydd ym mhob grŵp/segment? Pa % o’r rhain fydd yn ymweld â’ch tudalen gwe? Pa % o ymwelwyr â’r wefan fydd yn fodlon eich cefnogi?

Faint fyddant yn fodlon ei gyfrannu ar gyfartaledd? Os ydych yn cyfrifo’r canrannau uchod, yna gallwch weithio allan faint y gallwch ddisgwyl ei godi. 

3. Nid chi sy’n bwysig

Ni fydd pobl sydd â diddordeb mewn cefnogi eich prosiect eisiau gwybod beth y gallwch chi ei elwa ohono. Byddant eisiau gwybod beth y gallant hwy ei elwa ohono.

Mae’r rhan fwyaf o safleoedd codi arian (crowdfunder.co.uk, kickstarter.com ayyb) yn caniatáu i chi ‘wobrwyo’ pobl sy’n cyfrannu’n ariannol. Gallai hyn gynnwys gostyngiad ar eich cynnyrch, cyfle unigryw, neu’n syml cydnabyddiaeth o’u hewyllys da. Byddwch mor greadigol ag sy’n bosibl a gwnewch iddynt deimlo fel petaent yn rhan o rywbeth!

4. Byddwch yn gryno

Mae’n bwysig bod unrhyw ymgyrch codi arian yn dal ei thir. Os byddwch yn ceisio codi arian am amser rhy hir bydd pobl yn diflasu ac yn colli diddordeb. Mae cyfnod o 4-6 wythnos yn berffaith ar gyfer y rhan fwyaf o brosiectau.

Crowdfunding Top Tips 2

5. Peidiwch â thanbrisio faint o arian y bydd pobl yn fodlon ei roi

Ceisiwch sicrhau gwerthoedd cyfrannu/gwobrwyo amrywiol, gan ddechrau gyda £5 a mynd yr holl ffordd at 50% o’r cyfanswm yr ydych yn ceisio ei godi. Nid ydych byth yn gwybod pwy sy’n fodlon cyfrannu a faint o arian y maent yn fodlon ei roi.

6. Deddfau ffiseg

Mae deddfau mudiant Newton yn berthnasol i wrthrychau ffisegol, ond gallant fod yn berthnasol i godi arian hefyd. Rhaid i chi beidio ag aros yn eich unfan a bwrw ati i adeiladu momentwm.

Peidiwch â dechrau’r ymgyrch ariannu torfol swyddogol hyd nes y byddwch wedi gwneud y gwaith caib a rhaw. Mae’n bwysig codi ymwybyddiaeth cyn y dyddiad lansio ac adeiladu rhestr bostio o gefnogwyr posibl. Gwnewch yn siŵr bod gennych ddigon o bobl yn barod i gyfrannu ar y diwrnod cyntaf, mae pobl yn fwy tebygol o lawer o gefnogi prosiect pan maent yn gweld bod pobl eraill eisoes yn ei gefnogi.

7. Goresgyn cyfnod tawel yr ymgyrch

Mae ymgyrchoedd ariannu torfol yn tueddu i ddechrau a gorffen yn dda, ond yn aml gyda chyfnod tawel yn y canol. Dyma pryd y bydd rhaid i chi fod yn greadigol iawn! Gall digwyddiadau a sbloetiau hysbysebu helpu i sicrhau cyfraniadau. Cofiwch adrodd am eich llwyddiannau, mae pobl eisiau cefnogi prosiect sy’n gwneud yn dda.

8. Gosodwch nod gyraeddadwy

A ydych erioed wedi bod ar daith gerdded neu redeg hir, lle mae’r diwedd yn teimlo’n bell i ffwrdd? Yn hytrach rydych yn canolbwyntio ar y gwrthrychau agosaf – beth am gyrraedd y bryn nesaf; un lap arall o’r trac.

Mae ariannu torfol yn debyg iawn – os ydych yn gosod nod rhy uchelgeisiol ni fydd pobl wedi eu cymell. Mae’n well gosod nod gyraeddadwy ar y dechrau ac ychwanegu nodau eraill unwaith y byddwch wedi cyrraedd y nod gychwynnol.

9. Os na fentrwch chi ddim, enillwch chi ddim

Ceisiwch sicrhau eich cronfeydd eich hun y gellid eu defnyddio ar ddechrau’r ymgyrch neu pan fo pethau’n tawelu. Dylai’r gwobrau o gadw momentwm i fynd a sicrhau cyfraniadau fod yn uwch na’r costau i chi. Rydych yn gofyn i’ch cefnogwyr i fuddsoddi yn eich syniad, felly peidiwch â bod ofn gwneud yr un fath eich hun.

10. Mwynhewch

Santander Crowd Funding 2

Gall Prifysgol Abertawe eich helpu i ddatblygu a chyflawni prosiectau masnachol llwyddiannus felly os oes gennych fenter sydd angen i ni roi help i chi arni, cysylltwch â ni.